Ten onrechte BTW-opslag bij gekochte vorderingen

Bron: André Moerman
uur

Wanneer incassobureaus en deurwaarders schulden innen mag er in bepaalde gevallen BTW over de incassokosten en deurwaarderskosten bij de debiteur in rekening worden gebracht. Bij gekochte vorderingen gebeurt dit nog wel eens ten onrechte. Kom je dit tegen? Maak bezwaar tegen de BTW-opslag!

Drie mogelijkheden
Wanneer een rekening niet op tijd betaald wordt heeft de schuldeiser drie mogelijkheden om de vordering te innen:

  • een eigen incassoafdeling int de vordering;
  • de schuldeiser geeft aan een incassobureau of deurwaarder de opdracht om de vordering namens hem te innen;
  • de schudeiser verkoopt de vordering.


Het opkopen van vorderingen komt steeds vaker voor. Bedrijven als Direct Pay, Hoist, Lindorff en Intrum Justitia zijn hierin gespecialiseerd.


BTW-opslag over incassokosten
In bepaalde gevallen mag een BTW-opslag berekend worden over de incassokosten. Wanneer de schuldeiser gebruik maakt van een incassobureau of deurwaarder die namens hem de vordering int, dan moet de schuldeiser BTW betalen over de kosten die het incassobureau of deurwaarder in rekening brengt. Wanneer de schuldeiser zelf BTW-plichtig is, kan hij deze kosten verrekenen met de af te dragen BTW. Echter wanneer de schuldeiser niet BTW-plichtig is kan dat niet en blijft de schuldeiser met een extra kostenpost zitten. In deze gevallen mogen de incassokosten verhoogd worden met een BTW-opslag:  De volgende schuldeisers zijn niet BTW-plichtig waardoor er een BTW-opslag over de incassokosten berekend mag worden:

  • verhuurders;
  • onderwijsinstellingen;
  • banken;
  • verzekeringsmaatschappijen;
  • medische beroepen;
  • de overheid.Verschuiving van BTW-plichtig naar niet-BTW-plichtig
De belastingdienst heeft bepaald dat de aankoop van een vordering niet als ‘BTW-activiteit’ wordt aangemerkt. Wanneer bijvoorbeeld een telefoonmaatschappij een vordering verkoopt verschuift de vordering van een onderneming die BTW-plichtig is naar een ondernemer die over deze werkzaamheden niet BTW-plichtig is. Dit leidt tot bizarre consequenties:
Wanneer de telefoonmaatschappij de vordering uit handen geeft aan een deurwaarder, mag er geen BTW-opslag over de incassokosten en andere deurwaarderskosten berekend worden. Immers de telefoonmaatschappij kan de kosten verrekenen.
Wanneer de telefoonmaatschappij de vordering verkoopt, mag de opkoper dan wel een BTW-opslag over de kosten in rekening brengen? En hoe zit het wanneer de opkoper de invordering uitbesteedt?


Eigen incasso-afdeling
Wanneer de opkoper gebruik maakt van een eigen incassoafdeling om de vordering te innen, dan is er over deze 'interne werkzaamheden' geen BTW aan de belastingdienst verschuldigd. Uiteraard mag er dan geen BTW over de incassokosten in rekening worden gebracht.


Uitbesteden
Wanneer de opkoper de invordering uitbesteedt aan een incassobureau of deurwaarder, dan is er wel sprake van een dienst waarover BTW afgedragen moet worden. De opkoper kan deze BTW niet verrekenen. In deze situatie is het echter niet redelijk de BTW-opslag over de incassokosten bij de debiteur in rekening te brengen.
De debiteur heeft immers geen invloed op de keus van de schuldeiser om de vordering al dan niet te verkopen. Voor incassokosten geldt dat het dubbele redelijkheidstoets: zowel het maken als de hoogte van de kosten moet redelijk zijn. In dit geval is het maken van de BTW-kosten onnodig en dus niet redelijk.


Bezwaar maken
Wanneer een incassobureau of deurwaarder ten onrechte een BTW-opslag over de incassokosten in rekening heeft gebracht, betaal dan alleen de hoofdsom en incassokosten, maar niet de BTW-opslag. Maak gebruik van de voorbeeldbrief om uw bezwaar kenbaar te maken.


BTW-opslag over kosten ambtshandelingen
Een deurwaarder kan naast incassokosten ook kosten voor ambtshandelingen in  rekening brengen. Bij ambtshandelingen moet je denken aan het uitbrengen van een dagvaarding, betekenen van een vonnis, leggen van beslag, etc. Ook over de kosten van ambtshandelingen wordt een BTW-opslag berekend indien de schuldeiser niet BTW-plichtig is.
Bij gekochte vorderingen van een schuldeiser die van oorspriong wel BTW-plichtig is, kan dit er toe leiden dat er vanwege de BTW-opslag veel meer kosten in rekening worden gebracht. Hiervoor de deurwaarderstarieven geldt echter geen dubbele redelijkheidstoets zoals bij incassokosten. Toch is er veel voor te zeggen dat de BTW voor rekening van de opdrachtgever zou moeten blijven. De extra kosten zijn immers een direct gevolg van de beslissing de vordering te verkopen.


Meer informatie
- Voorbeeldbrief: bezwaar tegen BTW-opslag op incassokosten
- HvJ EU 27 oktober 2011, nr. C-93/10 (gekochte vordering geen BTW-activiteit)
- Incassocalculator
- Achtergrondinfo incassokosten
- Achtergrondinfo kosten deurwaarder


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn