Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders januari t/m maart 2019

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2019.


Dreigen met controle en ophouden aan grens
Een deurwaarder stuurt aan zijn debiteuren de volgende brief:
“Gaat u binnenkort nog op vakantie?
Om er onbezorgd van te gaan genieten adviseer ik u voor vertrek te checken of u nog openstaande rekeningen heeft.
Niets is zo vervelend als oponthoud bij de grensovergang of op weg naar uw binnenlandse vakantiebestemming.
X is namelijk bevoegd - namens haar opdrachtgevers - om beslag te leggen op uw voertuig en/of caravan.
Voorkom extra kosten én vakantiestress en betaal uw openstaande rekeningen daarom direct .”

Deze brief die door de deurwaarder aan klager en andere debiteuren is gestuurd is in strijd met artikel 8 beroeps- en gedragsregels. Het dreigen met controle en ophouden aan de grens zijn maatregelen die buiten de bevoegdheden van een deurwaarder vallen en die in het onderhavige geval ongepast is, nu op het inkomen van klagers al jaren loonbeslag ligt en het niet voor de hand ligt dat zij op vakantie zouden kunnen gaan. Maatregel boete ad. € 1000 opgelegd. >>>Uitspraak


Bankbeslag op gemeenschappelijke rekening niet aan echtgenoot betekend
Wanneer bankbeslag wordt gelegd moet binnen 8 dagen het beslag worden overbetekend aan de schuldenaar. Dat klager geen belang had bij betekening omdat hij al wist van het beslag doet niet al aan het wettelijk vereiste te betekenen. Beslag had ook aan klager betekend moeten worden aangezien het een schuld van de echtgenote betrof en beslag werd gelegd op een gemeenschappelijke rekening. Maatregel: berisping. >>>Uitspraak


Bankbeslag terecht niet overbetekend omdat het al was opgeheven
De deurwaarder heeft het gelegde bankbeslag niet overbetekend. Het beslag was binnen de termijn van art 475i Rv (8 dagen) al opgeheven zodat betekening geen zin meer had. Uit kostenoverwegingen heeft de deurwaarder dit nagelaten. Niet tuchtrechtelijk laakbaar. >>>Uitspraak


Te snel beslagleggen en de overbetekening van twee beslagen niet samenvoegen
De deurwaarder heeft niet binnen een redelijke termijn op de e-mail van klager van 4 mei 2017 gereageerd. Er waren voldoende aanwijzingen voor de deurwaarder aanwezig dat klagers welwillend waren om het juiste verschuldigde bedrag te betalen. De deurwaarder heeft echter pas na de gelegde beslagen goed naar de overgelegde bewijzen van klagers gekeken. De deurwaarder heeft zich in deze te veel laten leiden door zijn opdrachtgever en heeft onvoldoende getoond dat hij een eigen verantwoordelijkheid heeft. De deurwaarder heeft erkend dat in het exploot van betekening en bevel ten onrechte de wettelijke handelsrente is berekend in plaats van de wettelijke consumentenrente. Klagers hadden dit reeds eerder per e-mail aan de deurwaarder kenbaar gemaakt. Volgens vaste tuchtrechtspraak geldt dat als een ambtshandeling bij één exploot kán worden gedaan, dan behoort deze in beginsel ook bij één exploot te worden gedaan. Los van de vraag of de deurwaarder redelijkerwijs al tot de beslagleggingen had moeten overgaan en de vraag of daar dan direct twee beslagleggingen met de daaraan verbonden kosten voor nodig waren, dan nog hadden deze beide beslagen bij één exploot aan klager betekend moeten worden, althans dan had er voor beiden exploten maar éénmaal de kosten aan klager doorberekend mogen worden. Klacht gegrond, geldboete € 750. >>>Uitspraak


Deurwaarder weigert beslag op auto op te heffen
Openbare verkoop van auto is niet doorgegaan. De deurwaarder weigert echter het beslag op de auto op te heffen. Beslag laten liggen op auto zonder het doel deze openbaar te verkopen is klachtwaardig. Er wordt geen maatregel opgelegd. >>>Uitspraak


Verkoop inboedel zonder advertentie en aanslaan biljet
Ten aanzien van de verkoop van de inbeslaggenomen roerende zaken overweegt de Kamer dat de aankondiging van de verkoop via een biljet aangeslagen dient te worden en dat een advertentie geplaatst moet worden in een dagblad indien de verwachte opbrengst van de verkoop boven € 180,00 ligt. Dit is ten onrechte niet gebeurd.
Bovendien heeft klager het bewijs aangeboden in de vorm van verklaringen en een video, dat goederen in beslag zijn genomen die niet aan hem toebehoorden, overweegt de Kamer dat klager bewijs heeft aangeboden in de vorm van verklaringen en een video-opname. De deurwaarder had dit concrete bewijsaanbod niet zonder nadere onderbouwing terzijde mogen schuiven.
Nu bij het inzetten van een ingrijpend middel zoals beslaglegging van de deurwaarder uiterste zorgvuldigheid mag worden verwacht en die zorgvuldigheid hier niet in acht is genomen wordt als maatregel een geldboete ad. € 500 opgelegd. >>>Uitspraak


Betalingsregeling afdwingen terwijl inkomen onder de beslagvrije voet
Naar het oordeel van de kamer heeft de deurwaarder oneigenlijke druk op klaagster uitgeoefend door aan haar de brief van 11 november 2016 te versturen waarin wordt gedreigd met executiemaatregelen in de vorm van beslag op en het verkopen van haar inboedel, of haar auto indien zij niet voldoet aan een betalingsregeling van € 50,- per maand. Door aan klaagster, onder dreiging van beslag dat waarschijnlijk niets oplevert, een betalingsregeling aan te bieden waardoor het inkomen van klaagster, zoals de deurwaarder op dat moment wist of in ieder geval had kunnen weten onder de beslagvrije voet kwam te liggen, maakt de deurwaarder misbruik van recht. Maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Te late aanpassing beslagvrije voet van alleenstaand naar samenwonend
Deurwaarder had beslagvrije voet van alleenstaande naar samenwonende moeten wijzigen, naar aanleiding van melding klager dat hij een partner had. Aanpassing na drie en halve maand is te laat, ook al waren bewijsstukken nog niet ontvangen.  De door de deurwaarder opgevraagde onderliggende stukken dienden ten behoeve van het aantonen van het inkomen en van de uitgaven van klager, maar niet om aan te tonen dat klager een partner had. >>>Uitspraak


Te late aanpassing beslagvrije voet
Klaagster heeft op 23 december 2016 het formulier voor de beslagvrije voet geretourneerd. De deurwaarder heeft daar pas op 31 januari 2017 op gereageerd. Dit heeft te lang geduurd. Klaagster is hierdoor in financiële problemen geraakt. Maatregel berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Uit loonbeslag ontvangen geld zonder controle doorstorten aan opdrachtgever
De kamer acht het tuchtrechtelijk laakbaar dat de deurwaarder de uit het beslag ontvangen gelden gelijk aan de opdrachtgeefster heeft doorgestort zonder te controleren of het UWV rekening had gehouden met de nieuwe beslagvrije voet. De kamer is van oordeel dat het aan de deurwaarder was om het teveel geïnde bedrag direct aan klager te storten. Het heeft in dit geval te lang geduurd voordat klager het geld waar hij recht op had heeft ontvangen. Klacht gegrond, maatregel van berisping. >>>Uitspraak
 

Niet reageren op verzoek om informatie door schuldhulpverlening
Gebleken is dat de deurwaarder niet accuraat gereageerd heeft op verzoeken om informatie van de gemachtigde, de schulphulpverlener van klaagster. Er is vier keer om een overzicht van de verdeling van de opbrengsten van het loonbeslag verzocht. De deurwaarder heeft hierop niet gereageerd. De gemachtigde had deze informatie nodig voor het in kaart brengen van de omvang van de schulden.  De kamer legt als maatregel een berisping op. >>>Uitspraak


Te snel beslagleggen
De deurwaarder had moeten reageren op betalingsvoorstel van klager alvorens beslag te leggen op het salaris van de echtgenote van klager. De deurwaarder heeft te hoge nakosten berekend. Onheuse bejegening niet aangetoond. Maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Niet houden aan afspraak over incassokosten
Deurwaarder heeft zich niet gehouden aan de afspraak dat klaagster de incassokosten niet hoefde te betalen indien zij de vordering op 23 november 2015 zou betalen en bezwaar zou maken tegen de incassokosten. De kamer heeft in de bestreden beslissing de klacht tegen de gerechtsdeurwaarder ongegrond verklaard. Het hof is, anders dan de kamer, van oordeel dat de klacht gegrond is. Het hof vernietigt de bestreden beslissing, verklaart de klacht gegrond en legt de deurwaarder de maatregel van waarschuwing op. Kostenveroordeling behandeling van de klacht ad. € 3000. >>>Uitspraak


Aandelen DAS in deurwaarderskantoor
Klacht van Nederlandse Belangenvereniging voor Gerechtsdeurwaarders (Deurwaardersbelangen.nu) over participatie van DAS in gerechtsdeurwaardersorganisaties. De deurwaarders wordt samengevat verweten dat zij niet voldoen aan het bepaalde in de Verordening onafhankelijkheid 2010. Bij constructies waarin de derde weliswaar voor 49% minderheidsaandeelhouder is, maar door preferentie op de aandelen een winstrecht heeft van bijna 100%, is er geen sprake van (slechts) ‘enige’ vorm van betrokkenheid. In de praktijk zal het optreden van de deurwaarders blootstaan aan de invloed van deze grote particuliere belangen.
Klacht gegrond, geen maatregel opgelegd. >>>Uitspraak


Belangenverstrengeling
De deurwaarder heeft de schijn van belangenverstrengeling gewekt door medewerker van incassokantoor bij de deurwaarder te laten werken. Incassokantoor en deurwaarder onvoldoende onafhankelijk van elkaar. Maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Oproep e-Court is geen ambtshandeling
Een oproep bij exploot voor e-Court kan niet gekwalificeerd worden als een ambtshandeling. Klacht gegrond. Geen maatregel, omdat er door de notitie van de eigen beroepsorganisatie in 2016 mogelijk wel verwarring is ontstaan bij de gerechtsdeurwaarder over de vraag wat er in deze is toegestaan. >>>Uitspraak
Zie ook: LOSR wint rechtszaak: deurwaarder mag geen kosten berekenen voor oproepen voor e-Court


Extra aflossing wordt door systeem niet herkend
Klagers hebben een extra aflossing gedaan en hadden de gerechtvaardigde veronderstelling dat vordering was voldaan en beslag niet meer bestond. Dat het geautomatiseerde systeem van de deurwaarder de extra aflossing niet heeft herkend kan klagers niet worden tegengeworpen. Maatregel waarschuwing opgelegd. >>>Uitspraak


Naast beslag op inkomen ook beslag op inboedel leggen
Een beslag op het inkomen staat, in beginsel, het beslag op roerende zaken niet in de weg. Het staat de deurwaarder ook vrij om met klagers een betalingsregeling overeen te komen om ze op deze manier de gelegenheid te bieden het beslag op roerende zaken te voorkomen. Uit de aangeleverde stukken is verder niet gebleken dat er sprake is geweest van het uitoefenen van dwang of oneigenlijke druk. Het niet afwachten van een schuldsaneringstraject door een deurwaarder is in het algemeen niet tuchtrechtelijk laakbaar. Anders dan klagers menen te hebben begrepen uit de aankondiging beslaglegging, heeft de deurwaarder klagers slechts gewezen op de mogelijkheid voor hem binnen te treden op grond van art 444 Rv. Het als zodanig opnemen in de aankondiging is niet tuchtrechtelijk laakbaar, ook al kan dit mogelijk dreigend over komen. De koelkast en wasmachine maken vooralsnog geen deel uit van de lijst van objecten waar op grond van artikelen 447 en 448 Rv beslagverbod op rust. Klacht ongegrond. >>>Uitspraak


Beslagvrije voet met kostgeld verlagen?
Over de vraag of kostgeld moet worden gezien als inkomen in de zin van art 475 d lid 6 Rv wordt verschillend gedacht.Niet kan worden gesteld dat het in het algemeen onjuist is om kostgeld als inkomen te zien bij het vaststellen van de beslagvrije voet. Klacht ongegrond >>>Uitspraak

 
Advocaat heeft geen machtiging nodig
De klacht betreft het verstrekken van gegevens aan een advocaat die voor een debiteur optreedt. De kamer overweegt dat indien duidelijk is dat de aanvraag door een advocaat wordt gedaan, er geen machtiging nodig is om de gevraagde gegevens te verstrekken. De klacht wordt gegrond verklaard. Maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak
 

Niet zeuren
De door klager gestelde bejegening heeft de deurwaarder niet betwist. De kamer gaat er dan ook van uit dat tegen klager is gezegd dat hij “niet zo moet zeuren”. De klacht is op dit onderdeel terecht voorgesteld, omdat dit niet de manier is waarop een goed gerechtsdeurwaarder zich zou moeten gedragen. Klacht gegrond, geen maatregel. >>>Uitspraak


Meer informatie
- Overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- Website tuchtrechtspraak 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn