Wanneer een schuldhulptraject of de WSNP met goed gevolg is afgerond en er geen schulden meer zijn, vervalt de grond van een schuldenbewind. Het is aan de bewindvoerder om dit met de cliënt te bespreken. Er zijn dan drie mogelijkheden, een verzoek tot opheffing, eerst een zelfredzaamheidstraject of een verzoek tot wijziging van de grond van het bewind. Het gewoon door laten lopen van het schuldenbewind leidt tot aansprakelijkheid van de bewindvoerder, zo oordeelt de rechtbank Noord-Holland.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

De kantonrechter in Almelo heeft Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement uit Culemborg ontslagen als bewindvoerder, curator en mentor van ongeveer 40 mensen uit Overijssel. Het bedrijf had structurele achterstanden, maakte veel fouten, voerde geen goed mentorschap en heeft het vertrouwen van de kantonrechter ernstig geschaad. De 40 cliënten krijgen een vervangende bewindvoerder, curator of mentor. In totaal behartigde het bedrijf de belangen van 261 cliënten in heel Nederland.

Bron: de Rechtspraak  
Lees verder...
 

Meer dan een miljoen zorgverleners komen dit najaar in aanmerking voor een zorgbonus van netto bijna 385 euro. Maar krijgen ze deze ook uitbetaald wanneer er loonbeslag is gelegd? De rechter heeft in een proefprocedure vastgesteld dat de zorgbonus niet onder een lopend beslag valt. Mocht de schuldeiser het wel willen hebben, dan zal hij er apart beslag op moeten laten leggen. Wat kun je doen wanneer de zorgbonus toch aan de deurwaarder is uitbetaald?

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Het hebben van schulden legt een grote druk op mensen en kan tot slapeloze nachten leiden. Even googelen, en ja er zijn allerlei bureautjes die wel willen helpen. Tegen betaling natuurlijk. Er worden forse kosten in rekening gebracht bij mensen die veel schulden hebben, terwijl iedereen recht heeft op gratis hulp. De wet biedt bescherming. Wat kun je doen?

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Na toelating tot de WSNP valt het gehele vermogen in de boedel, naar de letter van de wet, ook het banksaldo dat bedoeld is voor de lopende maandelijkse verplichtingen. In de praktijk wordt deze regel door de rechter-commissarissen verschillend toegepast, variërend van alles valt in de boedel, tot een bedrag vrijlaten voor de maandelijkse verplichtingen. Heb je pech en tref je een rechter-commissaris die streng in de leer is, dan begint het WSNP-traject met een nieuwe schuld.

De Hoge Raad geeft nu duidelijkheid. De WSNP-bewindvoerder mag, zolang de debiteur nog niet beschikt over het vrij te laten bedrag, een deel van het saldo vrijlaten voor de kosten van levensonderhoud en vaste lasten.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden juli t/m september 2021.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Gemeenten, UWV en SVB mogen niet instemmen met een schuldregeling tegen finale kwijting wanneer sprake is van schending van de inlichtingenplicht en de vordering jonger is dan 10 jaar. Een jaar geleden is een amendement aangenomen dat dit verbod zou moeten beperken tot vorderingen waarbij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld. Eindelijk is het zo ver dat de wet per 1 januari 2022 wordt aangepast. Gemeenten, UWV en SVB mogen overigens vanaf 15 november 2021 al op de wetswijziging anticiperen.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Een bewindvoerder moet aan de slag met de schulden. Onderneemt hij geen actie, dan lopen de schulden door kosten verder op, waarvoor de bewindvoerder aansprakelijk kan worden gesteld. Aflossen is echter ook niet zonder risico. Wanneer naast loonbeslag allerlei betalingsregelingen worden getroffen en een schuldregeling te laat wordt aangevraagd is de bewindvoerder aansprakelijk voor het bedrag dat teveel is afgelost, zo oordeelt hof Arnhem-Leeuwarden.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Een deurwaarder mag niet op de gok bankbeslag leggen. Er moet een redelijk vermoeden zijn dat de debiteur bij de betreffende bank een rekening aanhoudt. Sinds 1 januari 2021 kan de deurwaarder voorafgaand aan het beslag een onderzoekje doen waar de debiteur bankiert. De kosten hiervan, zo’n 85 euro excl. btw, worden in rekening gebracht bij de debiteur. Deze goed bedoelde regeling om onnodig bankbeslag te voorkomen, kan in de praktijk slecht uitpakken. De regeling kan makkelijk misbruikt worden door banken te bevragen om extra inkomsten te genereren. Nadere regelgeving is nodig.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Steeds meer gemeenten geven de voorkeur aan het saneringskrediet om schulden te regelen. Maar als het op een dwangakkoord aankomt, gaan rechters niet altijd mee met de keus voor het saneringskrediet. Hoe komt dat en wat kunnen schuldhulpverleners doen om rechters mee te krijgen in de keuze voor een saneringskrediet? Rechter Katelijne van Hassel van de rechtbank Amsterdam vertelt hoe zij aankijkt tegen een dwangakkoord bij een saneringskrediet.

Bron: NVVK  
Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2021.

Bron:  
Lees verder...
 

Wanneer je een rekening niet op tijd betaalt mag de schuldeiser of het incassobureau extra kosten in rekening brengen. Deze zogenaamde incassokosten mogen bij consumenten alleen in rekening worden gebracht wanneer aan strikte regels wordt voldaan. Betaal incassokosten niet klakkeloos, maar check eerst of het klopt.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Bewindvoerder zijn is een grote verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijkheid voor alle betalingen, je moet alle regelingen en voorzieningen aanvragen, de beslagvrije voet bewaken, betalingsregelingen nakomen, etc. Je neemt als het ware het financiële huishouden van de onder bewind gestelde over. Het bewind moet zorgen voor stabiliteit en rust, hetgeen juist bij psychisch kwetsbare mensen van groot belang is. Worden er fouten gemaakt dan is de bewindvoerder aansprakelijk. Ook voor de psychische gevolgen, zo oordeelt de rechtbank Noord-Holland.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Op 22 april kwam de NOS met het bericht “Nieuwe wet brengt schuldenaars in problemen”. Aanleiding van dit bericht was dat 25 tot 40% van de mensen in een schuldregeling en wsnp door de nieuwe beslagvrije voet erop achteruit zijn gegaan. Het zogenaamde ‘vrij te laten bedrag’ moest opnieuw worden berekend en dat viel in veel gevallen tegen. De beslagvrije voet en daarmee het vrij te laten bedrag valt in bepaalde gevallen lager uit. Bij nadere bestudering blijkt dat onder andere bij relatief hoge woonlasten in verhouding tot het inkomen sprake is van een achteruitgang. In antwoord op Kamervragen vergelijkt minister Koolmees de nieuwe beslagvrije voet met de oude: Beter uitgaan van een fictieve huur dan een te lage beslagvrije voet vanwege het niet aanleveren van informatie. Gaat de rechter met toepassing van de hardheidsclausule uitkomst bieden?

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

‘Als de voorgestelde maatregelen doorgaan moet iedere schuldeiser voortaan z'n best doen om in contact te komen met de debiteur en een regeling te treffen. Doet hij dat niet, dan kan de rechter zo nodig een betalingsregeling opleggen en de schuldeiser veroordelen tot het betalen van de proceskosten. Het is wel belangrijk dat béíde voorstellen worden aangenomen, zodat de rechter slechts dient als stok achter de deur en er zo veel mogelijk van dit soort schulden minnelijk worden opgelost. Dus ja, ik hoop van harte dat dit wetsvoorstel er snel komt en wordt doorgevoerd.’

Bron: LOSR / Sociaal Werk Nederland  
Lees verder...
 

Meer nieuws: