Verzoek toepassing hardheidsclausule beslagvrije voet

 

Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heeft de deurwaarder namens <naam schuldeiser> beslag op mijn inkomen gelegd. De beslagvrije voet is door de deurwaarder vastgesteld op € <bedrag vermelden> (zie bijlage mededeling beslagvrije voet).
Ik heb de deurwaarder op basis van de hardheidsclausule verzocht de beslagvrije voet te verhogen (zie bijlage). De deurwaarder heeft dit verzoek afgewezen met als reden <reden vermelden> (zie bijlage).

Middels deze brief wil ik u verzoeken de beslagvrije voet te verhogen met € <bedrag vermelden>, omdat er sprake is van een onevenredige hardheid als gevolg van een omstandigheid waarmee geen rekening is gehouden bij de vaststelling van de beslagvrije voet.

<Onderbouw aan de hand van de volgende vragen het verzoek>

 • Hoe ziet uw persoonlijke situatie eruit?
 • Hoe ziet uw inkomsten- en uitgavenplaatje eruit?
 • Welke kosten kunnen niet uit de beslagvrije voet worden voldaan? Voeg een specificatie bij.
 • Waarom zijn deze kosten noodzakelijk en niet vermijdbaar? Zijn er geen alternatieven?
 • Wat gebeurt er wanneer de kosten niet worden betaald, wat zijn de gevolgen?


De te lage beslagvrije voet leidt bij mij tot grote acute problemen. Ik wil u derhalve verzoeken, voor de duur van de procedure, een voorlopige voorziening te treffen en de beslagvrije voet te verhogen met € <bedrag vermelden>.

Ik verzoek u <naam schuldeiser> in de kosten van deze procedure te veroordelen.

Graag zou ik mijn verzoek mondeling toelichten. Mijn verhinderdata zijn: <data vermelden>

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Bij loonbeslag onkostenvergoeding vrijlaten

 

Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heeft u in opdracht van <naam schuldeiser> beslag op mijn inkomen gelegd.

Het gedeelte van mijn salaris dat meer bedraagt dan de beslagvrije voet wordt volledig aan u afgedragen. Hierbij wil ik u er op attenderen dat een onbelaste onkostenvergoeding ad. € <bedrag vermelden> deel uitmaakt van mijn salaris (zie bijlage loonstrook). Deze onkostenvergoeding is op basis van art. 475a lid 3 Rv vrijgesteld van beslag.

Middels deze brief wil ik u verzoeken deze onkostenvergoeding vrij te laten van het beslag en mijn werkgever hiervan te berichten. Tevens wil ik u verzoeken om het teveel geïnde ad. € <bedrag vermelden> aan mij terug te betalen.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Beslag op de zorgbonus

 

Geachte heer, mevrouw,

Vanwege mijn werkzaamheden bij <naam werkgever> ben ik in aanmerking gekomen voor een zorgbonus ad. € 384,71 netto (2021). De zorgbonus wordt verstrekt aan medewerkers die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd onder de omstandigheden van de uitbraak van het coronavirus.

Helaas ligt er beslag op mijn inkomen en is de zorgbonus door mijn werkgever aan u overgemaakt. Uiteraard moeten mijn schulden betaald worden en via het loonbeslag zal dit ook gebeuren. Ik ben echter van mening dat de zorgbonus niet onder het beslag valt en wel om de volgende reden.

U heeft beslag gelegd op de vordering die ik op mijn werkgever heb, namelijk het recht op loonbetaling en alles wat ik in de toekomst van mijn werkgever te vorderen heb wat rechtstreeks voortvloeit uit de rechtsverhouding zoals deze was toen er beslag werd gelegd.
Op het moment dat er beslag was gelegd was de zorgbonus nog niet toegekend.  De zorgbonus moet apart door de werkgever worden aangevraagd en door het ministerie worden toegekend. Dit is een nieuwe rechtsverhouding, waardoor de zorgbonus niet onder het beslag valt. Over dit onderwerp is een proefprocedure gevoerd en de rechter heeft dit bevestigd. Zie voor meer uitleg hierover het artikel “Proefprocedure: De zorgbonus valt niet onder een lopend beslag”, SchuldInfo 13 januari 2021.

Los van dit juridisch argument is er nog een reden waarom ik u vraag de zorgbonus terug te betalen. De zorgbonus is immers bedoeld voor een compensatie vanwege de extreme omstandigheden waaronder medewerkers in de zorg hebben moeten werken. Wanneer de zorgbonus onder het beslag valt komt daar weinig van terecht.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Klacht beslagvrije voet niet onverwijld aangepast


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heb ik u per brief verzocht de beslagvrije voet te verhogen. Tot op heden heb ik nog geen reactie van u ontvangen.

Volgens art. 475d lid 5 Rv moet u met wijzigingen die de beslagvrije voet verhogen, onverwijld rekening houden. Dit betekent dat u de beslagvrije voet direct moet aanpassen. Volgens de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is zelfs binnen 2 weken aanpassen, niet onverwijld. Zie onder meer:


Middels deze brief verzoek ik u:

 • inhoudelijk op deze klacht te reageren;
 • alsnog de beslagvrije voet onverwijld aan te passen en het teveel geïnde bedrag binnen een week en met terugwerkende kracht vanaf <datum vermelden> naar mijn bankrekening over te maken. Mijn bankrekeningnummer is: <banknummer vermelden>. 


Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan overweeg ik een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders of de Nationale ombudsman.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Beslagvrije voet met terugwerkende kracht: fout polisadministratie


Geachte heer, mevrouw,

U heeft inzake bovengenoemd dossier de beslagvrije voet op basis van informatie uit de polisadministratie vastgesteld op € <bedrag vermelden>. De informatie uit de polisadministratie is echter onjuist waardoor de beslagvrije voet te laag vastgesteld. Er had uitgegaan moeten worden van de volgende gegevens: <vermeld het loon en vakantiegeld> (zie bijlagen). Op basis van deze gegevens bedraagt de beslagvrije voet € <bedrag vermelden>.

Middels deze brief wil ik u verzoeken de beslagvrije voet met terugwerkende kracht aan te passen. Reden hiervoor is dat u vanwege het verklaringsformulier dat u heeft ontvangen wel over de juiste gegevens beschikte. Het verschil tussen de bedragen uit de polisadministratie en het verklaringsformulier had voor u aanleiding moeten zijn om bij <vermeld naam werkgever of uitkeringsinstantie bij wie beslag is gelegd> te verifiëren waar dit verschil vandaan komt.

In de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 2016-2017, 34628, nr. 3, p. 21) staat namelijk dat de beslagvrije voet met terugwerkende kracht moet worden aangepast in "de situatie dat de deurwaarder juiste gegevens verkeerd heeft toegepast bij de berekening van de beslagvrije voet. In deze situatie is hij ongeacht het moment waarop hij hierop wordt gewezen gehouden de beslagvrije voet te corrigeren indien dit ten voordele van de schuldenaar is".

<alleen bij beslag op bijstand: Dit geldt temeer nu bij beslag op een bijstandsuitkering maximaal 5% van het totaal inkomen wordt afgedragen. Wanneer u maandelijks meer ontvangt dan 5%, is dit een signaal dat de beslagvrije voet te laag is vastgesteld. Dit had voor u reden moeten zijn om na te gaan wat er mis is gegaan.>  

Middels deze brief verzoek ik u

 • de beslagvrije voet met terugwerkende kracht vanaf <datum vermelden> aan te passen;
 • het teveel geïnde bedrag ad. € <bedrag vermelden> binnen een week naar mijn bankrekening over te maken. Mijn bankrekeningnummer is: <banknummer vermelden>;

Mocht u het teveel geïnde aan de opdrachtgever hebben afgedragen, dan verzoek ik u dit bedrag met de toekomstige beslagafdracht te verrekenen.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Klacht beslagvrije voet niet met terugwerkende kracht aangepast


Geachte heer, mevrouw,

U heeft de beslagvrije voet per d.d. <datum vermelden> verhoogd. In dit geval dient de beslagvrije voet onverwijld met terugwerkende kracht te worden aangepast omdat u

<beschikte over de juiste gegevens, maar deze bij de berekening van de beslagvrije voet verkeerd hebt toegepast>

<beschikte over informatie op grond waarvan de beslagvrije voet moest worden herberekend en u deze informatie niet direct hebt verwerkt>

<de beslagvrije voet niet binnen 12 maanden na de eerdere vaststelling hebt herberekend>.

Zie hierover ook Kamerstukken II 2016-2017, 34628, nr. 3, p. 21.

Toelichting:
<geef een toelichting>


Middels deze brief verzoek ik u:

 • inhoudelijk op deze klacht te reageren;
 • alsnog de beslagvrije voet met terugwerkende kracht vanaf <datum vermelden> aan te passen en het teveel geïnde bedrag ad. € <bedrag vermelden> binnen een week naar mijn bankrekening over te maken. Mijn bankrekeningnummer is: <banknummer vermelden>. 


Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan overweeg ik een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders of de Nationale ombudsman.

In afwachting van uw antwoord,


hoogachtend,

....

Klacht te lage beslagvrije voet dak- en thuislozen (briefadres)


Geachte heer, mevrouw,

U heeft beslag op mijn inkomen gelegd en de beslagvrije voet vastgesteld op € <bedrag vermelden>. De beslagvrije voet is lager vastgesteld omdat ik in de Basisregistratie personen geregistreerd sta met een briefadres. Ik heb u per d.d. <datum vermelden> conform art. 475e Rv geïnformeerd over mijn leefsituatie en bronnen van inkomen. Ik heb hierbij aangegeven dat ik alleenstaand ben en dat ik verblijf te <adressen vermelden>.

U heeft aangegeven dat u, ondanks deze informatie, niet bereid bent de beslagvrije voet te verhogen, omdat u gegevens wil hebben over de hoogte van de woonkosten.

Middels deze brief dien ik een klacht in over uw handelwijze, aangezien het verschuldigd zijn van woonkosten niet van belang is voor de vaststelling van de beslagvrije voet. Inzage geven in de leefsituatie in de zin van art. 475e Rv gaat over het al dan niet hebben van een echtgenoot/partner en/of minderjarige kinderen en niet over woonkosten (zie art. 475ab lid 1 jo. art. 475da lid 1 Rv).
Dit blijkt ook uit de parlementaire behandeling. Zie hiervoor Kamerstukken II 2016-2017, 34628, nr. 6, p. 20.

Middels deze brief verzoek ik u:

 • inhoudelijk op deze klacht te reageren;
 • alsnog de beslagvrije voet met terugwerkende kracht vanaf <datum vermelden> aan te passen en het teveel geïnde bedrag ad. € <bedrag vermelden> binnen een week naar mijn bankrekening over te maken. Mijn bankrekeningnummer is: <banknummer vermelden>. 


Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan overweeg ik een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders of de Nationale ombudsman.

In afwachting van uw antwoord,


hoogachtend,

....

Bezwaarschrift tegen maandelijkse afdracht beslag bijstandsuitkering


Geacht college,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de wijze waarop u uitvoering geeft aan het beslag dat op mijn uitkering is gelegd. U draagt maandelijks 5% van mijn uitkering af aan de gerechtsdeurwaarder. Afgelopen maand heeft u € <bedrag invullen> afgedragen aan de deurwaarder. Ik maak hier bezwaar tegen en wel om de volgende redenen.

Primair
De beslagvrije voet bedraagt 95% van de bijstandsnorm incl. vakantietoeslag. Dit komt overeen met het netto maandelijks inkomen dat ik ontvang, aangezien 5% aan vakantiegeld wordt gereserveerd. Er is dus geen ruimte voor een maandelijkse afdracht. Wel valt het vakantiegeld onder het beslag.

Subsidiair
Wanneer er wel maandelijks ruimte zou zijn voor een beslagafdracht, dan heeft u de keuze voor maandelijks afdragen of het vakantiegeld afdragen aan de deurwaarder. De keuze voor een maandelijkse in plaats van een jaarlijkse afdracht is, vanwege de kosten die de deurwaarder in rekening brengt, zeer nadelig voor mij. De kosten zijn namelijk op jaarbasis bij een maandelijkse afdracht 12 keer hoger dan bij een jaarlijkse afdracht. Zie www.schuldinfo.nl/deurwaarderskosten voor de actuele kosten. Door hier geen rekening mee te houden is het besluit om maandelijks af te dragen in strijd met het evenredigheidsbeginsel (art. 3:4 lid 2 Awb).

Ik verzoek u:

 • dit bezwaarschrift gegrond te verklaren;
 • de maandelijkse afdracht aan de gerechtsdeurwaarder te stoppen;
 • de door de gerechtsdeurwaarder in rekening gebrachte kosten voor inning en verdeling als schade te vergoeden.

Voor vaststelling van de hoogte van de schade zal ik u, na stopzetting van de maandelijkse afdracht, een specificatie van de gerechtsdeurwaarder doen toekomen.

In afwachting van uw antwoord,


hoogachtend,

....

Werkgever brengt bij afhandeling loonbeslag kosten in rekening


Geachte heer, mevrouw,

Op d..d. <datum invullen> is beslag op mijn inkomen gelegd. De deurwaarder heeft u gevraagd een verklaringsformulier in te vullen. U heeft hiervoor bij mij € <bedrag vermelden> in rekening gebracht.

Ik heb begrepen dat de werkgever voor het afgeven van de verklaring en de afwikkeling van het beslag alleen kosten in rekening mag brengen wanneer dit met werknemer overeengekomen is. Dit blijkt ook uit art. 476a lid 3 Rv jo. art. 2a Besluit verklaring derdenbeslag.

Aangezien in mijn arbeidsovereenkomst en in de CAO niets over deze kosten is geregeld, zijn de kosten ten onrechte in rekening gebracht.

Ik wil ik vragen het te weinig uitbetaalde loon ad. € <bedrag vermelden> uiterlijk binnen drie werkdagen aan mij over te maken.

<Eventueel: Bij niet tijdige betaling maak ik aanspraak op de wettelijke verhoging, dat kan oplopen tot 50% van het te laat betaalde bedrag, en wettelijke rente.>

In afwachting van uw antwoord,


hoogachtend,

....