Overzicht scholingsonderwerpen schuldinfo

1. Basisbegrippen executie en beslag

 • Executoriale titels
 • Directe en indirecte executie
 • Parate executie, beslagexecutie
 • Conservatoir en executoriaal beslag
 • Gevolgen beslag

2. Beslag op inboedel

 • Bespreking werkwijze aan de hand van voorbeeldexploten
 • Waarop mag geen beslag gelegd worden (beslagverboden)?
 • Positie derden (bv partner van schuldenaar)
 • Welke kosten brengt de deurwaarder in rekening?
 • Beslag inboedel als oneigenlijk drukmiddel
 • Wat kun je de klant adviseren?

3. Beslag op inkomen

 • Bespreking werkwijze aan de hand van voorbeeldexploten
 • Reikwijdte derdenbeslag (o.a. toekomstige vorderingen)
 • Waarop mag geen beslag gelegd worden (beslagverboden)?
 • Welke kosten brengt de deurwaarder in rekening?
 • Beslagvrije voet berekenen (opgaven maken)
 • Bijzonderheden beslagvrije voet:
  - gevolgen niet verstrekken informatie
  - beslagvrije voet met terugwerkende kracht aanpassen?
  - buiten Nederland verblijven
  - nabetalingen
  - verrekenen
 • Beslag onder Belastingdienst en Belastingdienst Toeslagen

4. Beslag op bankrekening

 • Omvang beslag
 • Gevolgen indien inkomen op rekening staat
 • Ruime nieuwe mogelijkheden belastingdienst (de overheidsvordering)

5. Kosten

 • Rente
 • Incassokosten
 • Kosten ambtshandelingen

6. Verjaring

 • Verjaringstermijnen
 • Stuiting
 • Afstand van verjaring
 • Rechtsverwerking

7. Rechtsbescherming

 • Executiegeschil
 • Tuchtrecht (gedragsregels deurwaarders)
 • Nationale ombudsman

8. Beslag en eigen woning

 • Loonbeslag en hoge woonlasten
 • Beslag op de hypotheekrenteaftrek
 • Beslag op eigen woning
 • Positie Vereniging van Eigenaren
 • Onherroepelijke volmacht
 • Executieveiling

9. Belastingschulden

 • Inleiding belastingstelsel (ontstaan van belastingschulden)
 • Kwijtschelding en betalingsregeling
 • Recht op bijstand voor te betalen aanslag
 • Van aanmaning tot dwangbevel
 • Beslagvrije voet voor notoire wanbetalers
 • Overheidsvordering (vereenvoudigd bankbeslag)
 • Beslag onder de belastingdienst (voorlopige teruggaaf)
 • Combinatie loonbeslag/verrekenen en beslag/verrekenen voorlopige teruggaaf

10. Toeslagschulden

 • Inleiding toeslagen (ontstaan van toeslagschulden)
 • Verrekenen van toeslagen
 • Betalingsregeling (standaard, individueel)
 • Invordering toeslagschulden
 • Beslag op toeslagen
 • Combinatie loonbeslag/verrekenen en beslag/verrekenen toeslagen

11. Zorgverzekering

 • Verzekeringsplicht
 • Gevolgen niet verzekerd zijn
 • Wanbetalersregeling zorgverzekering
 • Combinatie loonbeslag/verrekenen en bestuursrechtelijke premie

12. Schulden in de primaire lasten

 • Huurschulden
 • Energieschulden
 • Waterschulden

13. Teveel ontvangen uitkering

 • Herziening en terugvordering
 • Aanscherping bij fraude per 1 januari 2013

14. Invordering door het CJIB

 • Wahv (wet Mulder)
 • Verhaal met of zonder dwangbevel
 • Dwangmiddelen (w.o. gijzeling)
 • Overige vorderingen (strafbeschikking, boetevonnis schademaatregel e.d.)

15. Schulden uit overeenkomst

 • Rechtshandelingen, wilsgebreken
 • Algemene voorwaarden (zwarte, grijze, blauwe lijst)
 • Consumentenkoop
 • Overeenkomst op afstand, colportage

16. Familierecht en schulden

 • Beschermingsbewind en curatele
 • Huwelijk en samenwonen
 • Minderjarigen