Schuldhulp tegen betaling? Vraag je geld terug!

Bron: André Moerman
uur

Het hebben van schulden legt een grote druk op mensen en kan tot slapeloze nachten leiden. Even googelen, en ja er zijn allerlei bureautjes die wel willen helpen. Tegen betaling natuurlijk. Actief Schuldhulp Nederland, ook bekend onder de naam Landelijk Schuldhulp en Direct Schuldhulp, is zo’n bureau. Er worden forse kosten in rekening gebracht bij mensen die veel schulden hebben. De wet biedt gelukkig bescherming. Schuldhulp tegen betaling is namelijk verboden. In dit artikel staat de werkwijze van Actief Schuldhulp centraal. Welke regels worden geschonden en wat kun je doen?

Actief Schuldhulp
Jannie heeft zo’n € 40.000 schulden. Er ligt al jaren beslag op haar bijstandsuitkering. Ze krijgt regelmatig brieven van incassobureaus en deurwaarders. Ze heeft veel last van stress, slaapt slecht en is de wanhoop nabij. Via google komt ze een bedrijfje “Actief schuldhulp” tegen. Ze maakt een afspraak en ze beloven hulp. Wel moeten een  aantal stukken worden ondertekend:

 • Opdracht schuldbemiddeling
 • Overzicht met de kosten
 • Machtiging financieel beheer
 • Acte van cessie


Forse kosten
Actief Schuldhulp brengt forse kosten in rekening, namelijk € 1100 opstartkosten en maandelijks € 100,-. Dit zijn zeker voor iemand met een bijstandsuitkering (aflossingscapaciteit € 53 per maand) forse kosten.


Bij beëindiging van het traject op verzoek van cliënt wordt er nogmaals € 1100,- in rekening gebracht. Beëindiging op verzoek wordt ruim opgevat:
 

 1. Indien cliënt gedurende vier weken niet reageert op meerdere contactverzoeken van Actief Schuldhulp Nederland BV1
  of
 2. twee maanden achter elkaar het overeengekomen budget niet op de beheerrekening wordt gestort
  of
 3. cliënt nieuwe schulden maakt
  of
 4. cliënt op een andere wijze bewust het traject frustreert

wordt dit beschouwd als beëindiging door cliënt en zijn de beëindigingskosten per direct verschuldigd.


Een voortijdige beëindiging vanwege nieuwe schulden is dus ook reden om € 1100 in rekening te brengen. En zo is het verdienmodel rond, want met dit soort kosten met een bijstandsuitkering geen nieuwe schulden maken, is onmogelijk.


Een wettelijk verbod
Om te voorkomen dat organisaties misbruik maken van mensen met schulden heeft de wetgever in de Wet op het consumentenkrediet geregeld dat schuldbemiddeling verboden is, tenzij sprake is van:

 • gratis schuldbemiddeling;
 • schuldbemiddeling door gemeenten, gemeentelijke kredietbanken of instellingen, die zich in opdracht en voor rekening van gemeenten met schuldbemiddeling bezighouden;
 • schuldbemiddeling door o.a. advocaten, curatoren en bewindvoerders op basis van de Faillissementswet/wsnp, of curatoren en bewindvoerders op basis van het Burgerlijk Wetboek, en deurwaarders.

Actief Schuldhulp voert in de stukken een ‘schuldbemiddelingsadvocaat’ op, mogelijk omdat advocaten in de Wet op het consumentenkrediet als uitzondering wordt genoemd. Uit niets blijkt echter dat een advocaat actief met schuldeisers aan het bemiddelen is. Hier lijkt sprake van een schijnconstructie.


Budgetbeheer of schuldhulp?
Actief Schuldhulp brengt kosten in rekening voor budgetbeheer. Op zich is dat geoorloofd. Volgens artikel 8 lid 5 van de Algemene Voorwaarden worden bij de cliënt geen kosten in rekening gebracht voor schuldhulpverlening:
“Daadwerkelijke schuldhulp geschiedt in de regel om niet, waarbij aangetekend wordt
dat, indien cliënt daadwerkelijk schuldhulp wenst, voor cliënt een derde partij zich dient te verplichten betalingen van de door Actief Schuldhulp gemaakte dan wel te maken kosten te verrichten.”


De reden dat mensen contact zoeken met Actief Schuldhulp, is dat ze van hun schulden af willen. Uit zowel de naam van het bedrijf als de website blijkt dat het om hulp bij schulden gaat. De Hoge Raad heeft bepaald dat wanneer sprake is van een verwevenheid tussen gratis schuldbemiddeling en betaald inkomensbeheer er eveneens sprake is van verboden werkzaamheden.


Gevolgen van het verbod
Schuldbemiddeling tegen betaling is verboden en strafbaar. Organisaties die het verbod overtreden kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Medewerkers werkzaam bij Belastingdienst / Bureau economische handhaving zijn aangewezen voor het toezicht op de naleving. Wil je meer informatie om aangifte te kunnen doen, stuur dan een e-mail naar info@schuldinfo.nl

Bovendien is de overeenkomst om schulden tegen betaling te regelen nietig. Dit heeft tot gevolg dat alles wat betaald is op grond van onverschuldigde betaling van de organisatie teruggevorderd kan worden. Het terug eisen van het geld moet vanwege verjaring binnen 5 jaar gebeuren. Het is mogelijk om hiervoor gefinancierde rechtsbijstand te krijgen.
Als er geen goede hulp is verleend, en ook dat blijkt vaak aan de hand, kan de organisatie uiteraard ook aangesproken worden op wanprestatie.


Meer informatie
- Achtergrondinfo: Verbod schuldhulp tegen betaling
- Hof Amsterdam 8 oktober 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3270
- Hoge Raad 14 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8296