Voorlopige voorziening wsnp tegen inname rijbewijs

Bron: André Moerman
uur

Wanneer een wettelijke schuldregeling (wsnp) is aangevraagd kan dit om allerlei redenen gefrustreerd worden. Het is dan mogelijk om bij spoedeisende zaken de rechtbank om een voorlopige voorziening te vragen. Dit kan gaan om een dreigende ontruiming, beslag op inboedel, maar bijvoorbeeld ook om de inname van een rijbewijs. De rechtbank Alkmaar ontving een verzoek om inname van een rijbewijs tegen te houden.

De feiten
De officier van justitie heeft besloten het rijbewijs in te trekken voor een periode van 4 weken. De aanleiding hiervoor is dat er twee bekeuringen van oorspronkelijk  €90 niet zijn betaald.
Voor betrokkene leidt dit tot een groot probleem want hij heeft z’n rijbewijs nodig voor zijn werk. Hij geeft aan z’n baan te verliezen als hij zijn rijbewijs moet inleveren. De werkgever heeft schriftelijk bevestigd dat het noodzakelijk is dat hij voor de uitoefening van zijn werkzaamheden beschikt over eigen vervoer.
Betrokkene heeft verder aangegeven dat hij de openstaande boetes niet kon betalen, omdat hij in een (minnelijk) traject zat om zijn schulden te regelen. Inmiddels heeft hij een verzoek ingediend om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering.

Het verzoek
Betrokkene heeft na indiening van een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling een afzonderlijk verzoek ingediend tot het geven van een voorlopige voorziening (art. 287 lid 4 Fw). De voorlopige voorziening strekt ertoe de officier van justitie c.q. het Centraal Justitieel Incassobureau te verbieden het rijbewijs van verzoeker in te nemen, totdat op het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling is beslist.

De beslissing
De rechtbank oordeelt als volgt:

“Gelet op het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling en het daarmee te bereiken doel, alsmede gelet op het voldoende aannemelijk geworden belang van verzoeker bij het behoud van zijn rijbewijs, is de rechtbank van oordeel dat toewijzing van de verzochte voorlopige voorziening gerechtvaardigd, en gelet op de vereiste spoed ook aangewezen is.

Op het verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling zal bij afzonderlijk vonnis worden beslist.

Dit leidt tot de volgende beslissing.

De rechtbank:

- verbiedt de officier van justitie te Leeuwarden c.q. het Centraal Justitieel Incassobureau tot inneming van het rijbewijs van verzoeker over te gaan voor de duur van deze voorlopige voorziening;

- bepaalt dat deze voorlopige voorziening geldt totdat op het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling is beslist;

- bepaalt dat deze voorlopige voorziening in ieder geval vervalt op het moment dat het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt ingetrokken, niet-ontvankelijk wordt verklaard dan wel de beslissing op het verzoek in kracht van gewijsde is gegaan;

- bepaalt dat deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad is."

Achtergronden
De bevoegdheid van de officier van justitie tot het innemen van het rijbewijs is één van de dwangmiddelen die de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) biedt. Zie artikel 28a WAHV. Andere dwangmiddelen zijn gijzeling en de buitengebruikstelling van het voertuig.

Meer informatie
- Rb Alkmaar 31 maart 2011, LJN:BR4536
- Achtergrondinfo CJIB-vorderingen


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn