Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders januari t/m maart 2018

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2018.

Bankbeslag waardoor klager onder de beslagvrije voet kwam te leven
De deurwaarder had ten tijde van de beslaglegging voldoende inzicht in de inkomsten en uitgaven van de debiteur en dat er geen ruimte was voor een maandelijkse betaling. Indien de ontvangen gegevens omtrent de financiële situatie van klager onvoldoende waren, had het op de weg van de deurwaarder gelegen nadere stukken bij klager op te vragen. De kamer benadrukt dat beslaglegging onder een bank ten laste van een debiteur een ingrijpend middel is. Er lag al beslag op het inkomen van klager als gevolg waarvan hij nog slechts een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet overhield waarvan hij de lopende kosten van bestaan moet voldoen. Door de deurwaarder is niet aannemelijk gemaakt dat er een aanleiding was om te veronderstellen dat de bankrekening door andere inkomsten dan de uitkering en toeslagen van klager, aan de hand waarvan de beslagvrije voet is vastgesteld, werd gevoed of dat er nog andere inkomsten zouden zijn. Dat, zoals door de deurwaarder ter zitting is aangevoerd, er soms toch nog geld blijkt te zijn, is daartoe te algemeen gesteld. Onder de hiervoor geschetste omstandigheden had de deurwaarder kunnen weten dat het door hem gelegde bankbeslag geen soelaas zou bieden om tot verhaal van de vordering te komen.Het verzet wordt gegrond verklaard, de beslissing van de voorzitter wordt vernietigd, de klacht wordt gegrond verklaard en de deurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Deurwaarder koopt via zijn BV vorderingen
Klacht van de KBvG tegen een deurwaarder. In de kern verwijt de KBvG de deurwaarder dat hij als deurwaarder via zijn BV vorderingen heeft gekocht en uitgewonnen. De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en aan de deurwaarder de maatregel van berisping opgelegd.
Het hof legt in aanvulling op de bestreden beslissing de deurwaarder - naast de maatregel van berisping - de maatregel op tot betaling van een geldboete van 10.000 euro. >>>Uitspraak


Deurwaarder had kunnen weten dat bankbeslag geen soelaas zou bieden

Op grond van het dossier en het verhandelde ter zitting is vast komen te staan dat de deurwaarder al vanaf 2005 tevergeefs heeft getracht het vonnis ten uitvoer te leggen. Al die tijd heeft de cliënt van klager slechts verhaal geboden door middel van een regeling die niet werd nagekomen. Een beslag op zijn inboedel werd niet verder vervolgd omdat, zoals uit de brief van de deurwaarder blijkt, de inboedel geen zodanige waarde vertegenwoordigde dat verkoop daarvan een opbrengst zou genereren. De deurwaarder wist ook dat het inkomen van klager slechts bestond uit een uitkering waarop meerdere beslagen lagen en dat die uitkering op de bankrekening van klager werd gestort. Voorts is van belang het tijdstip waarop het beslag is gelegd, namelijk 1 dag nadat de uitkering werd overgemaakt.
Onder deze omstandigheden had de deurwaarder kunnen weten dat het door hem als laatste reële executiemiddel aangeduide bankbeslag, geen soelaas zou bieden om tot verhaal van de vordering te komen. Het leggen van bankbeslag had daarom achterwege moeten worden gelaten.  Dit klachtonderdeel wordt gegrond verklaart. Er wordt geen maatregel opgelegd. >>>Uitspraak


Beslag leggen terwijl vonnis niet was betekend
Klaagster verwijt de deurwaarder beslagen te hebben gelegd ten laste van de debiteur zonder dat daaraan voorafgaand het vonnis aan de debiteur was betekend, wat de ongeldigheid van de beslagen met zich bracht. Daarbij komt nog dat de deurwaarder de kosten van deze onjuiste beslagen vervolgens ook nog aan haar heeft doorbelast. De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en de deurwaarder de maatregel opgelegd van een geldboete van € 500,-. Het hof bevestigt de beslissing van de kamer. >>>Uitspraak
 

Deurwaarder maakt niet inzichtelijk hoe rente is berekend
Toen bij klaagster de indruk was ontstaan dat er iets niet klopte en haar gemachtigde de deurwaarder verzocht te reageren op de berekende rente, had het op de weg van de deurwaarder gelegen om inzichtelijk te maken hoe de rente was berekend. Dat heeft hij niet gedaan. Ook kon niet worden verklaard waarom in het online-dossier van de deurwaarder, een zeer hoog bedrag aan rente stond vermeld. De klacht wordt deels gegrond verklaard en er wordt de maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak

Vermelden volledige adresgegevens in exploot bij geheim adres
Bewindvoerder klaagt er over dat zijn geheim adres in het exploot vermeld staat. Artikel 45 lid 3 Rv geeft als uitgangspunt dat vermelding van het adres plaats moet vinden. De deurwaarder moet daarom gegronde redenen hebben om van dat uitgangspunt af te wijken (ECLI:NL:GHAMS:2017:3097). Het exploot is betekend aan een bewindvoerder in zijn hoedanigheid, de bewindvoerder kantoor houdt kantoor aan huis en alleen de bewindvoerder heeft een afschrift van het exploot ontvangt.  De deurwaarder heeft een afweging gemaakt ter zake het geheime adres van klager en had geen gegronde reden om van de wettelijke regels af te wijken. De klacht wordt ongegrond verklaard. >>>Uitspraak


Deurwaarder legt dubbel beslag en maakt onnodig kosten
Een deurwaarder legt tegelijkertijd beslag op loon en de voorlopige teruggaaf belastingen. Aangezien voor beide beslagen een beslagvrije voet geldt, levert dit geen extra beslagafdracht op en kost het alleen maar extra geld. De deurwaarder voerde voor deze werkwijze allerlei argumenten aan waarom voor de zekerheid extra beslag is gelegd: zo zijn eerdere betalingsregelingen niet nagekomen en zou de schuldenaar zo maar z’n baan kunnen verliezen. De Kamer voor gerechtsdeurwaarders ging hier in mee, maar het Hof Amsterdam oordeelt anders en legt de deurwaarder een berisping op. >>>Uitspraak


Valsheid in geschrift omdat dagvaarding niet is betekend?
Klaagster (advocaat) verwijt de deurwaarder dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift, door te verklaren dat hij een exploot aan haar kantooradres heeft betekend, terwijl die dagvaarding nooit aan haar, noch aan een van haar medewerkers is uitgereikt.
Het hof legt een lichtere maatregel op dan de kamer, aangezien voor het hof niet voldoende aannemelijk is geworden dat de deurwaarder het exploot van dagvaarding moedwillig heeft vervalst. Wel staat vast dat de inhoud van het exploot onjuist is. Hiervan valt de deurwaarder een tuchtrechtelijk verwijt te maken. Maatregel van berisping met aanzegging ipv schorsing voor de duur van een week. >>>Uitspraak
 

Meer informatie
- Overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- Website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn