Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders oktober t/m december 2018

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden oktober t/m december 2018.

Ondanks betalingsregeling loonbeslag gelegd en onjuiste beslagvrije voet gehanteerd

De deurwaarder wordt verweten beslag te hebben gelegd terwijl er een betalingsregeling liep en geen rekening te hebben gehouden met de (juiste) beslagvrije voet. De deurwaarder heeft erkend dat het in beide gevallen niet goed is gegaan. De betalingsregeling is ten onrechte beëindigd en ook bij het toepassen van de beslagvrije voet is het mis gegaan. De klacht wordt gegrond verklaard en de deurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Beslag gelegd onder meerdere banken
De deurwaarder heeft tegelijk beslag onder de ING en de ABN AMRO gelegd. De kamer overweegt dat het leggen van beslag onder één of meerdere banken zonder dat er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat een betrokkene daar bankiert, niet is toegestaan. Dat er veel mensen bij de ING bankieren, als door de deurwaarder is aangevoerd, maakt nog niet dat iedereen daar bankiert en kan niet dienen als gerechtvaardigd vermoeden in voormelde zin. Ten aanzien van het onder de ABN AMRO Bank gelegde beslag heeft klager aangevoerd dat het veertig jaar geleden is dat hij daar een rekening had. Dat de deurwaarder bekend was met een rekeningnummer van klager bij die bank dan wel dat er ooit geld is binnengekomen via die bank, is onvoldoende concreet om te dienen als gerechtvaardigd vermoeden in voormelde zijn. De klacht wordt op dit onderdeel gegrond verklaard en de deurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Ten onrechte in rekening brengen van kosten en andere slordigheden

De klacht betreft het onterecht in rekening brengen van proces- en executiekosten.  De deurwaarders hebben de klachten erkend. Zij hebben toegegeven dat brieven een evidente misslag bevatten. Niet alleen klopt de optelling niet, maar ook zijn de proces- en executiekosten niet verschuldigd, omdat nog helemaal geen rechtsmaatregelen zijn genomen. Ten tijde van het uit handen geven van de vordering in juni 2015 liep de energielevering nog door. Als gevolg daarvan is de vordering verhoogd met het maandelijks verschuldigde termijnbedrag. De energielevering is echter als gevolg van de verhuizing van klaagster reeds lang gestaakt.
De klacht wordt gegrond verklaard. Nu er sprake is van diverse slordigheden die ook een grote impact hebben gehad op klaagster, acht de kamer het opleggen van de maatregel van berisping naast een geldboete ad. € 500 passend en geboden. >>>Uitspraak
 

Te late aanpassing beslagvrije voet
De klacht betreft het verwijt dat de beslagvrije voet te laat is aangepast. De kamer overweegt dat de voor aanpassing benodigde stukken reeds op 10 december 2016 aan de deurwaarder waren toegezonden. Voor zover deze stukken onvoldoende waren, had het op de weg van de deurwaarder gelegen daar eerder om te vragen dan gedaan. Gelet op het grote belang bij aanpassing van de beslagvrije voet dient een en ander zo snel mogelijk te worden opgepakt. Wellicht waren er gegronde redenen om dat pas op 19 december 2016 te doen, echter die zijn niet aangevoerd. De klacht wordt gegrond verklaard, maar er wordt geen maatregel opgelegd omdat kort die datum de beslagvrije voet is aangepast. >>>Uitspraak


Persoonlijk naar kantoor voor inzage in het digitaal beslagregister
Klager wilde inzage in het digitaal beslagregister. Hij moest hiervoor persoonlijk naar het kantoor komen. De kamer overweegt hierover:
“Dat klager is uitgenodigd op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder wordt in dit geval niet tuchtrechtelijk laakbaar geacht. Immers alvorens de gevraagde gegevens te verstrekken, dient de verantwoordelijke er zorg voor te dragen dat de identiteit van verzoeker deugdelijk wordt vastgesteld (artikel 37 lid 2 Wbp). Dit om te voorkomen dat de verzochte gegevens worden gegeven aan iemand anders dan degene wiens gegevens het betreft. Die identificatie dient in persoon plaats te vinden en kan dus alleen plaatsvinden indien klager zich persoonlijk op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder vervoegt.” Klacht wordt ongegrond verklaard. >>>Uitspraak
Binnenkort is het digitaal beslagregister met Digi-D te raadplegen via www.schuldenwijzer.nl.


Bewindvoerder krijgt geen bericht
De klacht bestaat uit meerdere onderdelen. Het niet beantwoorden van een brief van de bewindvoerder. Het leggen van beslag zonder de bewindvoerder daarin te kennen. Het leggen van beslag onder de bank na ontvangst van inkomsten. Geen rekening houden met de beslagvrije voet en het niet reageren op een klacht daarover. De kamer acht de eerste twee klachtonderdelen gegrond. De gerechtsdeurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd. De overige klachtonderdelen worden ongegrond verklaard. >>>Uitspraak


Deurwaarder verricht handelingen terwijl hypotheekachterstand was voldaan
De klacht betreft het verwijt dat de deurwaarder handelingen verricht zonder uitspraak van een rechter. Aan klager is daarover onduidelijke onvolledige informatie verstrekt. Klager verwijt de deurwaarder voorts dat hij hem onduidelijke en foutieve informatie heeft verstrekt. De kamer overweegt dat het dossier ondubbelzinnig was gesloten omdat de volledige achterstand door klager was voldaan en het beslag was door de deurwaarder opgeheven. Daarmee was de door de ING aan de deurwaarder gegeven opdracht beëindigd. De deurwaarder beschikte dus niet meer over een titel op grond waarvan bij de werkgever kon worden geïnformeerd en beslag kon worden gelegd. Verder is de kamer van oordeel dat de deurwaarder onvoldoende transparant jegens klager is geweest omdat hij klager niet van de vergissing op de hoogte heeft gesteld direct nadat de vergissing was ontdekt. Klacht wordt gegrond verklaard en de gerechtsdeurwaarder wordt een geldboete ad. € 500 opgelegd. >>>Uitspraak
 

Verschil van mening over rente
Klager verwijt de deurwaarder dat hij nalatig is geweest inzake de afhandeling van een dossier waarover een verschil van mening was ontstaan tussen de deurwaarder en zijn opdrachtgever inzake het fixeren van de rente. De kamer overweegt dat de deurwaarder te passief is opgetreden. Hij had zich meer moeten inspannen om het geschil met de opdrachtgever over de rente op te lossen. Dat had ook op de weg van de deurwaarder gelegen, omdat het geschil nu juist door hem was veroorzaakt en klager hiervan de nadelen ondervond. De klacht wordt gegrond verklaard en de deurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Dagvaarding ten onrechte openbaar betekend
De klacht is dat er door de deurwaarder onvoldoende onderzoek is gedaan, voordat de dagvaarding openbaar werd betekend. De kamer overweegt dat, nu een adres bekend was, onweersproken is gesteld dat degene die daar woonachtig was diverse malen op dat adres is aangeschreven, en mede gelet op het feit dat de degene die is aangeschreven op het moment van dagvaarden 104 jaar oud zou zijn, had door de deurwaarder voorafgaand aan de dagvaarding meer onderzoek moeten plaatsvinden dan het enkel afgaan op de gegevens uit de GBA. De deurwaarder had een poging tot betekening kunnen doen op voornoemd adres en in ieder geval had zij op dat adres nader onderzoek kunnen en moeten doen naar de verblijfplaats van betrokken. De klacht wordt deels gegrond verklaard. Geen maatregel opgelegd. >>>Uitspraak


Specificaties komen niet met elkaar overeen
De kamer overweegt dat klager terecht klaagt over de verschillen tussen de specificatie zoals vermeld in het exploot van 26 augustus 2016 en de brief van 16 september 2016. De deurwaarder heeft destijds en ter zitting niet inzichtelijk kunnen maken waardoor de verschillen zijn veroorzaakt. Het door de deurwaarder ter zitting gedane aanbod om een specificatie te maken waarin de verschillen worden uitgelegd, is te laat gedaan. Die uitleg had al veel eerder moeten worden gegeven. In zoverre is de klacht van klager terecht voorgesteld. Voor het gegrond verklaarde onderdeel van de klacht wordt de maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak

Meer informatie
- Overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- Website tuchtrechtspraak 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn