Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders juli t/m september 2017

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden juli t/m september 2017.
Schending beslagvrije voet bij bankbeslag
De deurwaarders konden weten dat het inkomen van klaagster slechts bestond uit een uitkering en dat deze op de beslagen bankrekening van klaagster werd gestort. Het tijdstip waarop het beslag is gelegd, namelijk 1 dag nadat de uitkering werd overgemaakt draagt hieraan bij. Klaagster heeft ter zitting aanvullende stukken overgelegd waaruit dit blijkt. De schuldhulpverlener van klaagster heeft de deurwaarders op de hoogte gesteld dat het inkomen van klaagster slechts bestond uit een bijstandsuitkering waarop al beslag lag. Onder de hiervoor geschetste omstandigheden hadden de deurwaarders wel tot toepassing van de beslagvrije voet moeten overgaan. Er was geen aanleiding om te veronderstellen dat de beslagen bankrekening door andere inkomsten dan de uitkering van klaagster werd gevoed of dat er nog andere inkomsten zouden zijn. Door in dit geval niet onverwijld over te gaan tot toepassing van de beslagvrije voet, nadat klaagster hen daartoe had verzocht en de benodigde gegevens had verstrekt, hebben de deurwaarders naar het oordeel van de kamer tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Een en ander klemt des te meer, nu uit de stukken blijkt dat het bankbeslag doel trof voor een bedrag vrijwel gelijk aan de beslagvrije voet die voor klaagster gold, zodat te verwachten was dat klaagster door het bankbeslag in ernstige financiële problemen zou geraken en niet meer in haar primaire levensbehoeften zou kunnen voorzien, terwijl het, gezien het moment van beslaglegging, direct na storting van de uitkering, bovendien nog een maand zou duren alvorens zij opnieuw haar uitkering zou ontvangen. Klacht gegrond. Maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak  Zie ook Klacht tegen deurwaarder bij bankbeslag.


Deurwaarder berekent buitenproportionele invorderingskosten
Ouders hebben een geldlening aan hun kind verstrekt ad. € 285.000 en hiervoor is een recht van hypotheek op de woning gevestigd. Vanwege een achterstand in betaling heeft de vader de notariële akte door de deurwaarder laten betekenen met een bevel tot betaling van de hypotheek € 303.550 incl. rente. Bij deze betekening wordt 5% aan kosten (€ 18.537,20) in rekening gebracht.
Het staat een deurwaarder vrij om met zijn opdrachtgever een tarief af te spreken, dat hij voor zijn werkzaamheden in rekening zal brengen. Dat tarief is aan vrije onderhandeling onderworpen. In deze zaak is 5 procent van de hoofdsom afgesproken. De vraag is echter of hij datzelfde tarief aan klagers in rekening mocht brengen. De klacht ziet erop dat dit tarief in dit geval buitenproportioneel is.
De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten die op grond van artikel 2 Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK) wordt berekend, geldt als maximale vergoeding die in rekening mag worden gebracht voor de verrichte incassohandelingen ter voldoening van een vordering. Deze vergoeding omvat alle incassohandelingen. In het onderhavige geval zouden de incassokosten volgens het BIK € 3.307,- bedragen. In dit kader moet inderdaad de conclusie zijn dat de door de deurwaarder aan klagers in rekening gebrachte invorderingskosten van € 18.537,20 dermate buitenproportioneel zijn, dat het in rekening brengen daarvan aan klagers tuchtrechtelijk laakbaar is. Het klachtonderdeel is daarom gegrond.
De Kamer voor gerechtsdeurwaarders had de deurwaarder als maatregel schorsing van een week opgelegd. In hoger beroep oordeelt het Hof Amsterdam anders door de maatregel van een berisping op te leggen. >>>Uitspraak
 

Onnodig kosten maken met dubbel beslag
Een deurwaarder legt voor dezelfde opdrachtgever tegelijkertijd beslag op loon en beslag op de voorlopige teruggaaf belastingen. Aangezien de beslagvrije voet moet worden verdeeld levert dit geen extra beslagafdracht op. In tegendeel, het tweede beslag kost extra geld, namelijk € 364,27 in het eerste jaar en € 144 in elk volgend jaar.
Dubbel beslag is niet nodig want de beslagvrije voet conform art. 475d lid 6 Rv wordt verlaagd met het inkomen waarop geen beslag ligt. Uit de toelichting van deze bepaling blijkt dat deze juist is opgenomen om de kosten voor de schuldenaar zoveel als mogelijk te beperken. 
De deurwaarder heeft in casu voor de zekerheid dubbel beslag gelegd, omdat eerdere betalingsregelingen niet zijn nagekomen, een eerder loonbeslag is geëindigd vanwege einde dienstverband, anders een andere deurwaarder beslag op de voorlopige teruggaaf zou kunnen leggen en vanwege de hoogte van de vordering. De Kamer voor gerechtsdeurwaarders vindt onder deze omstandigheden dat er geen onnodig kosten zijn gemaakt.
Ook vindt de Kamer dat er geen sprake is van verschuilen achter de wens van de opdrachtgever (ministerieplicht) en hoeft de deurwaarder geen stukken te tonen waaruit de opdracht blijkt. Wel is de beslagvrije voet bij beslag op de voorlopige teruggaaf ten onrechte op nihil gezet. Dit deel van de klacht is gegrond en er wordt een berisping opgelegd. >>>Uitspraak (klager heeft hoger beroep ingesteld). Zie ook Zinloze beslagcombinaties.


Kosten in rekening brengen terwijl toevoeging is verleend
De kern van de klacht betreft het verwijt dat de deurwaarder de kosten van de verrichte ambtshandelingen in rekening heeft gebracht terwijl die kosten door de toevoeging voor minvermogenden worden gedekt. Verder wordt de deurwaarder verweten dat hij weigert een gespecificeerde nota te verstrekken waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de kosten van de verrichte ambtshandelingen en de overige kosten.  De kamer overweegt dat de aan de cliënt van klaagster afgegeven toevoeging op grond van het bepaalde in artikel 40, eerste lid van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand, de kosten van de door de deurwaarder verrichte ambtshandelingen dekt voor zover die door de debiteur niet zouden worden voldaan. De deurwaarder kan -behoudens door hem gemaakte verschotten- de kosten van de door hem verrichte ambtshandelingen bij de griffier van de rechtbank declareren, maar niet bij zijn opdrachtgever. Het doel van de regeling is immers dat de minvermogende rechtzoekende van deze kosten gevrijwaard blijft. De door de deurwaarder aan klaagster verstrekte nota is in die zin ook onvoldoende gespecificeerd. Bij een tenuitvoerlegging op basis van een toevoeging dienen de ambtshandelingen en de door degene op wiens naam de toevoeging is afgegeven te betalen verschotten afzonderlijk te worden gespecificeerd. Of klaagster, zoals door de kantonrechter is aangenomen, als opdrachtgever van de deurwaarder dient te worden beschouwd, kan bij dit alles in het midden blijven. De klacht wordt grotendeels gegrond verklaard en de deurwaarder wordt een geldboete opgelegd.  >>>Uitspraak


Deurwaarder faciliteert in de door zijn collega gekochte vorderingen
De beroepsorganisatie van deurwaarders KBvG heeft een klacht ingediend tegen een deurwaarder die gehandeld in strijd met de onafhankelijke en onpartijdige positie die zijn ambt met zich meebrengt door de uitwinning te faciliteren van de door een collega deurwaarder gekochte vorderingen. De kamer acht dit voor een deurwaarder onwenselijk. De kamer acht de klacht gegrond en legt aan de deurwaarder (slechts) de maatregel van berisping op. >>>Uitspraak


Beslagvrije voet bij beslag op de voorlopige teruggaaf ten onrechte op nihil
Voor het zonder meer vaststellen van de beslagvrije voet op nihil ontbreekt een wettelijke grondslag. Het hanteren van een beslagvrije voet van nihil kan gerechtvaardigd zijn als degene die recht heeft op de voorlopige teruggaaf voldoende voor beslag vatbare andere periodieke inkomsten geniet waarop geen beslag is gelegd. In deze procedure is echter niet gebleken dat de deurwaarder op het moment van het leggen van het beslag bekend was met andere voor beslag vatbare periodieke inkomsten van klager. Daarmee werd de deurwaarder eerst bekend nadat klager hem daarop had gewezen.
Het valt de deurwaarder verder aan te rekenen dat hij, nadat hij door klager op een door een collega gelegde eerdere beslag op zijn inkomen was gewezen, niet zelf het initiatief heeft genomen zijn collega te raadplegen inzake de te hanteren beslagvrije voet, maar het initiatief hiertoe aan klager heeft gelaten. Voor zover de deurwaarder van mening was dat zijn collega een verkeerde beslagvrije voet had toegepast had hij zijn collega daarop moeten wijzen. Voor zover de deurwaarder stelt dat hij op grond van het feit dat klager een bepaalde handelsnaam (had) gebruikt twijfels had over de juistheid en volledigheid van de financiële gegevens die klager aan hem had verstrekt, had hij daarnaar nader onderzoek moeten doen. De deurwaarder was niet op basis van deze gestelde twijfel gerechtigd vaststelling of aanpassing van de beslagvrije voet achterwege te laten. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Niet voortvarende opheffing onrechtmatig bankbeslag en beslag niet overbetekend
Er is in dit geval geen sprake van omzeilen van de beslagvrije voet door het leggen van een bankbeslag. De deurwaarder diende dan ook uitvoering te geven aan zijn wettelijke plicht het opgedragen bankbeslag te leggen. Echter niet valt in te zien waarom de deurwaarder het beslag niet onverwijld heeft opgeheven, nadat hij door klager op de onrechtmatigheid daarvan is gewezen en de benodigde stukken van klager had ontvangen. De Kamer is van oordeel dat nu sprake is van meerdere schuldeisers, klager dan ook niet kon weten welke schuldeiser de onderhavige deurwaarder heeft ingeschakeld. Klager heeft (via zijn gemachtigde) ook meermalen verzocht om stukken ter nadere informatie, welke informatie de deurwaarder weigerde te verstrekken. Dit wordt door de deurwaarder niet betwist. Ter zitting is vast komen te staan dat, anders dan in het verweerschrift is gesteld, het bankbeslag niet aan klager is overbetekend. Dit is in strijd met de wettelijke bepaling. De Kamer acht de klacht (gedeeltelijk) gegrond en legt de deurwaarder voor het gegronde gedeelte de maatregel van berisping op. >>>Uitspraak


Talloze brieven en e-mails niet of niet juist beantwoord
Klaagster beklaagt zich er samengevat over dat er sprake is van een gebrek aan communicatie aan de zijde van de organisatie van de deurwaarder. Talloze brieven en e-mails van klaagster zijn niet, niet volledig of niet juist beantwoord. Als gevolg hiervan is klaagster ten onrechte gedagvaard in twee zaken en is in de derde zaak onterecht beslag gelegd op de huurtoeslag. In alle zaken zijn verzoeken van klaagster om een betalingsregeling genegeerd.
De Kamer acht de gehele gang van zaken uiterst onzorgvuldig en rekent het de deurwaarder in ernstige mate aan dat hij de verantwoordelijkheid naar een andere rechtspersoon binnen de organisatie afschuift, waarmee hij veronachtzaamt dat juist deze constellatie in aanzienlijke mate aan de onduidelijkheid heeft bijgedragen. De Kamer acht daarom na te noemen maatregel passend, ook gelet op de bij klaagster ontstane onrust en haar duidelijke wil om tot een oplossing te komen, die stelselmatig gefrustreerd werd doordat inhoudelijke communicatie over de dossiers niet (adequaat) werd beantwoord. De kamer legt aan de deurwaarder de maatregel van schorsing op voor de duur van één week. >>>Uitspraak


Ten onrechte halvering beslagvrije voet
Niet is gebleken dat klager voorafgaand aan de vaststelling van de beslagvrije voet in de gelegenheid is gesteld informatie te verschaffen over het inkomen van zijn partner. Bovendien heeft de deurwaarder niet kunnen onderbouwen waarop zijn aanname dat de partner van klager over inkomen zou beschikken gebaseerd is. De Kamer is van oordeel dat de deurwaarder ten onrechte is overgegaan tot het halveren van de beslagvrije voet. Klacht gedeeltelijk gegrond. Berisping. >>>Uitspraak


Aanpassing beslagvrije voet niet voortvarend gebeurd
De kamer acht het van groot belang dat de aanpassingen van de beslagvrije voet wel voortvarend gebeuren. Klacht gegrond. Berisping. >>>Uitspraak


Meer informatie
- Overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- Website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn