Een bewindvoerder moet aan de slag met de schulden. Onderneemt hij geen actie, dan lopen de schulden door kosten verder op, waarvoor de bewindvoerder aansprakelijk kan worden gesteld. Aflossen is echter ook niet zonder risico. Wanneer naast loonbeslag allerlei betalingsregelingen worden getroffen en een schuldregeling te laat wordt aangevraagd is de bewindvoerder aansprakelijk voor het bedrag dat teveel is afgelost, zo oordeelt hof Arnhem-Leeuwarden.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Een deurwaarder mag niet op de gok bankbeslag leggen. Er moet een redelijk vermoeden zijn dat de debiteur bij de betreffende bank een rekening aanhoudt. Sinds 1 januari 2021 kan de deurwaarder voorafgaand aan het beslag een onderzoekje doen waar de debiteur bankiert. De kosten hiervan, zo’n 85 euro excl. btw, worden in rekening gebracht bij de debiteur. Deze goed bedoelde regeling om onnodig bankbeslag te voorkomen, kan in de praktijk slecht uitpakken. De regeling kan makkelijk misbruikt worden door banken te bevragen om extra inkomsten te genereren. Nadere regelgeving is nodig.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Steeds meer gemeenten geven de voorkeur aan het saneringskrediet om schulden te regelen. Maar als het op een dwangakkoord aankomt, gaan rechters niet altijd mee met de keus voor het saneringskrediet. Hoe komt dat en wat kunnen schuldhulpverleners doen om rechters mee te krijgen in de keuze voor een saneringskrediet? Rechter Katelijne van Hassel van de rechtbank Amsterdam vertelt hoe zij aankijkt tegen een dwangakkoord bij een saneringskrediet.

Bron: NVVK  
Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2021.

Bron:  
Lees verder...
 

Wanneer je een rekening niet op tijd betaalt mag de schuldeiser of het incassobureau extra kosten in rekening brengen. Deze zogenaamde incassokosten mogen bij consumenten alleen in rekening worden gebracht wanneer aan strikte regels wordt voldaan. Betaal incassokosten niet klakkeloos, maar check eerst of het klopt.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Bewindvoerder zijn is een grote verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijkheid voor alle betalingen, je moet alle regelingen en voorzieningen aanvragen, de beslagvrije voet bewaken, betalingsregelingen nakomen, etc. Je neemt als het ware het financiële huishouden van de onder bewind gestelde over. Het bewind moet zorgen voor stabiliteit en rust, hetgeen juist bij psychisch kwetsbare mensen van groot belang is. Worden er fouten gemaakt dan is de bewindvoerder aansprakelijk. Ook voor de psychische gevolgen, zo oordeelt de rechtbank Noord-Holland.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Op 22 april kwam de NOS met het bericht “Nieuwe wet brengt schuldenaars in problemen”. Aanleiding van dit bericht was dat 25 tot 40% van de mensen in een schuldregeling en wsnp door de nieuwe beslagvrije voet erop achteruit zijn gegaan. Het zogenaamde ‘vrij te laten bedrag’ moest opnieuw worden berekend en dat viel in veel gevallen tegen. De beslagvrije voet en daarmee het vrij te laten bedrag valt in bepaalde gevallen lager uit. Bij nadere bestudering blijkt dat onder andere bij relatief hoge woonlasten in verhouding tot het inkomen sprake is van een achteruitgang. In antwoord op Kamervragen vergelijkt minister Koolmees de nieuwe beslagvrije voet met de oude: Beter uitgaan van een fictieve huur dan een te lage beslagvrije voet vanwege het niet aanleveren van informatie. Gaat de rechter met toepassing van de hardheidsclausule uitkomst bieden?

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

‘Als de voorgestelde maatregelen doorgaan moet iedere schuldeiser voortaan z'n best doen om in contact te komen met de debiteur en een regeling te treffen. Doet hij dat niet, dan kan de rechter zo nodig een betalingsregeling opleggen en de schuldeiser veroordelen tot het betalen van de proceskosten. Het is wel belangrijk dat béíde voorstellen worden aangenomen, zodat de rechter slechts dient als stok achter de deur en er zo veel mogelijk van dit soort schulden minnelijk worden opgelost. Dus ja, ik hoop van harte dat dit wetsvoorstel er snel komt en wordt doorgevoerd.’

Bron: LOSR / Sociaal Werk Nederland  
Lees verder...
 

Een debiteur wordt door Infomedics na elkaar voor twee tandartsvorderingen uit dezelfde behandeling afzonderlijk gedagvaard, waardoor de totale schuld oploopt van 1000 naar 3000 euro. De kantonrechter kan zich met gedaagde voorstellen dat het hoog oplopen van deze kosten voor voornamelijk standaardhandelingen en -documenten zonder enige persoonlijke bejegening onrechtvaardig aanvoelt. Omdat deze praktijk in regelgeving en rechtspraak uitgekristalliseerd is, kan het zijn dat alle onderdelen van de incasso- en proceskosten verdedigbaar zijn, maar tezamen toch tot een onredelijke uitkomst leiden. De kantonrechter gaat in zijn vonnis uitgebreid in op het incassosysteem dat deze hoog oplopende kosten veroorzaakt, maar wijst toch de proceskosten toe.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Aangezien de nieuwe beslagvrije voet grofmaziger is dan de oude, is een hardheidsclausule in de wet opgenomen. In bijzondere situaties kan hier een beroep op worden gedaan. De kantonrechter beslist of en met welk bedrag de beslagvrije voet wordt verhoogd. Dit artikel beschrijft in welke situaties hier mogelijk een beroep op kan worden gedaan en op welke wijze je dit kunt doen.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Sinds 1 januari 2021 geldt voor mensen met een briefadres een lagere beslagvrije voet. Door inzage te geven in de leefsituatie en de bronnen van inkomen, kan men voor een ‘normale beslagvrije voet’ in aanmerking komen. In de praktijk leidt dit tot problemen omdat menig deurwaarder dit alleen wil doen wanneer er aantoonbaar woonkosten zijn. Maar deze eis is in strijd met de wet.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Wanneer de deurwaarder beslag op loon of uitkering heeft gelegd, valt het deel van het inkomen dat hoger is dan de beslagvrije voet onder het beslag, dus ook het vakantiegeld. Deze regel is met de komst van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet niet veranderd. Wel is het opletten bij een laag inkomen, wanneer de zogenaamde 5%-regel wordt toegepast. Wat valt dan onder het beslag? Het arrest van de Hoge Raad uit 2014 over beslag en vakantiegeld is nog steeds van belang.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Het opkopen van schulden is in trek bij vooral grote incassobureaus. Zij nemen hele portefeuilles telefoonvorderingen over. Fijn voor de oorspronkelijke schuldeiser: die kan de boeken sluiten. De debiteur kan echter rekenen op 21% extra kosten en dat is onredelijk. In feite kiest de schuldeiser door het verkopen van schulden voor een heel dure vorm van invordering. Volgens de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) moeten deze extra kosten daarom gewoon voor rekening van de schuldeiser blijven. De LOSR heeft daarover een brief gestuurd aan de leden van de vaste Kamercommissies SZW en JenV.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Drie groepen alleenstaande ouders worden op dit moment uitgesloten van de kinderopvangtoeslag en/of de aanvulling van het kindgebonden budget. Hierdoor ligt hun inkomen vaak onder het minimum en lopen zij een groot risico op schulden en armoede. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman roepen in een gezamenlijke brief demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om de toeslagregeling voor deze groepen open te stellen.

Bron: de Nationale ombudsman  
Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2021.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Meer nieuws: