Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders april t/m juni 2018

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2018.

Omzeilen beslagvrije voet door bankbeslag te leggen
Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder dat hij door het leggen van het bankbeslag bewust de beslagvrije voet heeft omzeild, het bankbeslag niet onverwijld heeft opgeheven, ten onrechte geen informatie heeft verstrekt, het derdenbeslag niet heeft overbetekend en ten onrechte de door klager geleden schade slechts gedeeltelijk heeft vergoed. Het hof verklaart de klacht op 4 onderdelen. Voor de schade verwijst het hof naar de civiele rechter.
T,a,v, het bankbeslag overweegt het hof het volgende:
“Uit de stukken in deze procedure is gebleken dat klager ten tijde van het beslag op zijn bankrekening een bijstandsuitkering ontving. Op deze uitkering was door meer gerechtsdeurwaarders, onder wie de gerechtsdeurwaarder zelf, beslag gelegd met toepassing van een beslagvrije voet. De gerechtsdeurwaarder ontving daaruit maandelijks een geringe afdracht. Er was onvoldoende aanleiding om te veronderstellen dat de beslagen bankrekening door andere inkomsten dan de uitkering van klager werd gevoed of dat er nog andere inkomsten zouden zijn. Door onder deze omstandigheden beslag te leggen op de bankrekening naast het gelegde beslag op de uitkering, heeft de gerechtsdeurwaarder tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Dit klachtonderdeel treft doel, anders dan de kamer heeft geoordeeld.”
Het hof legt de deurwaarder de maatregel van berisping met aanzegging op. >>>Uitspraak


Bij verkeerde beslagvrije voet naar eerste beslagleggende deurwaarder verwijzen
Klager verwijt de deurwaarder dat hij de beslagvrije voet ten onrechte op nihil heeft gesteld en daarna heeft geweigerd om de beslagvrije voet aan te passen. De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en aan de deurwaarder de maatregel van berisping opgelegd. Het hof is van oordeel dat het door de deurwaarder tegenover de klager ingenomen standpunt dat op het beslag onder de belastingdienst op de vordering tot voorlopige teruggaaf geen beslagvrije voet van toepassing is, zonder meer onjuist is, want in strijd met de duidelijke tekst van de wet. Het innemen van een tegengesteld standpunt is onder die omstandigheden tuchtrechtelijke laakbaar. De klacht is op dit onderdeel dus gegrond. De deurwaarder had daarnaast niet mogen volstaan met de bij e-mailbericht van 13 juni 2016 aan klager gedane mededeling dat klager zijn verzoek om toepassing en aanpassing van de beslagvrije voet diende voor te leggen aan de deurwaarder die eerder beslag had gelegd op zijn inkomen. Het is van groot belang dat de beslagvrije voet die voor de desbetreffende schuldenaar geldt zorgvuldig wordt vastgesteld en zo nodig wordt aangepast. Dit geldt in het bijzonder in geval de beslagvrije voet op nihil wordt/is gesteld. Het hof ziet daarom evenals de kamer aanleiding om aan de deurwaarder de maatregel van berisping op te leggen. De bestreden beslissing wordt bevestigt. >>>Uitspraak


Ook kosten gedekt door toevoeging moeten op debiteur worden verhaald
Klaagster verwijt de deurwaarder dat hij ten onrechte kosten in rekening brengt die worden gedekt door de toevoeging, tussentijdse afdrachten heeft gedaan zonder zijn kosten daarvan af te trekken, weigert een gespecificeerde nota te verstrekken en klaagster als contractspartij beschouwt terwijl de cliënt van klaagster de wederpartij is.
De kamer heeft in de verzetprocedure de klacht van klaagster deels gegrond verklaard en de deurwaarder de maatregel van een geldboete van €2.500,- opgelegd.
Het hof vernietigt de bestreden beslissing en verklaart de klacht in al haar onderdelen ongegrond. Ook in het geval dat de deurwaarder executiemaatregelen treft op verzoek van een schuldeiser die over een toevoeging beschikt, mag en zal de deurwaarder de executiekosten (trachten te) verhalen op de schuldenaar. >>>Uitspraak


Tegelijk beslag op uitkering en zorgtoeslag
De deurwaarder heeft voor de invordering van een achterstand bestuursrechtelijke premie beslag op een bijstandsuitkering gelegd en hierbij ten ontrechte de beslagvrije voet gehalveerd. Het totale inkomen is bij een bijstandsuitkering immers bekend. Daarnaast heeft de de deurwaarder tevens beslag op de zorgtoeslag gelegd hetgeen onnodig kosten met zich meebracht. Door het beslag op de zorgtoeslag kwam betrokkene € 83 onder de beslagvrije voet, wat de deurwaarder wist, omdat hij zelf het eerdere beslag op de uitkering had gelegd. Volgens het hof is deze handelwijze tuchtrechtelijk laakbaar.
Het niet toepassen van een beslagvrije voet bij het beslag op de zorgtoeslag is volgens het hof op zichzelf niet tuchtrechtelijk laakbaar, omdat de jurisprudentie verdeeld is over de vraag of het toepassen van de beslagvrije voet bij beslag op een toeslag mogelijk is. Zie samenvatting. Zie uitspraak.


Saniet is bevoegd klacht in te dienen tegen deurwaarder
Op het moment dat klaagster verzet instelde bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders, was zij toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling en had zij een WSNP-bewindvoerder. Een dergelijke bewindvoerder heeft de verantwoordelijkheid voor de boedel en uitgaven binnen het schuldsaneringstraject. De saniet blijft echter wel handelingsbevoegd in rechte op te treden (in dit geval: verzet in te stellen) in een tuchtzaak als de onderhavige, die immers geen betrekking heeft op een goed dat tot de boedel behoort. Het door de deurwaarder aangehaalde wetsartikel bepaalt enkel dat de bewindvoerder in het kader van een schuldsanering toestemming behoeft van de rechter-commissaris wanneer in rechte wordt opgetreden. Gelet op het vorenstaande kan niet worden geconcludeerd dat de kamer hier een procedurele fout heeft gemaakt, zodat het hoger beroep op dit punt faalt. >>>Uitspraak


Beslagvrije voet op nihil en dreigen met beslag op inboedel
Klaagster maakt bezwaar tegen het bankbeslag en de daarbij in rekening gebrachte kosten. De kamer is van oordeel dat deurwaarder op dit onderdeel niet tuchtrechtelijk laakbaar heft gehandeld. Wel heft de deurwaarder de beslagvrije voet bij het gelegde beslag onder de belastingdienst ten onrechte op nihil gesteld. Hij heeft onvoldoende voortvarend gehandeld nadat klaagster hem hierop heeft gewezen. Bovendien heeft de deurwaarder in strijd met artikel 8 van de Verordening Beroeps- en Gedragsregels Gerechtsdeurwaarders gehandeld, door maatregelen aan te kondigen die hij niet van plan was te nemen. Hij had namelijk in een brief gedreigd met beslag op inboedel, maar in het verweerschrift aangegeven dat hij niet voornemens was beslag op inboedel te leggen.
Klacht gedeeltelijk gegrond, maatregel van berisping. >>>Uitspraak


Kosten voor beslag onder bank waar betrokkene niet bankiert
Klager stelt dat de deurwaarder ten onrechte beslag heeft gelegd onder een bank waar hij geen rekening heeft lopen en hiervoor kosten in rekening heeft gebracht. Ten aanzien daarvan overweegt de Kamer dat er in het geval van beslaglegging onder een derde een gerechtvaardigd vermoeden moet zijn van een relatie tussen de derde en de schuldenaar. De deurwaarder heeft in opdracht van de schuldeiser beslag heeft gelegd onder de bank. Uit de overgelegde producties blijkt dat het schuldeiser die heeft aangegeven dat klager (onder meer) bij deze bank zou bankieren. Aan de mededeling van de schuldeiser kon de deurwaarder een redelijk vermoeden ontlenen dat klager een rekening bij de betreffende bank aanhoudt. De deurwaarder heeft dan ook niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door beslag onder de bank te leggen en de kosten hiervoor in rekening te brengen. >>>Uitspraak


Minderjarige had geen toestemming voor opdracht gegeven
De deurwaarder heeft geen uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van het kind om de alimentatie na maart 2016, de maand waarin het kind meerderjarig werd, te vorderen. De opdracht is aangenomen via de moeder, waarbij de deurwaarder is uitgegaan van de mededelingen van de moeder. Anders dan de overtuiging van de deurwaarder dat de (impliciete) toestemming is gelegen in de familiebetrekkingen, was de uitdrukkelijke toestemming van het (inmiddels) meerderjarig kind wel degelijk vereist. Maatregel: waarschuwing. >>>Uitspraak


Geen schending privacy door bij werkgever loonbeslag te leggen op basis van strafvonnis
Klager stelt schending van zijn privacy, doordat de deurwaarder zijn werkgever op de hoogte heeft gebracht van zijn veroordeling door de meervoudige strafkamer, waardoor hij mogelijk zijn baan zou verliezen. Bij het leggen van loonbeslag, dient de deurwaarder het proces-verbaal van beslaglegging, een afschrift van de titel (i.c. het dwangbevel) en een door de werkgever in te vullen derdenverklaring mee te betekenen op grond van artikel 475 lid 2 Rv. Uitvoering volgens dit artikel kan dus niet leiden tot tuchtrechtelijk onbehoorlijk handelen. Een (mogelijke) gevolg van het gelegde beslag kan de deurwaarder niet worden aangerekend. >>>Uitspraak


Klacht afdoende afgehandeld via interne klachtregeling
De deurwaarder heeft de klachten van klager afdoende in de interne klachtenregeling doorlopen en onderdelen van de klacht als juist erkend. De deurwaarder heeft klager gecompenseerd door het totaalbedrag van de door klager verrichte betalingen tevens in mindering te brengen in het nieuwe dossier. Ook heeft de deurwaarder de kosten van het bankbeslag afgeboekt. Klacht ongegrond. >>>Uitspraak
 

Deurwaarder mag klager naar bewindvoerder verwijzen
De deurwaarder wel degelijk binnen een redelijke termijn steeds op de verzoeken van klager om informatie heeft gereageerd. De deurwaarder is bij een onder bewind gestelde in beginsel verplicht om met of via de bewindvoerder te communiceren. De deurwaarder heeft dan ook niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door klager naar zijn bewindvoerder te verwijzen voor (verzoeken om) informatie terzake zijn dossiers. Klacht ongegrond. >>>Uitspraak
 

Deurwaarder had geen betalingsregeling mogen treffen
De kamer overweegt dat de opdracht een vonnis te betekenen, betaling aan te zeggen en beslag te leggen niet zonder meer een vrijbrief was om zonder overleg een betalingsregeling overeen te komen Te meer nu klaagster in haar brief van 29 juni 2016 expliciet heeft opgenomen dat zij verzoekt om beslag te leggen op alles wat mogelijk is en op de hoogte wil blijven van alle stappen die de deurwaarder gaat nemen. Klacht gedeeltelijk gegrond, geen reden voor opleggen maatregel. >>>Uitspraak


Betaling zonder dossiernummer, afgeboekt op ander dossier
Klaagster heeft zich niet aan de afspraak gehouden dat zij bij alle aflossingen dossiernummers zou vermelden. Gelet op de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 31 mei 2011 (ECLI:NL:TGDKG:2010:108) is het niet in strijd met de tuchtrechtelijke norm dat de deurwaarder daarom de betalingen zonder dossiernummers heeft geboekt in andere dossiers dan door klaagster was bedoeld. Klacht ongegrond. >>>Uitspraak


Te late overbetekening van derdenbeslag
De deurwaarder heeft het gelegde derdenbeslag niet binnen de wettelijke termijn van acht dagen aan klager betekend. Klacht gegrond met maatregel van waarschuwing. >>>Uitspraak
 

Meerdere adresverificaties vanwege eerdere adreswijzigingen geoorloofd
De klacht betreft het volgens klager ten onrechte gebruik maken van de BRP gegevens in de pre-justitiële fase. Op een adresverificatie door een deurwaarder is de “Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens” van toepassing. De Gedragscode beoogt onnodige raadpleging van het BRP te voorkomen. Het doel van de Gedragscode is niet de schuldeiser en schuldenaar te beperken in het uitvoeren van een volwaardig minnelijk incassotraject. In de onderhavige zaak werd de deurwaarder twee maal met een adreswijziging van klager geconfronteerd. Dat deed veronderstellen dat eerdere aanmaningen klager niet hadden bereikt. Dat de deurwaarder verschillende keren een adresverificatie heeft genomen acht de kamer onder deze omstandigheden niet tuchtrechtelijk laakbaar. >>>Uitspraak


Meer informatie
- Overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- Website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn