Pilot premie-achterstanden bij rechtbank Amsterdam groot succes

uur

De rechtbank Amsterdam heeft samen met zorgverzekeraar Achmea een pilot uitgevoerd waarbij premie-achterstanden niet via de deurwaarder d.m.v. een dagvaarding, maar door de zorgverzekeraar zelf via een verzoekschrift aanhangig worden gemaakt. De resultaten zijn positief. De kosten zijn lager, er worden meer debiteuren bereikt en er wordt vaker een betalingsregeling getroffen.foto: Geralt, Pixabay


De pilot
De pilot is er op gericht is om te voorzien in een goedkopere en effectievere incassoprocedure bij achterstanden op de zorgpremie voor vorderingen waarbij het te betalen bedrag hoger is dan € 500. In de pilot verzoekt de zorgverzekeraar door middel van een eenvoudig verzoekschrift met dezelfde inhoud als de huidige dagvaarding bij de rechtbank om een vordering tot betaling van achterstallige ziektekostenpremie. De zorgverzekeraar levert zowel het adres als e-mailadres van de debiteur en indien beschikbaar het telefoonnummer. De rechtbank stuurt daarop een brief naar de debiteur die in heldere een eenvoudige taal wordt gevraagd om te verschijnen. In de brief legt de rechtbank aan de debiteur uit dat het hem of haar geld gaat schelen als hij of zij verschijnt.
De pilot voorziet in een zogenaamde 96-Rv procedure, waarbij het griffierecht wordt beperkt tot 85 euro. Als de debiteur niet verschijnt dan wordt de debiteur alsnog gedagvaard en wordt het gebruikelijke griffierecht van 507 euro geheven. De zaken van de zorgverzekeraar worden op een dag gepland en de verzekeraar zorgt dat er een medewerker is die direct met de rechter, de verzekerde en de schuldhulpverlening in overleg kan.


De resultaten
De pilot had onder meer als doel om in een significant aantal van de aangebrachte zaken bij te dragen aan het oplossen van de ontstane schulden. Dit is vertaald in een doelstelling om in minimaal 50% van de ingediende verzoekschriften vóór of op de zitting een betalingsregeling te treffen. Dat doel is gehaald: in 51% van alle verzoekschriften werd voor of op de zitting een betalingsregeling getroffen (of loste de verzekerde zonder tussenkomst van de rechter zijn/haar betalingsachterstand in).
De doelstelling om in 60% van de verzoekschriften verzekerde op zitting te laten verschijnen, is niet gehaald. In de periode tussen februari en september 2021 is in 38% van de verzoekschriften de verzekerde op zitting verschenen. Wel moet worden opgemerkt dat in meer dan 60% van de gevallen er na het versturen van de vier uitnodigingen contact met de verzekerde tot stand kwam, en die burgers dus ook werden bereikt via de pilot. In ruim 22% van de zaken werd een oplossing bereikt zonder tussenkomst van de rechter.


Lagere kosten
Wanneer de debiteur voor of tijdens de zitting betaalt of een betalingsregeling treft is deze procedure aanmerkelijk goedkoper dan de dagvaardingsprocedure. Niet alleen het hoge  griffierecht, maar ook de kosten voor het opstellen en de betekening van de dagvaarding worden bespaard.

  • Lager griffierecht € 507 - € 85 = € 422
  • Salaris gemachtigde afhankelijk van hoogte vordering: vanaf € 124
  • Betekening dagvaarding incl. btw: € 119

Voor de debiteur kom dit neer op een besparing van minimaal 665 euro (tarieven 2021).


Succesfactoren
Uit onderzoek naar de pilot komen een aantal succesfactoren naar voren.

Laagdrempeligheid van de pilot
De manier waarop verzekerden worden uitgenodigd om op zitting te verschijnen en de energie die hierin wordt geïnvesteerd zijn essentieel voor het slagen van de pilot. Burgers waarderen de benaderbaarheid van de rechtbank in de aanloop naar de zitting, vooral de optie om contact op te nemen met het aan de pilot verbonden 06-nummer.

De informele sfeer op zitting
Burgers waarderen de op zittingen gekozen benadering en de aandacht van de rechter voor hun persoonlijke omstandigheden. Het feit dat er tijd wordt genomen voor het verkennen van de (bredere) schuldenproblematiek van een verzekerde in combinatie met de privacy die wordt gecreëerd zorgt ervoor dat er ruimte is voor verzekerden om hun verhaal te doen.

Maatwerk en flexibiliteit
In de pilot wordt gestreefd naar het bereiken van een oplossing die aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van verzekerden. Zij herkennen en waarderen dit. De rechter stuurt hierop aan en probeert te voorkomen dat verzekerden ‘te hoog inzetten’. De aanwezigheid van verzekeraar en schuldhulpverlening op zitting dragen hieraan bij. Ook de flexibiliteit om zaken aan te houden tot een volgende zitting en in de tussentijd de financiële situatie van verzekerde beter in beeld te krijgen is belangrijk in dit opzicht.

De opstelling en betrokkenheid van de verzoekende partij
Voor het slagen van de pilot is nauwe betrokkenheid van de verzoekende partij (in dit geval Achmea) nodig. Achmea investeert tijd en energie in het op een andere manier inregelen van zijn incassoprocedure. Ook vaardigt zij naar iedere zitting twee medewerkers af en voldoet zij op dit moment de volledige griffierechten. Ook de opstelling van verzoeker op zitting is van groot belang. Achmea stelt zich terughoudend op door in veel gevallen geen hoge betalingsregelingen te eisen. Zij benadrukt dat het ook in haar belang is dat er een betalingsregeling wordt overeengekomen die voor verzekerden op langere termijn haalbaar is.


Meer informatie
- Evaluatie pilot 'zorgzaken' Rechtbank Amsterdam, eindrapportage
- Betalingsregelingen, Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers