Naast loonbeslag aanvullende betalingsregeling afdwingen


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden> heb ik van u een brief ontvangen inzake bovengenoemd dossier, waarin u aangeeft dat middels het beslag op het inkomen een te gering bedrag wordt afgelost. U verzoekt om een aanvullend betalingsvoorstel met als drukmiddel dat u anders verdere stappen gaat nemen. In feite probeert u op deze manier de beslagvrije voet te omzeilen. Een werkwijze die mijns inziens niet geoorloofd is.

Ik wil graag deze schuld aflossen, maar ik zie op dit moment geen verdere mogelijkheden. Een aanvullende betalingsregeling is voor mij geen optie, omdat ik door het gelegde beslag op mijn inkomen geen aflossingscapaciteit meer heb.

U geeft aan dat u bij het uitblijven van een betalingsregeling, voor verdere inning van de schuld andere executiemiddelen zal inzetten. Ik wil u er op wijzen dat het naast loonbeslag afdwingen van een betalingsregeling volgens de Kamer voor gerechtsdeurwaarders tuchtrechtelijk laakbaar is (ECLI:NL:TGDKG:2018:191).

Een van de mogelijkheden is dat u beslag op mijn inboedel gaat leggen. Dit zal echter niet bijdragen aan een verdere aflossing van de schuld. De kosten daarvan zullen boven de opbrengst uitkomen, omdat ik geen waardevolle spullen in mijn bezit heb.

Een andere mogelijkheid is dat u beslag legt op mijn bankrekening. Voor het geval u overweegt om dit laatste te doen, kan ik u melden dat mijn saldo hiertoe niet toereikend is. Dat blijkt uit bijgevoegde bankafschrift. U hoeft dus geen onnodige kosten te maken, hetgeen ook volgens het Hof Amsterdam tuchtrechtelijk laakbaar is (zie onder meer ECLI:NL:GHAMS:2018:3210)

Wanneer u ondanks bovenstaande gegevens toch besluit om de door u voorgestelde verdere executiemaatregelen uit te voeren, overweeg ik een klacht in te dienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders.

Hoogachtend,

....

Bezwaar tegen afwijzing bijzondere bijstand ivm draagkracht


Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn verzoek om bijzondere bijstand voor <kosten vermelden>, d.d. <datum beslissing vermelden>. U geeft aan dat ik over voldoende draagkracht beschik. Ik beschik echter niet over draagkracht omdat
<optie 1: er beslag op mijn inkomen is gelegd>
<optie 2: op mij een minnelijke schuldregeling van toepassing is>
<optie 3: de wettelijke schuldsanering (wsnp) van toepassing is>

Hierdoor kan ik maandelijks slechts over € <netto bedrag vermelden> beschikken.

De Centrale Raad van Beroep heeft op 19 januari 2021 een eerdere uitspraak uit 2006 bevestigd. Bij de draagkrachtberekening mag de gemeente het deel van het inkomen waar beslag op ligt niet meenemen, omdat je over dat deel redelijkerwijze niet kunt beschikken. Zie ECLI:NL:CRVB:2021:110.

Weliswaar is de beslagvrije voet (het vrij te laten bedrag) iets hoger dan de toepasselijke bijstandsnorm. Er moet echter vanuit worden gegaan dat ik geen draagkracht heb, omdat met de beslagvrije voet ook de verminderde aanspraak op toeslagen wordt gecompenseerd, door de zogenaamde compensatiekop. Feitelijk heb ik als gevolg van het beslag minder te besteden dan iemand met een inkomen op bijstandsniveau.

Ik verzoek u:

  • dit bezwaarschrift gegrond te verklaren;
  • mijn draagkracht op nihil te stellen, en;
  • alsnog bijzondere bijstand te verlenen.


In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,

....

Bezwaar tegen aanvraagtermijn kwijtschelding belasting


Geachte heer,mevrouw,

In uw schrijven d.d. <datum vermelden> geeft u aan mijn verzoek om kwijtschelding niet in behandeling te nemen, omdat het verzoek te laat is ingediend. Hiertegen maak ik bezwaar en wel om de volgende redenen.

In de Invorderingswet 1990 en de daarop berustende bepalingen is geen aanvraagtermijn  voor een verzoek om kwijtschelding opgenomen voor de situatie dat de aanslag nog niet is betaald. Alleen wanneer de aanslag al is betaald mag een aanvraagtermijn van 3 maanden worden gehanteerd.

Gemeenten en waterschappen hebben niet de bevoegdheid om zelf een aanvraagtermijn in te voeren. Dit heeft de Nationale ombudsman inmiddels in een drietal rapporten geoordeeld, namelijk:
- rapport van 1 juli 2008, rapportnummer 2008/113
- rapport van 31 mei 2011, rapportnummer 2011/166
- rapport van 18 april 2016, rapportnummer 2016/036
(zie www.nationaleombudsman.nl)

Ik wil u derhalve verzoeken mijn kwijtscheldingsaanvraag alsnog in behandeling te nemen.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Afmelding bij CAK ivm treffen betalingsregeling zorgverzekeraar


Geachte heer,mevrouw,

Optie 1: Inzake bovengenoemd dossier heb ik ingaande d.d. <datum vermelden> met u een betalingsregeling getroffen ad. <€ ……..> per maand.

Optie 2: Inzake bovengenoemd dossier heb ik ingaande d.d. <datum vermelden> met deurwaarder <naam deurwaarder vermelden> die handelt namens u een betalingsregeling getroffen ad. <€ ……..> per maand.

Art. 18d Zorgverzekeringswet bepaalt dat met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de betalingsregeling is getroffen er geen bestuursrechtelijke premie meer verschuldigd is.

Middels deze brief wil ik u verzoeken mij met terugwerkende kracht per d.d. <datum vermelden> af te melden bij het CAK, met het verzoek aan het CAK om de teveel afgedragen bestuursrechtelijke premie te restitueren.

Na afmelding bij het CAK zal ik maandelijks aan u de premie gaan betalen.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Overeenkomst gesloten met onder bewind gestelde


Geachte heer,mevrouw,

Op d.d. <datum>  heb ik van u een brief ontvangen inzake bovengenoemd dossier, waarin u € <bedrag> vordert vanwege de overeenkomst die u heeft gesloten met <naam rechthebbende>.

Hierbij wil ik u informeren dat ik deze rekening niet kan en mag betalen omdat de goederen van betrokkene sinds <datum> onder bewind staan (zie bijlage beschikking). U had hier van op de hoogte kunnen zijn omdat het bewind is gepubliceerd in het Centraal curatele- en bewindregister.

Aangezien u op de hoogte was van het bewind of had kunnen zijn, kunt u volgens artikel 1:440 lid 1 BW geen verhaal zoeken op de onder bewind gestelde goederen. Een eventuele beëindiging van het bewind in de toekomst, brengt hierin geen verandering.  

Zie hierover onder meer de volgende uitspraken:


Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

hoogachtend,

....

Beslag op auto, opbrengst voorzienbaar lager dan kosten


Geachte heer,mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heb ik van u een brief ontvangen inzake bovengenoemd dossier, waarin u aangeeft dat u beslag heeft gelegd op mijn auto met kenteken <kenteken vermelden>. Het betreft een <merk en type vermelden en bij voorkeur de oorspronkelijke waarde>.
De auto is voor het eerst in Nederland geregistreerd op d.d. <datum vermelden>. Zie https://ovi.rdw.nl.

Hierbij dien ik een klacht in tegen deze beslaglegging omdat u met dit beslag onnodig kosten maakt. Het is immers, gezien het merk, type en bouwjaar van de auto, redelijkerwijs voorzienbaar dat de opbrengst die met executoriale verkoop gerealiseerd kan worden minder bedraagt dan de kosten van het beslag en verkoop van de auto. Deze kosten komen namelijk neer op ruim € 600 excl. btw.
Deze handelwijze is in strijd met art. 441 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en art. 10 Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders.

Middels deze brief verzoek ik u,

  • inhoudelijk op deze klacht te reageren;
  • het beslag op te heffen en de registratie van het beslag in het kentekenregister door te halen, en;
  • de onterecht in rekening gebrachte kosten te herstellen.


hoogachtend,

....