Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders juli t/m sept. 2015

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden juli t/m september 2015.

Beslagvrije voet ten onrechte op nihil en onjuist
Voorop wordt gesteld dat beslaglegging op het inkomen van een debiteur een ingrijpend middel is, omdat een debiteur als gevolg daarvan nog slechts een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet overhoudt, waarvan hij de lopende kosten van bestaan moet voldoen. Als een deurwaarder hiertoe overgaat, is het van groot belang dat hij de beslagvrije voet die voor de desbetreffende debiteur geldt zorgvuldig vaststelt. De deurwaarder dient zoveel mogelijk zeker ervan te zijn dat hij beschikt over de juiste en volledige inkomens- en vermogensgegevens van de debiteur alvorens tot de vaststelling van de beslagvrije voet over te gaan. In dit geval heeft de deurwaarder echter zonder voorafgaand te beschikken over de benodigde informatie over de financiële situatie van klagers de beslagvrije voet op nihil gesteld. Voor het zonder meer vaststellen van de beslagvrije voet op nihil ontbreekt een wettelijke grondslag. Dat klagers volgens de deurwaarder herhaaldelijk om volledige informatie over hun financiële situatie is gevraagd en zij hieraan geen gehoor hebben gegeven, levert geen wettelijke grond op voor de deurwaarder om (toch) de beslagvrije voet op nihil te stellen. Bovendien blijkt de beslagvrije voet die de deurwaarder vervolgens vaststelt evident onjuist. Zo wordt de beslagvrije voet wel verlaagd met de normpremie ziektekosten, terwijl de door klagers verschuldigde premie niet wordt meegeteld. Daarnaast wordt als inkomen rekening gehouden met een reeds vóór het beslag gedane eenmalige uitkering bijzondere bijstand. Van deze handelwijze is de deurwaarder een tuchtrechtelijk verwijt te maken. Het voorgaande betekent dat de kamer dit klachtonderdeel terecht gegrond heeft verklaard.Het hof vernietigt de bestreden beslissing uitsluitend voor zover de kamer geen maatregel heeft opgelegd en legt aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op. >>>Uitspraak


In plaats van multi-bankbeslag kan deurwaarder beter beslag op inboedel leggen
Klager verwijt de deurwaarders in strijd te hebben gehandeld met artikel 10 van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders door gelijktijdig onder drie banken beslag te leggen, zonder dat zij een gerechtvaardigd vermoeden hadden dat hij, klager, bij die banken een rekening had. De kamer heeft het verzet van klager tegen de beschikking van de voorzitter van de kamer gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk gegrond verklaard, de door klager tegen de deurwaarders ingediende klacht gegrond verklaard voor zover die betrekking had op de gelegde bankbeslagen en aan de deurwaarders de maatregel opgelegd van betaling van een geldboete van € 2.500,-.
In hoger beroep heeft het hof geconstateerd dat de deurwaarders vanaf april 2007 tot en met augustus 2013 geen pogingen hebben gedaan beslag te leggen op roerende zaken van klager. Het leggen van een dergelijk beslag had echter naar het oordeel van het hof in dit geval de voorkeur boven het (gelijktijdig) leggen van beslag onder verschillende banken. Het hof overweegt daartoe allereerst dat het, gezien het feit dat de inkomsten van klager beneden de beslagvrije voet bleven, twijfelachtig was of voldoende saldo zou worden aangetroffen om te beslaan. Verder brengt het leggen van beslag onder roerende zaken voor een debiteur minder kosten met zich dan beslaglegging onder verschillende banken. Daarbij komt dat bij het leggen van een beslag op roerende zaken persoonlijk contact plaatsvindt tussen een debiteur en de deurwaarder, waarbij eventuele misverstanden kunnen worden opgehelderd en wellicht een nieuwe betalingsregeling kan worden getroffen.
Het hof is van oordeel dat in dit geval niet is voldaan aan de eis van subsidiariteit, vernietigt de bestreden beslissing waar het betreft de oplegging van de maatregel aan de deurwaarders, ziet af van het opleggen van een maatregel, en bevestigt de bestreden beslissing voor het overige. >>>Uitspraak


Met bankbeslag bewust omzeilen beslagvrije voet
Beslagvrije voet bij bankbeslag? Uit het verweer van de deurwaarder blijkt dat het beslag is gelegd op grond van het door de opdrachtgever geuite (enkele) vermoeden ten aanzien van overige vermogensbestanddelen van klager. Waar dat vermoeden op gebaseerd was wordt op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt. Een blote mededeling van zijn opdrachtgever is onvoldoende. Nu de deurwaarder op de hoogte was van de financiële situatie van klager, hij een eerder gelegd beslag heeft moeten terugdraaien, vanwege de beslagvrije voet en er tussen dit laatste beslag en het bankbeslag ongeveer één maand is verstreken, lijkt het er sterk op dat de deurwaarder de beslagvrije voet bewust heeft proberen te ontduiken, hetgeen in strijd is met de tuchtrechtelijke norm. De klacht wordt gegrond verklaart en de deurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Geen redelijk vermoeden dat klaagster bij beide banken een rekening aanhield
Beslag onder twee banken waarbij de deurwaarder stelt dat er een redelijk vermoeden was dat klaagster bij die banken bankierde. De Kamer is van oordeel dat de deurwaarder bij beide beslagen geen redelijk vermoeden had dat klaagster bij die banken een rekening aanhield. Hij heeft de stellingen van klaagster niet dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken. Nu de deurwaarder mede weet moet hebben gehad van de moeilijke financiële situatie waarin klaagster verkeerde, had hij zich eens te meer behoren te realiseren dat hij zorgvuldig moest omgaan met het leggen van de beslagen. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Moment betaling is niet dag waarop deurwaarder bankafschrift bekijkt
Klager en de deurwaarder verschillen van mening over de vraag op welk moment het betaalde bedrag op de rekening van de deurwaarder is bijgeschreven. De deurwaarder stelt zich op het standpunt dat zijn financiële administratie zo is ingericht dat de dag waarop van het afschrift van de bank wordt kennisgenomen, wordt aangemerkt als de dag waarop het verschuldigde bedrag is voldaan. De Kamer overweegt dat het door de deurwaarder ingenomen standpunt onjuist is. Het gaat niet om de datum waarop hem middels een bankafschrift bekend wordt dat er is voldaan, maar om de datum waarop het bedrag door hem is ontvangen. Klacht gegrond verklaard, geen maatregel opgelegd. >>>Uitspraak


Ten onrechte in rekening gebrachte informatiekosten.
De deurwaarder beroept zich voor het in rekening brengen van informatiekosten ad. € 900 op zijn algemene voorwaarden. De Kamer ziet niet in op welke grondslag de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de met zijn opdrachtgever gesloten overeenkomst, kunnen worden gebruikt tegen een schuldenaar die bij het verrichten van ambtshandelingen wordt beschermd door de vaste door de overheid vastgestelde op kostprijs berustende tarieven als neergelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. De Kamer acht het opvragen van 42 uittreksels en de daarvoor in rekening gebrachte kosten bovendien niet in verhouding tot het door klager te betalen bedrag. Het door de deurwaarder in zijn specificatie onder executiekosten vermelde bedrag betrof informatiekosten en geen executiekosten. Een executie-maatregel ontbrak als gevolg van de door klager gedane betaling. Klager was genoemd bedrag niet verschuldigd ongeacht de benaming die de deurwaarder er aan meende te moeten geven. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Ten onrechte dagvaarden en te hoge incassokosten
De deurwaarder heeft erkend dat de dagvaarding ten onrechte is aangebracht en dat klager vervolgens ten onrechte nogmaals is aangemaand voor het restant. Vervolgens is het dossier ten onrechte niet gesloten en is het vonnis in tegenstelling tot de interne instructie toch aan klager betekend. Ook is verzuimd direct over te gaan tot het crediteren van de proceskosten en de kosten van betekening. Voorts heeft de deurwaarder te hoge incassokosten in rekening gebracht (€ 44,50 ipv € 40,00) welke kosten ook nog eens door de rechter zijn afgewezen.
De Kamer acht de klacht gegrond, vindt de gehele gang van zaken uitermate onzorgvuldig en legt de deurwaarder de maatregel van een geldboete ad. € 1500 op. >>>Uitspraak


Beslag op huurtoeslag voor oude vordering
Klager verwijt de deurwaarder dat hij ten onrechte beslag op zijn huurtoeslag heeft gelegd. Volgens klager mag voor een huurvordering van een vorige woning geen beslag worden gelegd op de huurtoeslag voor de huidige woning, aldus een uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage (LJN: BZ7217). De deurwaarder stelt zich echter op het standpunt dat dit de enige uitspraak is van dier strekking. Deze uitspraak zou volgens de deurwaarder in strijd zijn met een eerdere uitspraak, gewezen door de rechtbank Almelo (LJN: BH4739).
De klacht wordt ongegrond verklaard. De stand van zaken in de rechtspraak is zodanig, dat het standpunt van de deurwaarder in ieder geval verdedigbaar werd geacht. >>>Uitspraak
AM: Inmiddels zijn te twee gerechtshoven die oordelen dat beslag op een huurtoeslag voor een vorige woning onrechtmatig is. Het is derhalve de vraag hoe de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders zal oordelen met de huidige stand in de rechtspraak. Zie:
- Hof Den Bosch 15 juli 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2173
- Hof Amsterdam 22 juli 2014


Niet beantwoorden brieven komt deurwaarder duur te staan
De Kamer stelt vast dat dat geen enkele brief van de gemachtigde is beantwoord en evenmin is medegedeeld dat het verweer aan de opdrachtgever was voorgelegd. Klacht gegrond, geldboete van € 1000 opgelegd. Daarbij speelt mee dat de deurwaarder ter zitting heeft aangegeven niet bereid te zijn de door toedoen van de deurwaarder onnodig aan de zaak bestede uren van de gemachtigde (deels) te vergoeden. >>>Uitspraak
Kamer voor gerechtsdeurwaarders 21 april 2015, ECLI:NL:TGDKG:2015:82
tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TGDKG_2015_82


Executeren van (ontruimings-mutatie) kosten zonder titel
De Kamer acht het verdedigbaar dat de ontruimingskosten beschouwd moeten worden als executiekosten, waarvoor het vonnis een titel oplevert. Gezien de verschillende civiele uitspraken die hierover bestaan, is het in elk geval niet evident onjuist dat de deurwaarders deze kosten in rekening hebben gebracht. >>>Uitspraak


Is een afschrift van het exploot gelaten in persoon?
Klager verwijt de deurwaarder dat hij in strijd met de waarheid in de exploten heeft vermeld dat deze in persoon aan klager zijn betekend. Klager was beide dagen niet thuis.
De gerechtsdeurwaarder heeft, na te hebben aangebeld bij de flat waar klager woonachtig is, na een reactie op zijn vraag aan klager, het exploot in de brievenbus gelaten en heeft in het exploot vermeld dat afschrift is gelaten in persoon. De Kamer overweegt dat een door een deurwaarder uitgebracht exploot een authentieke akte is waaruit voortvloeit dat hetgeen door de deurwaarder in een dergelijk exploot wordt verklaard overeenkomstig de feitelijke situatie dient te zijn. De tekst dat afschrift is gelaten in persoon veronderstelt dat het exploot ook daadwerkelijk aan een persoon is overhandigd hetgeen hier niet het geval was. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Niet snel en adequaat gereageerd op verzoek aanpassing beslagvrije voet
De beslagene heeft groot belang bij een snelle en correcte vaststelling van een beslagvrije voet. Deurwaarders dienen daarom bij de toepassing en aanpassing van de beslagvrije voet grote zorgvuldigheid te betrachten en snel en adequaat te reageren op verzoeken om aanpassing daarvan. Dat is, naar de deurwaarder ook heeft erkend, hier niet gebeurd. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn