Pioniertraject Behoorlijke & Effectieve Invordering gestart

Bron: Prettig contact met de overheid
uur

Om het behoorlijk en effectief invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden te bevorderen hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), samen met een grote groep mensen uit de (schulden)praktijk, een handreiking ‘Behoorlijke en effectieve invordering van geldschulden’ opgesteld. Een groep gemeenten gaat de komende maanden met deze handreiking aan de slag in het pioniertraject ‘Behoorlijke en Effectieve Invordering’.
Aanleiding

De geldschuldentitel van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat regels over de betaling en invordering van geldschulden van burgers aan de overheid. Uit de evaluatie van de geldschuldentitel blijkt dat er geregeld problemen en onduidelijkheden ontstaan als burgers geld moeten (terug)betalen aan de overheid. Dit leidt er soms toe dat burgers niet of niet op tijd betalen en dat zij vervolgens geconfronteerd worden met extra kosten. Dit gebeurt met name als zij verschillende schulden hebben bij verschillende overheidsonderdelen. In het kader van de kabinetsreactie op de evaluatie van de geldschuldentitel heeft de minister van VenJ toegezegd om samen met de minister voor BZK een handreiking voor overheidsorganisaties te zullen ontwikkelen.

Bredere aandacht voor schuldenproblematiek
Voor het onderwerp ‘schulden’ wordt ook breder aandacht gevraagd. Rapporten van de Nationale Ombudsman en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hebben de afgelopen paar jaar de problemen die spelen bij de inning van schulden blootgelegd. Steeds meer mensen hebben problematische schulden en bij de inning van schulden ontstaan voor sommigen grote problemen. De overheid heeft hierbij een bijzondere rol als schuldeiser.

De handreiking ‘Behoorlijk en effectieve invordering van geldschulden’
De handreiking ‘Behoorlijk en effectieve invordering van geldschulden’ bevordert  een goed verloop van de communicatie met de burger en bevordert dat de schuld in een zo vroeg mogelijk stadium, zonder veel bijkomende kosten, wordt terugbetaald. Daarbij is informeel, persoonlijk contact met de burger in de verschillende stadia van het invorderingsproces essentieel. Door informeel, persoonlijk contact ontstaat beter inzicht in de (on)mogelijkheden van de betalingsplichtige, waardoor schulden vaak eenvoudiger kunnen worden geïnd en meer begrip kan ontstaan voor de inning.

Het pionierproject Behoorlijke en Effectieve Invordering
Op 14 juli 2016 is het pioniertraject ‘Behoorlijke en Effectieve Invordering” gestart om de handreiking samen met de deelnemende gemeenten in de praktijk te testen. Tijdens het pioniertraject wordt ingegaan op de volgende vragen:

  • Moeten er voor een behoorlijke en effectieve invordering processen worden aangepast?
  • Hoe staat het met de samenwerking tussen de verschillende afdelingen (Sociale Dienst, Debiteurenbeheer, Gemeentelijke Belastingen en Schuldhulpverlening)?
  • Welk instrument wordt op welk moment ingezet?
  • Hoe communiceer je duidelijk met de burger die schulden heeft, zowel mondeling als op schrift?
  • Welke vaardigheden hebben medewerkers nodig om op een andere manier te gaan werken?


Meer informatie
- Jorieke van Leeuwen, tel. 06 - 21161689, per e-mail Jorieke.Leeuwen@minbzk.nl
- Handreiking behoorlijk en effectieve invordering van geldschulden (2,9 Mb)


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn