Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders april t/m juni 2020

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2020.Bij bankbeslag geen rekening gehouden met beslagvrije voet
Gelet op de hoogte van het bij het bankbeslag getroffen bedrag en in aanmerking genomen de bedragen die stonden vermeld op de toegezonden bankafschriften, had de deurwaarder onverwijld moeten overgaan tot toepassing van de beslagvrije voet.
Met de kamer is het hof van oordeel dat de deurwaarder zich daarbij niet kan verschuilen achter het feit dat de opdrachtgever volhardde in doorbetaling van de uit het beslag ontvangen gelden. Een deurwaarder dient rekening te houden met de belangen van zijn opdrachtgever, maar ook met de gerechtvaardigde belangen van de beslagdebiteur, in dit geval dus met de belangen van [X]. Daarmee gaat de deurwaarder niet op de stoel van de rechter zitten, maar past hij de regels uit de civielrechtelijke en tuchtrechtelijke jurisprudentie toe. Dat is ook aan zijn opdrachtgever uit te leggen. Klacht voor dit onderdeel gegrond. Maatregel: berisping en veroordeling in de proceskosten. >>>Uitspraak


Leggen van loonbeslag terwijl vordering is voldaan
Een klacht tegen een deurwaarderskantoor kan worden behandeld als ware dit een klacht tegen alle aan dat kantoor verbonden deurwaarders. Mag een deurwaarder overgaan tot executie van een (vermeende) titel? Het is aan de deurwaarder om op basis van een marginale toetsing te beslissen of de aan hem verstrekte gegevens voldoende grond bieden voor het te leggen van loonbeslag. De deurwaarder heeft in dit geval een onjuiste afweging gemaakt. Onder de geschetste omstandigheden hadden de deurwaarders niet op grond van het enkele feit dat klager na zovele jaren niet in staat of bereid was betalingsbewijzen over te leggen, mogen besluiten de verweren van klager en diens advocaten te passeren en over te gaan tot inning van de betwiste vordering door middel van het ingrijpende middel van loonbeslag. Dat zij dat toch hebben gedaan is tuchtrechtelijk verwijtbaar. Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel berisping. Geen proceskostenveroordeling in hoger beroep. Wel bevestiging proceskostenveroordeling eerste aanleg. >>>Uitspraak
 

Dagvaarding onvoldoende onderbouwd
Opdrachtgever beklaagt zich er over dat de deurwaarder de dagvaarding niet voldoende heeft onderbouwd, waardoor zijn positie in de procedure sterk is verzwakt. De deurwaarder heeft de dagvaarding bovendien ingediend zonder voorafgaand overleg met klaagster over de inhoud ervan.
Het enkele gegeven dat een omissie (in de dagvaarding) later in de procedure herstelt kan worden, maakt niet dat de deurwaarder lichtvaardig mag omgaan met de wettelijke eisen die gesteld worden aan de dagvaarding. Daarbij speelt een rol dat de deurwaarder nergens heeft verklaard hoe de situatie als zodanig is komen te ontstaan. Klacht gegrond. Maatregel: geldboete ad. € 750 en veroordeling proceskosten ad. € 1500. >>>Uitspraak


Dagvaarding buiten achtergelaten
Klaagster beklaagt zich erover dat de dagvaarding niet op de juiste wijze aan haar adres is betekend, nu de deurwaarder de dagvaarding buiten heeft achtergelaten. Bij afwezigheid van de betrokkene, in samenhang met de onmogelijkheid om gebruik te maken van de (te kleine) brievenbus, dient de deurwaarder de best mogelijke manier te zoeken om de dagvaarding niettemin op de juiste plaats te bezorgen. De gekozen methode was naar het oordeel van de kamer in de gegeven omstandigheden juist. Klacht ongegrond. >>>Uitspraak


Onvoldoende informeren, niet reageren
In de situatie dat de deurwaarder helderheid probeert te verkrijgen over de vordering bij zijn opdrachtgever, kan het niet zo zijn dat hij klager daar gedurende het proces niet over informeert. Deze manier van opereren wordt echter tuchtrechtelijk laakbaar als de deurwaarder bewust niet reageert op schrijven van klager, die al die tijd in het ongewis wordt gelaten. Klacht gegrond. Maatregel: berisping. Proceskostenveroordeling. >>>Uitspraak


Correspondentie niet naar bewindvoerder
Het uitgangspunt in geval van een onderbewindstelling is dat er gecorrespondeerd wordt met de bewindvoerder, omdat een onderbewindgestelde juist onder bewind is gesteld omdat hij, als gevolg van zijn geestelijke en/of lichamelijk toestand, tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Hier heeft de deurwaarder geen gevolg aan gegeven. Nu de deurwaarder heeft verklaard de interne procedures te hebben aangescherpt om herhaling te voorkomen acht de kamer geen termen aanwezig een maatregel op te leggen. Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Geen maatregel. >>>Uitspraak


Te snel bankbeslag gelegd
Het had op de weg van de deurwaarder gelegen om klaagster (nogmaals) in de gelegenheid te stellen om tot betaling van de restantvordering over te gaan, nadat het beslag op het inkomen van haar ex-partner was mislukt. Door gelijk over te gaan tot het leggen van beslag op de bankrekening van de ex-partner van klaagster zijn de kosten opgelopen. Deze kosten hadden eventueel voorkomen kunnen worden als klaagster nogmaals was aangeschreven. Verzet en klacht gegrond. Maatregel van waarschuwing. Geen proceskostenveroordeling. >>>Uitspraak


Ondanks betalingsvoorstel beslag onder Belastingdienst gelegd
De deurwaarder heeft ondanks het betalingsvoorstel van klaagster beslag onder de Belastingdienst gelegd. Niet duidelijk is geworden of de deurwaarder iets met het betalingsvoorstel van klaagster heeft gedaan. Verder is ten onrechte geen beslagvrije voet toegepast bij het beslag. De klacht is op deze onderdelen gegrond, voor het overige ongegrond. Maatregel van waarschuwing. Geen proceskostenveroordeling. >>>Uitspraak


Niet binnen redelijke termijn op e-mails gereageerd
De deurwaarder heeft meerdere malen niet binnen een redelijke termijn op e-mails heeft gereageerd, dan wel pas nadat een rappel aan de deurwaarder is verzonden. Uit de mondelinge toelichting van klaagster ter zitting kwam duidelijk naar voren dat het uitblijven van reacties tot veel stress leidde. De deurwaarder was voor een inhoudelijke reactie op de e-mailberichten van klaagster weliswaar afhankelijk van de opdrachtgever, maar van de deurwaarder had wel mogen worden verwacht dat hij in ieder geval de ontvangst van de e-mailberichten had bevestigd en daarbij had vermeld dat de e-mailberichten zouden worden doorgezonden naar de opdrachtgever. Dit is door de deurwaarder ook erkend. Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel van berisping en veroordeling proceskosten ad. € 1500. >>>Uitspraak


Beslag op auto, derde beweert eigenaar te zijn
Wanneer een deurwaarder beslag legt op zaken waarop een derde eigendom pretendeert, is het aan die derde om zich tegen het beslag te verzetten. De enkele pretentie van derden noopt de deurwaarder niet tot het buiten het beslag houden van die zaken. Het moment waarop beslag wordt gelegd leent zich immers niet voor een uitgebreid onderzoek naar de eigendomsverhoudingen van in beslaggenomen zaken. Naderhand hebben klagers aan de deurwaarder geen stukken overgelegd alsmede niet als productie toegevoegd aan de klacht waaruit het eigendom van klager sub 2 op de auto blijkt. De tenaamstelling van de auto is onvoldoende om de eigendom te kunnen vaststellen. Klacht ongegrond. >>>Uitspraak


Geen beslagvrije voet, niet in Nederland wonen of vast verblijven?
De deurwaarder heeft op basis van artikel 475e Rv geen beslagvrije voet toegepast . Op grond van dat artikel geldt dat geen beslagvrije voet van toepassing is op vorderingen van een schuldenaar die niet in Nederland woont of vast verblijft. Vaststaat dat het adres van klaagster na de ontruiming in onderzoek was bij de gemeente. Alleen al op grond daarvan kan niet worden gezegd dat klaagster niet in Nederland woonachtig was of verbleef.
De deurwaarder heeft echter adequaat gereageerd op het verzoek tot onverwijlde aanpassing van de beslagvrije voet met terugwerkende kracht van 26 februari 2018 en de gelden aan klaagster gerestitueerd. De kamer komt om die reden tot het oordeel dat dit handelen van de deurwaarder geen tuchtrechtelijk verwijt oplevert. Klacht ongegrond. >>>Uitspraak


Geen beslagvrije voet toegepast bij eigenbeslag
Nu uit artikel 479i lid 2 Rv volgt dat de bepalingen omtrent de beslagvrije voet uit het derdenbeslag (475b-475g Rv) van overeenkomstige toepassing moeten worden verklaard, had de deurwaarder ook bij het eigenbeslag (alimentatieplichtige legt beslag onder zichzelf op de te verstrekken kinderalimentatie) de beslagvrije voet moeten toepassen. Het vaststellen van de beslagvrije is een kerntaak van de deurwaarder. De onbekendheid met betrekking tot de materie van het eigenbeslag ontslaat de deurwaarder niet van zijn verplichtingen uit de wet. Klacht gegrond. Maatregel: berisping en veroordeling proceskosten ad. € 1500. >>>Uitspraak
 

Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn