Vordering is verjaard


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum>  heb ik van u een brief ontvangen inzake bovengenoemd dossier, waarin u
€ <bedrag> vordert.

Hierbij deel ik u mede dat deze vordering verjaard en dus niet meer afdwingbaar is. De verjaringstermijn bedraagt namelijk <invullen: twee, vijf, of twintig> jaar. Ik verzoek u dan ook om dit dossier te sluiten en mij hierover binnen twee weken te berichten.

Mocht u zich op het standpunt stellen dat de vordering niet verjaard is, dan verzoek ik u dit aan te tonen. Dit kan door de volgende informatie te verstrekken:
•    een afschrift van de overeenkomst;
•    bewijsstukken waaruit blijkt dat de verjaringstermijn opnieuw is gestart.


Wanneer ik binnen twee weken niets van u verneem vertrouw ik er op dat u afziet van verdere invordering.

Hoogachtend,

....

Vordering is verjaard, geen aanmaning ontvangen


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum>  heb ik van u een brief ontvangen inzake bovengenoemd dossier, waarin u
aangeeft dat de vordering niet is verjaard omdat u tijdig een aanmaning hebt gestuurd. Ik heb echter destijds deze aanmaning niet ontvangen. De verjaringstermijn is hierdoor niet opnieuw gestart, met als gevolg dat de vordering verjaard is. zodat de

Mocht u zich op het standpunt stellen dat de vordering niet verjaard is, dan verzoek ik u dit aan te tonen. Dit kan door een bewijsstuk te sturen waaruit blijkt dat de aanmaning mijn adres heeft bereikt, bijvoorbeeld een bewijs van aangetekende verzending.

Hoogachtend,

....

Verjaringstermijn gemengde overeenkomst (telefoonabonnement met telefoon)


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum>  heb ik van u een brief ontvangen waarin u aangeeft dat uw vordering in bovengenoemd dossier niet is verjaard, omdat voor een telefoonabonnement een verjaringstermijn van vijf jaar geldt.

In dit geval betreft het echter een telefoonabonnement inclusief de levering van een telefoon. Voor een telefoonabonnement geldt een verjaringstermijn van vijf jaar (art. 3:307 BW). Bij verkoop van een telefoon is sprake van consumentenkoop en dan geldt een verjaringstermijn van twee jaar (art. 7:28 BW).

In feite is sprake van een gemengde overeenkomst. De extra bescherming die geldt bij consumentenkoop weegt dan zwaarder en heeft tot gevolg dat de korte termijn van twee jaar geldt. Vergelijk hiervoor het arrest van de Hoge Raad d.d. 10 augustus 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BW4992) dat handelde over de verjaringstermijn voor een lening ten behoeve van de aanschaf van een auto. Normaal geldt voor een lening een verjaringstermijn van vijf jaar. Maar wanneer de lening dusdanig verbonden is met een consumentenkoop (het betrof een auto) geldt de verjaringstermijn van twee jaar.

Uw vordering is dus verjaard. Ik verzoek u om dit dossier te sluiten en mij hierover te berichten. Wanneer ik binnen twee weken niets van u verneem vertrouw ik er op dat u afziet van verdere invordering.

Hoogachtend,

....

Verjaringstermijn krediet verstrekt voor consumentenkoop


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum>  heb ik van u een brief ontvangen waarin u aangeeft dat uw vordering in bovengenoemd dossier niet is verjaard, omdat voor een krediet een verjaringstermijn van vijf jaar geldt.

In dit geval betreft het echter een krediet dat verstrekt is ten behoeve van de aanschaf van <product vermelden>.  Deze aanschaf betreft een consumentenkoop en hiervoor geldt een verjaringstermijn van twee jaar (art. 7:28 BW).

De Hoge Raad heeft d.d. 10 augustus 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BW4992) geoordeeld dat wanneer de lening dusdanig verbonden is met een consumentenkoop (het betrof de aanschaf van een auto) de verjaringstermijn van twee jaar geldt.

In dit geval is ook sprake van een grote verbondenheid, omdat het krediet tegelijkertijd met de aanschaf van <product vermelden> is afgesloten, de consumentenkoop zonder het krediet niet tot stand zou zijn gekomen en het geld rechtstreeks aan de leverancier is overgemaakt.

Uw vordering is, gezien de verjaringstermijn van twee jaar, dus verjaard. Ik verzoek u om dit dossier te sluiten en mij hierover te berichten. Wanneer ik binnen twee weken niets van u verneem vertrouw ik er op dat u afziet van verdere invordering.

Hoogachtend,

....