Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders april t/m juni 2019

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2019.
Ten onrechte bankbeslag en bij dit beslag beslagvrije voet niet goed toegepast

De deurwaarder stelt dat de uitkering was beëindigd en dat daarom bankbeslag is gelegd. Ter zitting heeft de bewindvoerder meegedeeld dat de uitkering niet is gestopt en dat de uitkering ook is getroffen door het bankbeslag.
De kamer is van oordeel dat de deurwaarder gelet op de situatie van klaagster niet zonder meer beslag op haar bankrekening had mogen leggen. Hij had eerst even bij de bewindvoerder kunnen navragen waarom er geen storting van het loonbeslag is gekomen.
Ten aanzien van het verzoek om toepassing van de beslagvrije voet heeft de deurwaarder zich op het standpunt gesteld dat hij geen beslagvrije voet heeft bepaald, maar dat hij met het oog op de ontvangen bankafschriften de jurisprudentie volgt en het deel van het inkomen dat daags voor de beslaglegging is gestort buiten de werking van het beslag laat en dat op die manier uitsluitend het surplus onderwerp is van het beslag. De kamer volgt de deurwaarder hierin niet. De wetgever heeft onder de huidige wetgeving aan een beslag onder een bank weliswaar geen beslagvrije voet verbonden, maar onder omstandigheden kan er sprake zijn van misbruik van recht indien met een dergelijk beslag het niet voor beslag vatbare deel van het inkomen wordt getroffen. Beslag op een bankrekening mag niet worden misbruikt om de regeling van de beslagvrije voet te omzeilen. Als een deurwaarder weet dat de betreffende bankrekening uitsluitend door een uitkering of loon wordt gevoed, terwijl de beslagene geen ander inkomen heeft, waaruit zijn primaire levensbehoeften kunnen worden voldaan, kan dit handelen tuchtrechtelijk laakbaar zijn. Gelet op de door de bewindvoerder verzonden bewijsstukken alsmede het getroffen bedrag uit het (tweede) bankbeslag, had de deurwaarder een beslagvrije voet moeten toepassen. De door de deurwaarder genoemde methodiek dat alleen het inkomen dat daags voor de beslaglegging is gestort buiten de werking van het beslag zou vallen heeft geen basis in de jurisprudentie. Klacht gegrond. Maatregel geldboete ad. € 500. >>>Uitspraak


Met bankbeslag de beslagvrije voet omzeilen
De deurwaarder was op de hoogte dat klager een bijstandsuitkering had. Uit het feit dat klager was verhuisd, kon niet zomaar de conclusie worden getrokken dat hij geen uitkering meer zou hebben. Mede gelet op de hoogte van het getroffen bedrag had de deurwaarder moeten overgaan tot het doen van nader onderzoek om te bepalen of de rekening alleen werd gevoed door de uitkering. Er was onvoldoende aanleiding te veronderstellen dat de beslagen bankrekening door andere inkomsten dan een bijstandsuitkering werd gevoed. De deurwaarder heeft onvoldoende zorgvuldig gehandeld, reden waarom de maatregel van berisping wordt opgelegd. >>>Uitspraak


Aanzegging politiebeslag
De deurwaarder stuurt een brief met in de aanhef tevens de mededeling “aanzegging politiebeslag!!!” vetgedrukt en met hoofdletters vermeld. Hiermee heeft de deurwaarder ten onrechte de indruk gewekt dat de politie beslag zou komen leggen op de roerende zaken van klager, althans heeft hij de kans voor lief genomen dat bij klager die indruk zou ontstaan. De mededeling “aanzegging politiebeslag” is dreigend van aard en lijkt slechts bedoeld om klager onder druk te zetten, maar niet om daadwerkelijk objectieve informatie te geven over het te leggen beslag. De kamer is daarom van oordeel dat de deurwaarder in strijd heeft gehandeld met artikel 8 van de Verordening Beroeps- en Gedragsregels Gerechtsdeurwaarders. Klacht gegrond. Maatregel: waarschuwing. >>>Uitspraak


Zonder vonnis dreigen met beslag
In zijn algemeenheid is het beeld schetsen van de gevolgen bij het uitblijven van betaling door de deurwaarder niet laakbaar, zolang de deurwaarder een zo waarheidsgetrouw mogelijk voorstelling van zaken geeft, zodat schuldenaren weten waar ze daadwerkelijk mee te maken (kunnen) krijgen. In dit geval heeft de deurwaarder steeds het beeld geschetst dat de door hem aangekondigde (beslag) maatregelen niet gehinderd werden door daaraan voorafgaande formaliteiten en dus op elk moment ingezet zou kunnen worden. Gelet op het feit dat de deurwaarder (nog) niet over de titel beschikte waarmee gevolg aan de aankondiging kon worden gegeven, heeft de deurwaarder oneigenlijke druk uitgeoefend op klager. Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Maatregel: waarschuwing. >>>Uitspraak


Bij beslagvrije voet geen rekening gehouden met aanvullende verzekering
De deurwaarder stelt dat alleen rekening hoeft te worden gehouden met de basispremie. Er hoeft alleen rekening te worden gehouden met de aanvullende verzekering indien daarvoor nut of noodzaak is, aldus de deurwaarder. Hij merkt daarbij op dat het nodeloos aangaan van een aanvullende zorgverzekering leidt tot benadeling van schuldeisers, hetgeen in strijd zou zijn met artikel 475d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
In de toelichting bij artikel 475d vierde lid onder a Rv is opgenomen dat premies voor zowel de verplichte basisverzekering als voor aanvullende verzekeringen leiden tot verhoging van de beslagvrije voet. De kamer vindt het onbegrijpelijk dat de deurwaarder hier dus bij het vaststellen van de beslagvrije voet geen rekening mee houdt. Des te kwalijker wordt het wanneer klager de mening van de KBvG (‘de aanvullende premie dient ook meegenomen te worden in de berekening van de beslagvrije voet’) aan de deurwaarder voorhoudt en hij volhardt in zijn misvatting op dit onderdeel.
Klager heeft eveneens gesteld dat de deurwaarder weigert bij de berekening van de beslagvrije voet rekening te houden met de volledige woonlasten van klager. Klager heeft daartoe aangevoerd dat de voorlopige teruggave van de Belastingdienst (hoewel op schrift) feitelijk niet tot zijn beschikking staat. De Belastingdienst verrekent de teruggave namelijk met een openstaande schuld. Daarover heeft de deurwaarder verklaard geen rekening te kunnen houden met gestelde en niet zichtbare verrekeningen dan wel compensaties van de Belastingdienst in de berekening van de beslagvrije voet. Klager heeft echter met stukken onderbouwd waarom aanpassing op dat punt wel aan de orde is. Dat de deurwaarder meer of andere stukken van klager verlangt, geeft enigszins de schijn van traineren. Deze schijn kan niet wordt weggenomen door simpelweg vast te houden aan zijn standpunt. Klacht gegrond. Maatregel berisping. >>>Uitspraak


Te late aanpassing beslagvrije voet
Niet in geschil is dat de deurwaarder de benodigde stukken op 21 juni 2017 heeft ontvangen. De deurwaarder heeft de beslagvrije voet vervolgens pas op 11 augustus 2017 (nadat een klacht bij de kamer was ingediend) aangepast met terugwerkende kracht tot 1 juni 2017. De deurwaarder heeft tijdens de zitting erkend dat de aanpassing te laat is. Klacht gegrond. Maatregel: berisping. >>>Uitspraak


Terugwerkende kracht aanpassing beslagvrije voet
Klaagster heeft alle gegevens verstrekt. Nu de deurwaarder niet aannemelijk heeft gemaakt dat klaagster onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt, had de beslagvrije voet met terugwerkende kracht aangepast moeten worden tot de datum waarop de deurwaarder over die gegevens beschikte. Klacht gegrond. Maatregel: berisping. >>>Uitspraak


Beslag te laat aan schuldenaar betekend
Wanneer loon- of bankbeslag wordt gelegd moet de deurwaarder dit binnen 8 dagen aan de debiteur betekenen. Het Hof Amsterdam stelt in hoger beroep vast dat de beslagexploten beide keren niet binnen deze termijn aan klager zijn betekend. Dat klager volgens de deurwaarder door de termijnoverschrijding geen schade zou hebben geleden doet hieraan niet af. Ook de omstandigheid dat, zoals door de gemachtigde van de deurwaarder ter zitting is betoogd, de afstanden voor het zelf betekenen van het exploot, zeker voor een klein kantoor, soms groot zijn, biedt geen rechtvaardiging voor een termijnoverschrijding. Het is immers geen verplichting om de overbetekening zelf te doen. Het staat de deurwaarder vrij de overbetekening door een collega-deurwaarder ter plaatse te laten uitvoeren. Nu de deurwaarder ondanks de relatief forse reisafstand ervoor heeft gekozen dit zelf te doen is hij hiervoor verantwoordelijk. Klacht gegrond. Maatregel: geldboete ad. € 500. Veroordeling in de kosten van de procedure (geldt voor na 1 januari 2018 ingediende klachten) ad. € 3000. >>>Uitspraak
AM: De reden van de zwaarte van de maatregel is soms moeilijk te doorgronden. Een te late aanpassing van de beslagvrije voet lijkt me bijvoorbeeld ernstiger dan een te laten overbetekening. En met een risico op een kostenveroordeling van € 3000 zal een deurwaarder zich wel twee keer bedenken wanneer hij beroep aantekent.


Beslag terwijl faillissement nog niet was opgeheven
De deurwaarder heeft een fout gemaakt door beslag op de uitkering te leggen terwijl het faillissement nog niet was opgeheven. De deurwaarder heeft tijdig (alvorens de klacht werd ingediend) deze fout erkend en de gevolgen opgeheven. Hij heeft snel en adequaat gereageerd. Klager heeft geen belang meer bij de klacht. Klacht ongegrond. >>>Uitspraak


Met betalingsregeling de beslagvrije voet omzeilen?
De deurwaarder dient zorgvuldigheid te betrachten bij het overeenkomen van een betalingsregeling met de debiteur, helemaal in het geval waarbij de deurwaarder wéét dat het beslag, in verband met de beslagvrije voet, niets (meer) oplevert. Gebeurt dit niet, dan kan deze handelswijze – sterk afhankelijk van de hoogte van het afgesproken bedrag – gezien worden als een bewuste omzeiling van de beslagvrije voet.
Op basis van de (hoogte van de) thans geldende beslagvrije voet wist, dan wel behoorde de deurwaarder te weten dat de debiteur betalingsregeling, die via de werkgever liep, eigenlijk helemaal niet kon nakomen; deze betrof € 50,00 per week en dat komt maandelijks neer op meer dan € 200,00. Hoewel de hoogte van de beslagvrije voet een betalingsafspraak met de debiteur niet per definitie uitsluit, is het de verantwoordelijkheid van deurwaarder de belangen van de debiteur mee te wegen in de totstandkoming van een betalingsafspraak. En hoewel de debiteur ook een eigen verantwoordelijkheid draagt, had de deurwaarder in elk geval de consequenties van de afspraak met haar moeten bespreken. Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Maatregel: berisping. >>>Uitspraak


Ondanks kostendelersnorm beslagafdracht
De deurwaarder stelt zich ten onrechte op het standpunt dat hij er vanuit mocht gaan dat de invoering van de kostendelersnorm door de gemeente niet het gevolg heeft gehad dat de beslagvrije voet het inkomen (uitkering) van klager oversteeg. Te meer nu de deurwaarder beschikte over een brief waarin de gemeente had meegedeeld dat inhouding niet meer mogelijk was vanwege voornoemde invoering. Als de gemeente, ondanks de mededeling in de brief, dan toch inhoudingen overmaakt aan de deurwaarder, lag het op de weg van de deurwaarder contact op te nemen met de gemeente om de juistheid van de afdrachten te verifiëren. Klacht gegrond. Maatregel: waarschuwing. >>>Uitspraak


Klager wordt twee keer met dezelfde vordering geconfronteerd
De deurwaarder heeft ter zitting verklaard dat zaken als onderhavige in bulk via een geautomatiseerd systeem binnenstromen. Hier zou, naar eigen zeggen, geen deurwaarder aan te pas komen. Gelet op de aantallen en, meer in het bijzonder, de vertrouwensband die de deurwaarder heeft met de klanten die hun vorderingen op deze digitale wijze aanleveren, is controleren van alle zaken niet te doen, dan wel niet nodig, Aldus de deurwaarder.
De kamer ziet dit anders. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om zaken in bulk aangeleverd te kunnen krijgen van zijn klanten, vrijwaart de deurwaarder niet van zijn verantwoordelijkheid om een (extra) controle uit te voeren om zo vast te kunnen stellen dat zaken niet dubbel zijn aangeleverd. Het bestaan van een duurzame vertrouwensband tussen de deurwaarder en zijn klant maakt een dergelijke controle geenszins overbodig. Klacht gegrond. Maatregel: berisping. >>>Uitspraak


Trage afhandeling correspondentie
Van een deurwaarder mag worden verwacht dat hij correspondentie met betrekking tot een bij hem in behandeling zijnde incasso of executie binnen een redelijke termijn beantwoordt, zeker als het hierbij gaat om de herberekening van de beslagvrije voet. Beantwoording van (herhaalde) verzoeken is aanvankelijk uitgebleven en vervolgens veel te laat opgepakt. Klacht gegrond met maatregel van waarschuwing. >>>Uitspraak


Teveel ontvangen geld afboeken in ander dossier
De deurwaarder erkent dat zij de teveel ontvangen gelden uit gelegde derdenbeslagen onder het UWV ten onrechte hebben aangewend in de dossiers waarvoor een minnelijke betalingsregeling liep. Volgens de deurwaarder was dit een individuele actie van een (inmiddels) uit dienst getreden medewerker en geeft dit geenszins de werkwijze weer van het kantoor. Wel rijst daarmee dan de vraag hoe het mogelijk is dat een medewerker kennelijk de bevoegdheid naar zich toe kan trekken om zulke ingrijpende handelingen uit voeren en daarbij noch haar meerdere, noch klager daar op voorhand over te informeren. De Kamer is bovendien van oordeel dat in een geval als deze klager direct geïnformeerd had moeten worden. Klager verkeerde immers in de veronderstelling dat de thans lopende betalingsafspraak – die voor het overgrote deel correct werd nagekomen – nog geldend was. Klager had dientengevolge zijn financiële huishouding daarop ingericht. Door klager de beschikking over zijn geld te onthouden en hem daar niet van op de hoogte te brengen is de gerechtsdeurwaarder op een kwalijke wijze voorbij gegaan aan de belangen van klager. De klacht is dan ook terecht voorgesteld.
De deurwaarde heeft – ter zitting – aangevoerd dat de op 23 juni 2016 ontvangen gelden in september 2016 zijn teruggestort aan klager. Op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Normen voor Kwaliteit gelezen in samenhang met de best practices als vermeld in artikel 8.5. van het Reglement Normen voor Kwaliteit dienen betalingen op de dag van ontvangst te worden verwerkt en moeten teveel ontvangen gelden onverwijld worden teruggestort. Terugbetaling van een bedrag dat door de gerechtsdeurwaarder is ontvangen op 23 juni 2016 en eerst wordt terugbetaald in september 2016 voldoet niet aan de hiervoor vermelde eis van onverwijlde terugbetaling. Klacht gegrond. Maatregel berisping en geldboete ad. € 500. >>>Uitspraak


Deurwaarder ontruimt bij onderhuur, maar had dit moeten voorleggen aan rechter
Klaagster beklaagt zich er over dat de deurwaarder de woning heeft ontruimd, terwijl zij en haar huisgenoten huurbescherming hadden. De deurwaarder beschikte echter niet over een titel jegens klaagster maar enkel tegen de hoofdhuurder. De vraag of klaagster huur- en ontruimingsbescherming toekwam hing daarmee af van de vraag of zij een zelfstandige of een onzelfstandige woonruimte onderhuurde. Naar het oordeel van de kamer was de deurwaarder, niet in de positie om een oordeel te vellen over de door klaagster gestelde rechtsverhouding en het daaruit voorvloeiende rechtsgevolg. Onder deze omstandigheden had de deurwaarder deze kwestie via een deurwaardersrenvooi moeten voorleggen aan de rechter. Verzet gegrond. Maatregel: berisping. >>>Uitspraak


Dwangmaatregelen zonder adequate informatie
Klaagster beklaagt zich erover dat zij eerder een klacht heeft ingediend over een zaak waarvan klaagster meent dat er geen schuld meer openstaat. Zonder bericht is er namens DirectPay beslag gelegd onder de belastingdienst en nu is er ook beslag gelegd op de lease auto van klaagster. Klaagster heeft de gerechtsdeurwaarder om duidelijkheid en overzichten gevraagd, maar geen antwoord gekregen.
De Kamer oordeelt het tuchtrechtelijk verzuim ernstig. De deurwaarder heeft klaagster ernstige dwangmaatregelen in het vooruitzicht gesteld en heeft in dat kader een verantwoordelijkheid om adequate informatie te verstrekken. is. Klacht gegrond. Maatregel: geldboete ad. € 1500. >>>Uitspraak


Meer informatie
- Overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- Website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn