Scholier gedagvaard voor niet betaalde schoolboeken

Bron: André Moerman
uur

Een minderjarige scholier heeft zelf schoolboeken besteld, maar zijn ouders hebben de factuur niet betaald. De deurwaarder dagvaardt de inmiddels meerderjarige scholier. Maar is dit wel de juiste persoon? Of moeten de ouders worden gedagvaard?
De kantonrechter rechtbank Midden-Nederland oordeelt samengevat als volgt.

2.1.
Educatie BV vordert van de scholier betaling ad. € 581,17 met rente en kosten. De hoofdsom (€ 401,18) heeft betrekking op een factuur van 21 september 2011 voor schoolboeken.

2.2.
De gedaagde scholier voert verweer. Hij voert aan dat hij, toen hij de boeken bestelde, nog minderjarig was, en dat zijn ouders verantwoordelijk waren voor de kosten van zijn studie. Zijn ouders hebben echter schulden; hij heeft Educatie BV gevraagd om contact op te nemen met de bewindvoerder van zijn ouders voor een betalingsregeling.

2.3.
De scholier is geboren in 1995. Op het moment dat hij de boeken bestelde, was hij 16 jaar oud. Inderdaad waren zijn ouders verantwoordelijk voor de kosten van zijn opleiding. Op grond van artikel 1:404 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn ouders verplicht om naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Schoolboeken horen daar zeker bij. De scholier heeft dus gelijk dat zijn ouders deze kosten behoren te dragen.

2.4.
Het is echter wel zo dat de gedaagde scholier – zoals hij zelf erkend – de boeken zelf besteld heeft. Dat wil zeggen dat hij zelf de overeenkomst met Educatie BV gesloten heeft. Dat mocht hij ook doen. In artikel 1:234 BW is het volgende bepaald:
1. Een minderjarige is, mits hij met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt, bekwaam rechtshandelingen te verrichten, voor zover de wet niet anders bepaalt. (…)
3. De toestemming wordt aan de minderjarige verondersteld te zijn verleend, indien het een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.

2.5.
Het is niet ongebruikelijk dat een jongere van 16 zelf zijn schoolboeken bestelt. Het spreekt echter niet vanzelf dat die jongere ook de bijbehorende betalingsverplichting op zich neemt. In beginsel zijn hun ouders verplicht om deze kosten te dragen, en de meeste jongeren hebben ook niet zo veel inkomen dat zij dit soort lasten zelf kunnen betalen. Daarom mocht Educatie BV ervan uitgaan dat de ouders van de scholier hem toestemming hadden gegeven om zelf de boeken te bestellen, maar niet zonder meer dat zij hem ook toestemming hadden gegeven om zelf de betalingsverplichting op zich te nemen, en evenmin dat het de bedoeling was om dat te doen. Educatie BV noemt geen omstandigheden waarom dat in dit geval anders zou zijn. Zij had de bestelling dus zo kunnen en moeten begrijpen dat de scholier zelf de boeken bestelde, en dat zijn ouders de betalingsverplichting op zich namen. Als zij daarover zekerheid wenste, had zij haar bestelformulier op die manier kunnen opzetten.

2.6.
De vordering zal daarom worden afgewezen, evenals de rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Educatie BV zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de gedaagde worden begroot op nihil.


3 De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Educatie BV tot betaling van de proceskosten aan de zijde van de gedaagde, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.C. Hagedoorn, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 14 mei 2014.


Meer informatie
- Rb Midden-Nederland 14 mei 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1830


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn