Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders oktober t/m december 2019

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden oktober t/m december 2019.
Beslag bij onderbewindstelling

Dat de debiteur onder bewind is gesteld en de bewindvoerder bezig is met het regelen van de schulden, heeft niet tot gevolg dat de deurwaarder geen executiehandelingen meer kan verrichten. Verder bestaat er voor de deurwaarder geen wettelijke verplichting om voorafgaand aan het leggen van beslag informatie over het inkomen bij de debiteur in te winnen. De debiteur (in dit geval de bewindvoerder) moet zelf, na betekening van het vonnis, informatie over haar inkomen bij de deurwaarder aanleveren.
Er is ook het nodige misgegaan. De overbetekening van het gelegde loonbeslag is gericht aan de debiteur terwijl sprake was van een onderbewindstelling. De terugbetaling van het te veel afgedragen beslag heeft erg lang op zich laten wachten. De deurwaarder heeft de beslagvrije voet ten onrechte op nihil gesteld. Klacht is gedeeltelijk gegrond. De kamer legt de maatregel van berisping op en veroordeelt de deurwaarder in de proceskosten. >>>Uitspraak


Niet eens met hoogte beslagvrije voet, rol tuchtrechter beperkt
Bij de beoordeling van de klacht geldt als uitgangspunt dat klaagster zich dient te wenden tot de gewone rechter, indien zij het niet eens is met de hoogte van de vastgestelde beslagvrije voet. Gelet op haar bevoegdheid kan de kamer zich niet hierover buigen. Ontevredenheid over de hoogte van de beslagvrije voet heeft niet direct tot het gevolg dat sprake is van tuchtrechtelijk laakbaar handelen van de deurwaarder. Dit kan anders zijn, indien de deurwaarder evident een onjuiste benadering heeft gehanteerd die geleid heeft tot een onjuiste vaststelling van de beslagvrije voet. Daarvan is hier geen sprake. Klacht ongegrond. >>>Uitspraak


Beslag op hond, inbewaargeving, schuldeiser als bewaarder aanstellen, gijzelen
Er is niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door beslag te leggen op de hond van klager. De deurwaarders hebben echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de inbewaargeving noodzakelijk was voor het behoud van de zaken. De kamer betrekt hierbij dat de hond een gezelschapsdier is en dus niet te verwachten valt dat klager zijn hond zou verduisteren. Bovendien hebben de deurwaarders de ter zitting genoemde verwachte opbrengst van de hond ad € 1.000,- niet aannemelijk gemaakt. Verder hadden de deurwaarders de zoon van de schuldeiser in dit geval niet als gerechtelijk bewaarder mogen aanstellen, omdat hij in feite de zaakwaarnemer van de schuldeiser is. Uit het betalingsvoorstel van 22 oktober 2018 volgt dat klager zijn hond pas na meer dan twee jaar zou terugkrijgen, hetgeen naar het oordeel van de kamer als gijzeling kan worden aangemerkt. Dat is tuchtrechtelijk laakbaar. De klacht is gedeeltelijk gegrond. De kamer legt de maatregel van berisping op en veroordeelt de deurwaarders in de proceskosten. >>>Uitspraak


Uitbrengen oproep om voor e-Court te verschijnen
Het hof Amsterdam heeft anders dan de Kamer voor gerechtsdeurwaarders geoordeeld dat het uitbrengen van een oproep per exploot een officiële taak van de deurwaarder is. Er vanuit gaande dat het een ambtshandeling is oordeelt het hof tevens dat de deurwaarder wel in de basisregistratie personen en het Digitaal beslagregister heeft mogen kijken. T.a.v. het in rekening brengen van kosten oordeelt het hof als volgt:

Het hof is met de kamer van oordeel dat het vermelden van de kosten van het exploot met verwijzing naar het Btag als misleidend moet worden aangemerkt. Dat geldt in versterkte mate voor de uitdrukkelijk gedane, maar onjuiste, aanzegging in het exploot dat de debiteur de kosten van het oproepingsexploot verschuldigd is. Anders dan de gerechtsdeurwaarder heeft doen aanvoeren, kan deze aanzegging niet gelezen worden als een aanzegging dat de opdrachtgever van de deurwaarder bij e-Court zal vorderen dat de debiteur deze kosten vergoedt en dat het aan e-Court is om daarover te beslissen.
In het Btag zijn de schuldenaarstarieven vastgesteld voor kosten van ambtshandelingen in verband met een procedure voor de overheidsrechter. Het Btag is dus niet een wettelijke basis voor het bij de schuldenaar in rekening brengen van deze kosten ten behoeve van een arbitragezaak.
(…)
De gerechtsdeurwaarder is niet bevoegd om het salaris van de gemachtigde op voorhand rechtstreeks bij de schuldenaar in rekening te brengen.
Het is immers aan de arbiter om te beslissen ten laste van wie deze kosten moeten worden gebracht, als onderdeel van de beslissing over de proceskosten. Door op het moment van aanzeggen van het exploot al te verklaren dat de schuldenaar deze kosten verschuldigd is handelt de gerechtsdeurwaarder tuchtrechtelijk verwijtbaar; de wet biedt hiervoor immers geen grondslag. Klachtonderdeel f is daarom gegrond.

Het hof legt de maatregel van berisping op en veroordeelt de deurwaarder in de proceskosten >>>Uitspraak Zie meer info

Ten onrechte geen beslagvrije voet bij bankbeslag, verschuilen achter opdrachtgever
De deurwaarder heeft beslag op de bankrekening gelegd. De bewindvoerder heeft op 2 en 12 januari 2017 stukken aan de deurwaarder verzonden waaruit volgt dat het een gezamenlijke beheerrekening betrof van cliënte en haar partner. Op die rekening wordt alleen leefgeld, de zorg- en huurtoeslag, de Wajong uitkering van haar partner en bijzondere bijstand van de gemeente gestort. Voor de Wajong uitkering geldt dat dit een periodieke uitkering betreft waarvoor een beslagvrije voet geldt. Dit geldt overigens ook voor toeslagen van de belastingdienst. Gelet op deze producties is het aannemelijk dat betrokkene door het bankbeslag in de financiële problemen komt en niet meer in haar primaire levensbehoeften kan voorzien. Onder deze omstandigheden had tot toepassing van een beslagvrije voet moeten worden overgegaan. Door dit niet te doen, nadat klaagster hen daartoe had verzocht en de benodigde gegevens had verstrekt, hebben de deurwaarders tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. De deurwaarders kunnen zich daarbij niet verschuilen achter het feit dat de opdrachtgever volhardde in doorbetaling van de uit het beslag ontvangen gelden. Een deurwaarder moet immers ook rekening houden met de belangen van de beslagdebiteur. De klacht wordt gegrond verklaard en beide deurwaarders wordt de maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Ongespecificeerde informatiekosten
De deurwaarder wordt verweten dat hij ongespecificeerde informatiekosten vordert en onduidelijk communiceert. De kamer overweegt dat door verschillende kosten onder de noemer ‘informatiekosten’ te brengen, en daarover onduidelijk te communiceren, beide klachtonderdelen terecht zijn voorgesteld.  Een klager die met kosten wordt geconfronteerd, moet op eenvoudige wijze kunnen nagaan of die kosten juist zijn. De klacht wordt gegrond verklaard, maar er wordt geen maatregel opgelegd, omdat de teveel in rekening gebrachte kosten zijn terugbetaald. >>>Uitspraak


Te hoge incassokosten berekend, dossiers niet samengevoegd
Bij arrest van 17 juli 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onder meer geoordeeld dat de deurwaarders bij debiteuren van haar opdrachtgever te hoge incassokosten in rekening hebben gebracht. Naar aanleiding van dit arrest heeft het Bureau Financieel Toezicht een onderzoek uitgevoerd bij het deurwaarderskantoor. In 192 dossiers is in totaal € 7.680,00 aan incassokosten berekend, waar dit bij een juiste berekening in totaal € 3.222,36 had moeten zijn.
Door de deurwaarders is erkend dat zij hogere incassokosten in rekening hebben gebracht bij (consument-)debiteuren dan volgens de regelgeving is toegestaan. In 2012 is door hen een overeenkomst gesloten met een bedrijf waarbij dat bedrijf de verplichting had om jaarlijks een vastgesteld aantal incassozaken aan te leveren. Het bedrijf verzuimde echter om aan haar verplichtingen te voldoen. Door de rechtbank is dat bedrijf vervolgens veroordeeld om een vastgesteld aantal dossiers aan te leveren. Deze zaken zijn vervolgens als afzonderlijke vorderingen ingevoerd en niet samengevoegd. Dat is fout, hetgeen ook zonder enige discussie is erkend.
De kamer legt als maartregel een berisping op, maar ziet af van een kostenveroordeing, omdat de teveel geïncasseerde bedragen zijn terugbetaald, de opdrachtgever is gecompenseerd, de interne procedures verder zijn aangescherpt en een gedetailleerd dubbel controlesysteem is ingevoerd. >>>Uitspraak


Deurwaarder komt niet opdagen
De deurwaarder wordt verweten dat hij aankondigt beslag te komen leggen, maar op de aangekondigde datum niet langskomt. Verder zijn de opgevoerde kosten niet terecht omdat het bedrag door klaagster al is voldaan. Op grond van vaste rechtspraak is het zonder de debiteur daarover te informeren tuchtrechtelijk laakbaar om niet op de aangekondigde datum te verschijnen. Dit is twee keer gebeurd en de klacht wordt gegrond verklaard. De deurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd. De klacht wordt voor het overige ongegrond verklaard. >>>Uitspraak


Deurwaarder verstrekt geen info over overname door opvolgend deurwaarder

Verschillende deurwaarders hebben beslag op het inkomen van betrokkene gelegd. De eerstbeslagleggende deurwaarder, die belast is met de verdeling van het beslag, heeft het beslag opgeheven, zonder de debiteur hierover te informeren. Volgens de Bestuursregel Afwikkeling Derdenbeslagen, had de deurwaarder betrokkene wel moeten informeren over het feit dat de (op)volgende deurwaarder de verdeling overneemt. Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel: waarschuwing, zonder veroordeling in de kosten van de procedure. >>>Uitspraak


Niet reageren op brief en beslag te laat overbetekend

De deurwaarder heeft onvoldoende gesteld ten aanzien van zijn verweer dat er wel zou zijn gereageerd op de brief van klaagster. Bovendien heeft de deurwaarder het beslag te laat overbetekend (niet binnen 8 dagen na het leggen van het beslag). Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel: waarschuwing, zonder veroordeling in de kosten van de procedure. >>>Uitspraak


Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn