Geen (juiste) aanmaning ontvangen


Geachte heer, mevrouw,

U stuurt mij een aanmaning d.d. <datum vermelden> in verband met <reden vermelden>. U brengt daarbij extra kosten in rekening. Hierbij maak ik bezwaar tegen deze kosten en wel om de volgende reden.

Voor het in rekening brengen van incassokosten onder welke naam dan ook (b.v. bureaukosten, aanmaankosten, administratiekosten) gelden aparte regels.
Voordat u incassokosten in rekening mag brengen moet u eerst een aanmaning sturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen na ontvangst van de aanmaning. De Hoge Raad heeft bepaald dat een termijn "binnen 14 dagen na heden" of "binnen 14 dagen na dagtekening" niet geldig is.

Bovendien moet volgens artikel 6:96 lid 6 Burgerlijk Wetboek in deze aanmaning tevens staan:

  • een aankondiging van de gevolgen indien niet op tijd wordt betaald;
  • in het bijzonder de hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd is;
  • en indien van toepassing de hoogte van de BTW die dan over de incassokosten berekend zal worden.


Pas na het versturen van een aanmaning die aan deze voorwaarden voldoet en na uitblijven van betaling mag u incassokosten in rekening brengen.

Ik heb niet eerder een aanmaning van u ontvangen die aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. U mag derhalve, naast eventueel rente, geen extra kosten onder welke benaming dan ook, in rekening brengen.

Ik zal per ommegaande de hoofdsom ad. € <bedrag vermelden> aan u overmaken.

Hoogachtend,

....

Te hoge of dubbele incassokosten


Geachte heer, mevrouw,

U stuurt mij een aanmaning d.d. <datum vermelden> in verband met <reden vermelden>. Dat ik nog moet betalen is juist, maar de kosten die u in rekening brengt zijn te hoog. Volgens de wet mag u het volgende percentage aan incassokosten over de hoofdsom berekenen.

Hoofdsom Hoogte incassokosten*  
over de eerste € 2500 15% (minimaal € 40)  
over de volgende € 2500 10%  
over de volgende € 5000 5%  
over de volgende € 190000 1%  
over het meerdere 0,5% (max. totaal € 6775)  
*verhoogd met BTW wanneer schuldeiser niet BTW-plichtig is    

Het volgende is hierbij nog van belang:

  • Het maximum aan incassokosten geldt ongeacht hoe de kosten worden genoemd. Bijvoorbeeld: administratiekosten, registratiekosten, aanmaankosten, buitengerechtelijke kosten.
  • Indien de opdrachtgever zelf al aanmaankosten heeft berekend en het incassobureau brengt ook kosten in rekening, dan geldt het maximum voor het totaalbedrag. 


De hoofdsom van uw vordering bedraagt € <bedrag vermelden>. Volgens mijn berekening op www.schuldinfo.nl/incassocalculator mag u maximaal € <bedrag vermelden> aan incassokosten in rekening brengen.

Aangezien u meer in rekening heeft gebracht dan wettelijk is toegestaan, heeft u geen geldige aanmaning verstuurd. Dit heeft tot gevolg dat u niet aan de voorwaarde heeft voldaan om incassokosten in rekening te mogen brengen.

Ik zal per ommegaande de hoofdsom ad. € <bedrag vermelden> aan u overmaken.

Hoogachtend,

....

Te hoge incassokosten vanwege niet samenvoegen termijnen


Geachte heer, mevrouw,

U stuurt mij een aanmaning d.d. <datum vermelden> in verband met <reden vermelden>. Dat ik nog meerdere termijnen aan u moet betalen is juist, maar de kosten die u in rekening brengt zijn te hoog.

Voorwaarde om incassokosten te mogen berekenen is dat u de hoogte daarvan bij een eerdere aanmaning aankondigt, waarbij een betalingstermijn van 14 dagen wordt gegeven. Wanneer op het moment van versturen van de aanmaning meerdere termijnen openstaan waarvoor nog geen incassokosten zijn aangekondigd, moeten de termijnen voor de berekening van de hoogte van de incassokosten worden samengevoegd.

Dit betekent dat u <de verschillende termijnen noemen> had moeten samenvoegen voordat u de hoogte van de incassokosten berekent. De 'samengevoegde hoofdsom' van uw vordering bedraagt € <bedrag vermelden>. Volgens mijn berekening op www.schuldinfo.nl/incassocalculator mag u dan maximaal € <bedrag vermelden> aan incassokosten in rekening brengen.

Aangezien u meer in rekening heeft gebracht dan wettelijk is toegestaan, heeft u geen geldige aanmaning verstuurd. Dit heeft tot gevolg dat u niet aan de voorwaarde heeft voldaan om incassokosten in rekening te mogen brengen.

Ik zal per ommegaande de hoofdsom ad. € <bedrag vermelden> aan u overmaken.

Hoogachtend,

....

Te hoge incassokosten vanwege ten onrechte BTW


Geachte heer, mevrouw,

U stuurt mij een aanmaning d.d. <datum vermelden> in verband met <reden vermelden>. Dat ik nog moet betalen is juist, maar de kosten die u in rekening brengt zijn te hoog.

<optie 1, maak keuze>
U berekent ten onrechte zogenaamde 'BTW-schade' over de incassokosten. U heeft de invordering immers niet uitbesteed aan een incassobureau of deurwaarder. Voor de diensten van een eigen incassoafdeling hoeft geen BTW afgedragen te worden. Van 'BTW-schade' kan dan ook geen sprake zijn.

<optie 2, maak keuze>
U berekent ten onrechte zogenaamde 'BTW-schade' over de incassokosten. Aangezien de schuldeiser/opdrachtgever zelf BTW-plichtig is kan de verschuldigde BTW voor diensten van incassobureaus en deurwaarders worden verrekend. Van 'BTW-schade' kan dan ook geen sprake zijn.

De hoofdsom van uw vordering bedraagt € <bedrag vermelden>. Volgens mijn berekening op www.schuldinfo.nl/incassocalculator mag u maximaal € <bedrag vermelden> aan incassokosten in rekening brengen.

Aangezien u meer in rekening heeft gebracht dan wettelijk is toegestaan, heeft u geen geldige aanmaning verstuurd. Dit heeft tot gevolg dat u niet aan de voorwaarde heeft voldaan om incassokosten in rekening te mogen brengen.

Ik zal per ommegaande de hoofdsom ad. € <bedrag vermelden> aan u overmaken.

Hoogachtend,

....

Te hoge incassokosten ivm ten onrechte BTW (gekochte vordering)


Let op: Gebruik deze brief alleen wanneer u de vordering erkent, deze geldig is overgedragen en u alleen de BTW-opslag op de incassokosten wil betwisten.


Geachte heer, mevrouw,

U stuurt mij een aanmaning d.d. <datum vermelden> in verband met <reden vermelden>. Dat ik nog moet betalen is juist, maar de kosten die u in rekening brengt zijn te hoog.

U berekent ten onrechte zogenaamde 'BTW-schade' over de incassokosten.
U heeft de vordering gekocht van <naam schuldeiser> en u bent daarmee de nieuwe schuldeiser geworden. U maakt bij de invordering van deze schuld gebruik van een eigen incassoafdeling. Over deze interne werkzaamheden is geen BTW verschuldigd en u kunt deze derhalve niet bij mij in rekening brengen.

Mocht u voor de invordering van deze schuld derden inschakelen, voor wiens activiteiten u wel BTW verschuldigd bent die u niet kunt verrekenen, dan kan ik u berichten dat ik ook dan niet bereid ben de 'BTW-schade' te betalen. Immers dat de BTW niet verrekend kan worden is een direct gevolg van de keus van de oorspronkelijke schuldeiser om de vordering aan u te verkopen, een keus waar ik geen invloed op heb gehad. Als gevolg van deze verkoop verschuift de vordering van een onderneming die wel BTW-plichtig is naar u als ondernemer die over deze werkzaamheden niet BTW-plichtig is. Voor incassokosten geldt dat zowel het maken als de hoogte van de kosten redelijk moet zijn. In dit geval is het maken van de BTW-kosten onnodig en dus niet redelijk.

De hoofdsom van uw vordering bedraagt € <bedrag vermelden>. Volgens mijn berekening op www.schuldinfo.nl/incassocalculator mag u maximaal € <bedrag vermelden> aan incassokosten in rekening brengen.

Aangezien u meer in rekening heeft gebracht dan wettelijk is toegestaan, heeft u geen geldige aanmaning verstuurd. Dit heeft tot gevolg dat u niet aan de voorwaarde heeft voldaan om incassokosten in rekening te mogen brengen.

Ik zal per ommegaande de hoofdsom ad. € <bedrag vermelden> aan u overmaken.

Hoogachtend,

....