Wetsvoorstel incassokosten naar Tweede Kamer

Bron: André Moerman
uur

Het heeft even geduurd, maar nu is het dan eindelijk zo ver. Het wetsvoorstel maximering incassokosten is naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor zover de regels nu bekend zijn, is het een goed wetsvoorstel geworden. Het wetsvoorstel komt in de kern op het volgende neer:

 1. De regeling is alleen van toepassing op vorderingen tot € 25000 (nieuwe competentiegrens kantonrechter) en geldt zowel voor consumenten en bedrijven.
 2. De regeling geldt alleen voor vorderingen tot betaling van een geldsom waarvan de omvang in een overeenkomst is vastgesteld. Het geldt bijvoorbeeld niet voor schadevergoeding.
 3. De schuldeiser moet eerst een aanmaning, met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen, sturen voordat hij incassokosten mag berekenen.
 4. Er geldt een maximumpercentage voor incassokosten berekend over de hoofdsom, die afloopt naarmate de vordering stijgt met een minimum bedrag van € 40:
  - 15% over de eerste € 2500
  - 10% over de volgende € 2500
  - 5% over de volgende € 5000
  - 1% over de volgende € 15000
  Dus bij een vordering van € 3000 mag maximaal berekend worden:
  15% * 2500 + 10% * 500 = €425
 5. De maximumvergoeding gaat dus geleidelijk omhoog (percentage). Dit is gunstiger dan de staffel uit  het rapport Voorwerk. Deze gaat sprongsgewijs. Bijvoorbeeld:
  - hoofdsom € 500 -> maximum incassokosten € 75
  - hoofdsom € 501 -> maximum incassokosten € 150
 6. De maximale vergoeding omvat alle incassohandelingen ongeacht de benaming. Het maakt niet uit of de vordering door de schuldeiser zelf of door meerdere partijen wordt geïncasseerd.
 7. De regeling is dwingend. Er mag niet ten nadele van de schuldenaar van worden afgeweken, maar natuurlijk wel ten voordele. Een afwijkend beding is vernietigbaar en kan ook door de rechter ambtshalve opzij worden gezet (art. 3:40 lid 2 BW).
 8. De maximumvergoeding wordt berekend over de hoofdsom. In de hoofdsom mogen geen zelf gemaakte kosten van de schuldeiser opgenomen zijn.
 9. Wanneer een schuldeiser meerdere vorderingen (of termijnen) op de schuldenaar heeft, dan wordt voor de berekening van de vergoeding onder hoofdsom verstaan het totaal van de vorderingen.
 10. De maximum vergoeding geldt ongeacht of de schuldeiser BTW mag verrekenen. Nu mag BTW-schade berekend worden indien de schuldeiser de aan het incassobureau verschuldigde BTW niet kan verrekenen (verhuurders, verzekeraars, zorgverleners e.d.).
 11. Wanneer het alsnog tot een procedure bij de rechter komt en de schuldeiser wordt in het gelijk gesteld, dan moet de rechter naast de proceskostenvergoeding in beginsel altijd de incassokosten toewijzen.  Volgens de huidige rechtspraak moeten de incassohandelingen, voor toewijzing van de incassokosten, voldoende omvangrijk zijn. Het versturen van een enkele aanmaning wordt namelijk gezien als voorbereiding op de procedure en dus deeluitmakend van de proceskostenveroordeling (de incassokosten verschieten dan van kleur). Dit verandert dus.


Een groot deel van de regels zal niet in een wet maar in een Algemene Maatregel van Bestuur komen te staan. Deze is op dit moment nog niet openbaar. Van een aantal zaken die in het ontwerp besluit hebben gestaan, is dan ook nog niet duidelijk of dit zo blijft. Onduidelijk is dus of de volgende eerder aangekondigde regels nog gaan gelden:

 1. De maximumvergoeding wordt alleen berekend over de hoofdsom en niet over de verschuldigde rente. Echter na een jaar wordt de wettelijke rente bijgeteld bij de hoofdsom, waardoor ook de incassokosten verhoogd kunnen worden.
 2. Wanneer meerdere vorderingen / termijnen voldaan moeten worden en een gedeelte wordt betaald, dan worden de incassokosten berekend over het gedeelte dat betaald wordt. Dit zou bij kleine deelbetalingen tot gevolg hebben dat telkens het minimumbedrag ad. € 40 in rekening mag worden gebracht. Dit zal toch niet de bedoeling zijn?


Meer informatie:
- Wetsvoorstel maximering incassokosten
- Brief LOSR als reactie op ontwerp wetsvoorstel
- Artikel: Incassokosten aangepakt!
- LOSR-rapport: Incassokosten, een bron van ergernis!
- Achtergrondinfo incassokosten