Verbod beslag op huurtoeslag door vorige verhuurder

Bron: André Moerman
uur

Mag een verhuurder vanwege een huurschuld uit het verleden beslag leggen op de huurtoeslag die bestemd is voor de huidige woning? Volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag mag dat niet. De rechtbank Almelo oordeelde eerder dat ook voor een oude schuld beslag op de toeslag gelegd mag worden.


Beslagverbod met uitzonderingen
Schuldeisers kunnen geen beslag leggen op toeslagen. De huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag zijn immers nodig om bepaalde kosten te voldoen. De wet kent echter een uitzondering voor:
“een vordering tot nakoming van een betalingsverplichting wegens een geleverde prestatie waarbij de betalingsverplichting ter zake van die prestatie oorzaak is voor de tegemoetkoming”.

Eenvoudig geformuleerd, beslag is wel toegestaan door:
• de verhuurder, op de huurtoeslag;
• de zorgverzekeraar, op de zorgtoeslag;
• de kinderopvanginstelling, op de kinderopvangtoeslag.
Deze uitzondering is op zich niet zo vreemd. Wanneer bijvoorbeeld een huurschuld ontstaat is de huurtoeslag kennelijk niet aan de huur besteed.

Oorzakelijk verband
Er geldt dus een uitzondering voor een betalingsverplichting die oorzaak is voor de toeslag. Hoe nauw moet dit oorzakelijk verband zijn? Kan vanwege een oude huurschuld beslag gelegd worden op de huurtoeslag die bedoeld is voor de huidige woning? De rechtbank Almelo heeft eerder geoordeeld over beslag op kinderopvangtoeslag. Volgens de rechtbank maakte het niet uit dat het een oude schuld betrof en dat door het beslag de huidige verplichtingen niet nagekomen kan worden. De rechtbank Den Haag oordeelt anders.

Oordeel rechtbank Den Haag
De voorzieningenrechter is van oordeel dat het bepaalde in artikel 45 lid 1 aanhef en onder a Awir slechts toestaat dat de verhuurder van de woning, met het oog waarop de huurtoeslag aan de betreffende huurder wordt verstrekt, beslag mag leggen op de aan die huurder toekomende huurtoeslag wegens niet-nakoming van diens betalingsverplichting uit hoofde van de huurovereenkomst ter zake van die woning. De tekst van die bepaling, in het bijzonder daar waar wordt gesproken over "die prestatie", laat daarover geen onduidelijkheid bestaan. Ander dan Cohabitat betoogt valt uit de door haar aangehaalde wetsgeschiedenis niet af te leiden dat de wetgever een ruimere beslagmogelijkheid heeft willen creëren in de zin dat ook beslag kan worden gelegd op de huurtoeslag ter executie van vorderingen uit andere huurovereenkomsten dan die in verband waarmee de toeslag is verleend. Dat in het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo van 3 maart 2009 (LJN:BH4739) anders is geoordeeld, is geen reden om voorbij te gaan aan de duidelijke wettekst, die ook strookt met het karakter van de toeslag, die wordt verstrekt teneinde een huurder in de gelegenheid te stellen bepaalde woonruimte te huren, ofwel om de 'lopende' huurtermijnen te kunnen betalen. De, door Cohabitat gestelde, bevoegdheid van een voormalige verhuurder - dan wel een andere derde, niet zijnde de actuele verhuurder - om vervolgens beslag te leggen op de huurtoeslag valt daarmee niet te rijmen. Een en ander betekent dat op dit moment enkel Wooninc beslag kan leggen op de huurtoeslag met betrekking tot de woning aan de [adres] te [woonplaats] en niet (ook) Cohabitat.

Meer informatie
- Rb Den Haag 22 maart 2013, LJN:BZ7217
- Rb Almelo 3 maart 2009, LJN:BH4739
- Achtergrondinfo beslag op toeslagen


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn