Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden oktober t/m december 2021.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Wet- en regelgeving is regelmatig aan verschillende interpretaties onderhevig. Dit geldt ook voor regels t.a.v. schuldenproblematiek. Rechtspraak zal uiteindelijk de doorslag moeten geven. Vanuit SchuldInfo worden proefprocedures geïnitieerd om deze rechtsvorming te versnellen.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Burgers die het hele jaar een bijstandsuitkering ontvangen, mogen verwachten dat zij voor maximale toeslagen in aanmerking komen. Dit blijkt echter niet het geval wanneer ze gedurende het jaar gaan trouwen, samenwonen of scheiden. Dan gaat het mis en moeten ze toeslagen terugbetalen. De Raad van State heeft eerder geoordeeld dat een terugvordering van toeslagen vanwege een inkomensstijging na het vertrek van een partner of medebewoner in strijd is met het discriminatieverbod uit het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt nu dat hetzelfde geldt voor mensen die gaan samenwonen.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Het jaar 2021 was voor mensen met schulden een jaar met een aantal ingrijpende wetswijzigingen. Een nieuwe beslagvrije voet en een betere bescherming bij bankbeslag en beslag op inboedel. Per 1 januari 2022 worden ook een aatal wijzigingen m.b.t. schulden van kracht. Zo wijzigt de 5%-regel en wordt een schuldregeling bij teveel ontvangen uitkering vaker mogelijk. Bovendien zijn er nog een aantal wetswijzigingen in behandeling. Wat brengt 2022?

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Wanneer je vanwege schulden bij de bank of fraude met de bankrekening geen rekening kunt openen, kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een basisbankrekening. Deze moet je volgens een convenant aanvragen bij de bank waar je het laatst hebt gebankierd. Voor bewindvoerders is deze regel onuitvoerbaar omdat zij voor de beheer- en leefgeldrekeningen een zakelijke overeenkomst hebben gesloten met één of twee banken. Het is ondoenlijk en onbetaalbaar om dit met alle banken te doen. De Rechtbank Amsterdam oordeelt dat het convenant basisbankrekening niet van toepassing is bij beschermingsbewind. De bank met wie de bewindvoerder een overeenkomst heeft gesloten, is ook bij fraude gehouden om een beheer- en leefgeldrekening beschikbaar te stellen.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

De rechtbank Amsterdam heeft samen met zorgverzekeraar Achmea een pilot uitgevoerd waarbij premie-achterstanden niet via de deurwaarder d.m.v. een dagvaarding, maar door de zorgverzekeraar zelf via een verzoekschrift aanhangig worden gemaakt. De resultaten zijn positief. De kosten zijn lager, er worden meer debiteuren bereikt en er wordt vaker een betalingsregeling getroffen.

Bron:  
Lees verder...
 

Wanneer een schuldhulptraject of de WSNP met goed gevolg is afgerond en er geen schulden meer zijn, vervalt de grond van een schuldenbewind. Het is aan de bewindvoerder om dit met de cliënt te bespreken. Er zijn dan drie mogelijkheden, een verzoek tot opheffing, eerst een zelfredzaamheidstraject of een verzoek tot wijziging van de grond van het bewind. Het gewoon door laten lopen van het schuldenbewind leidt tot aansprakelijkheid van de bewindvoerder, zo oordeelt de rechtbank Noord-Holland.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

De kantonrechter in Almelo heeft Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement uit Culemborg ontslagen als bewindvoerder, curator en mentor van ongeveer 40 mensen uit Overijssel. Het bedrijf had structurele achterstanden, maakte veel fouten, voerde geen goed mentorschap en heeft het vertrouwen van de kantonrechter ernstig geschaad. De 40 cliënten krijgen een vervangende bewindvoerder, curator of mentor. In totaal behartigde het bedrijf de belangen van 261 cliënten in heel Nederland.

Bron: de Rechtspraak  
Lees verder...
 

Meer dan een miljoen zorgverleners komen dit najaar in aanmerking voor een zorgbonus van netto bijna 385 euro. Maar krijgen ze deze ook uitbetaald wanneer er loonbeslag is gelegd? De rechter heeft in een proefprocedure vastgesteld dat de zorgbonus niet onder een lopend beslag valt. Mocht de schuldeiser het wel willen hebben, dan zal hij er apart beslag op moeten laten leggen. Wat kun je doen wanneer de zorgbonus toch aan de deurwaarder is uitbetaald?

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Het hebben van schulden legt een grote druk op mensen en kan tot slapeloze nachten leiden. Even googelen, en ja er zijn allerlei bureautjes die wel willen helpen. Tegen betaling natuurlijk. Er worden forse kosten in rekening gebracht bij mensen die veel schulden hebben, terwijl iedereen recht heeft op gratis hulp. De wet biedt bescherming. Wat kun je doen?

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Na toelating tot de WSNP valt het gehele vermogen in de boedel, naar de letter van de wet, ook het banksaldo dat bedoeld is voor de lopende maandelijkse verplichtingen. In de praktijk wordt deze regel door de rechter-commissarissen verschillend toegepast, variërend van alles valt in de boedel, tot een bedrag vrijlaten voor de maandelijkse verplichtingen. Heb je pech en tref je een rechter-commissaris die streng in de leer is, dan begint het WSNP-traject met een nieuwe schuld.

De Hoge Raad geeft nu duidelijkheid. De WSNP-bewindvoerder mag, zolang de debiteur nog niet beschikt over het vrij te laten bedrag, een deel van het saldo vrijlaten voor de kosten van levensonderhoud en vaste lasten.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden juli t/m september 2021.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Gemeenten, UWV en SVB mogen niet instemmen met een schuldregeling tegen finale kwijting wanneer sprake is van schending van de inlichtingenplicht en de vordering jonger is dan 10 jaar. Een jaar geleden is een amendement aangenomen dat dit verbod zou moeten beperken tot vorderingen waarbij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld. Eindelijk is het zo ver dat de wet per 1 januari 2022 wordt aangepast. Gemeenten, UWV en SVB mogen overigens vanaf 15 november 2021 al op de wetswijziging anticiperen.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Een bewindvoerder moet aan de slag met de schulden. Onderneemt hij geen actie, dan lopen de schulden door kosten verder op, waarvoor de bewindvoerder aansprakelijk kan worden gesteld. Aflossen is echter ook niet zonder risico. Wanneer naast loonbeslag allerlei betalingsregelingen worden getroffen en een schuldregeling te laat wordt aangevraagd is de bewindvoerder aansprakelijk voor het bedrag dat teveel is afgelost, zo oordeelt hof Arnhem-Leeuwarden.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Een deurwaarder mag niet op de gok bankbeslag leggen. Er moet een redelijk vermoeden zijn dat de debiteur bij de betreffende bank een rekening aanhoudt. Sinds 1 januari 2021 kan de deurwaarder voorafgaand aan het beslag een onderzoekje doen waar de debiteur bankiert. De kosten hiervan, zo’n 85 euro excl. btw, worden in rekening gebracht bij de debiteur. Deze goed bedoelde regeling om onnodig bankbeslag te voorkomen, kan in de praktijk slecht uitpakken. De regeling kan makkelijk misbruikt worden door banken te bevragen om extra inkomsten te genereren. Nadere regelgeving is nodig.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Meer nieuws: