Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders april t/m juni 2017

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2017.

Privacyschending door mee te werken aan tv-programma
De deurwaarder heeft meegewerkt aan het tv-programma “De Deurwaarder, betalen of leeghalen”. De deurwaarder heeft onzorgvuldig gehandeld, omdat hij geciteerd heeft uit vertrouwelijke informatie die op klaagster betrekking heeft en eraan heeft meegewerkt dat die informatie is uitgezonden. Tijdens de uitzending heeft de deurwaarder gezegd dat hij van de verhuurder heeft vernomen dat klaagster in psychisch verwarde toestand zou verkeren, mogelijk vuurwapengevaarlijk zou kunnen zijn en hij niet verwacht dat de ontruiming van de woning zonder problemen zal verlopen. De deurwaarder heeft klaagster nodeloos geschaad. De deurwaarder dient zich er voorafgaand  aan de uitzending te vergewissen dat toestemming is verleend. Daarnaast dient hij toezicht te houden hoe met de door hem verstrekte informatie wordt omgegaan. Klacht gegrond. Maatregel berisping. >>>Uitspraak Zie ook >>>Uitspraak 2

Hof laat geluidsfragment van telefoongesprek toe als bewijsmiddel
Het hof laat - alvorens nader te beslissen - klager toe (door middel van het indienen van een geluidsfragment) het bewijs te leveren van zijn stelling dat de deurwaarder hem heeft geïntimideerd door hem (tijdens een telefoongesprek) aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten in het kader van de tuchtprocedure. >>>Uitspraak


Deurwaarder heeft ten onrechte vakantiegeld geïnd
Gelet op het arrest van de Hoge Raad had het de deurwaarder in mei 2015 bij ontvangst van dit vakantiegeld (€ 540,78) dan wel in juli 2015 bij doorbetaling van dit vakantiegeld aan de beslagleggers duidelijk moeten zijn dat dit vakantiegeld gezien de voor klager geldende beslagvrije voet (€ 1.166,-) en het netto maandinkomen van klager in 2015 (€ 960,-) niet kon worden verdeeld.
Daarnaast heeft de deurwaarder ten onrechte geen inzage gegeven in de verdeling van de doorbetaalde ingehouden gelden uit het ten laste van klager gelegde derdenbeslag
Klacht gegrond. Het Hof legt als maatregel een berisping op en niet een geldboete van € 500 zoals eerder door de Kamer is opgelegd. >>>Uitspraak

 
Ten onrechte kosten vergeefs beslag en informatiekosten
De deurwaarder heeft geprobeerd om beslag op inboedel te leggen, maar betrokkene was niet thuis. De deurwaarder heeft hiervoor de helft van de kosten in rekening gebracht onder de noemer “kosten vergeefs beslag”. Deze extra kosten mogen echter alleen in rekening worden wanneer er daarna alsnog beslag op inboedel wordt gelegd. Dat is niet gebeurd.
De deurwaarder heeft informatie ingewonnen bij de werkgever en hiervoor “informatiekosten” in rekening gebracht. Dit mag echter alleen wanneer er vervolgens daadwerkelijk beslag op het loon wordt gelegd. Dat is niet gebeurd. Klacht gegrond. Maatregel: berisping. >>>Uitspraak


Ten onrechte kosten voor uitbrengen sommatie-exploot
De deurwaarder heeft bij exploot gesommeerd de vordering te voldoen. Een sommatie-exploot is echter geen officiële ambtshandeling. De kosten voor het uitbrengen van een sommatie-exploot behoren voor rekening van de schuldeiser te blijven en mogen niet worden doorberekend aan de debiteur. Klacht gegrond. Maatregel berisping. >>>Uitspraak


Beslag leggen zonder betekening vonnis
De deurwaarder heeft erkend twee keer beslag te hebben gelegd zonder dat het vonnis door hem is betekend. Hij heeft hiervoor ter zitting geen verklaring kunnen geven. Wel heeft hij zich ter zitting bereid verklaard om de kosten te crediteren. De Kamer is van oordeel dat het handelen van de deurwaarder zeer onzorgvuldig is, zeker met betrekking tot de tweede beslaglegging van 28 augustus 2014. Dit geldt te meer nu de deurwaarder in zijn verweerschrift heeft verklaard dat de schuldenaar reeds op 5 juni 2014 “het restant verschuldigde” al had voldaan, zodat geconstateerd moet worden dat dit beslag is gelegd na voldoening van de gehele vordering. Uit de overgelegde stukken blijkt voorts dat de (nietige) derdenbeslagen niet tijdig zijn overbetekend maar pas na respectievelijk 14 en 26 dagen. Klacht gegrond. Maatregel: geldboete van € 500,00. >>>Uitspraak


Niet informeren van de bewindvoerder
De bewindvoerder is niet geïnformeerd terwijl de deurwaarder wel op de hoogte was van de onderbewindstelling. Het is vaste jurisprudentie van de kamer dat een bewindvoerder op de hoogte dient te worden gesteld van al hetgeen de bewindvoering aangaat. Exploten dienen op grond van artikel 12 lid 2 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek aan de bewindvoerder te worden betekend. Deels gegrond. Geen maatregel, omdat het een vergissing betreft. >>>Uitspraak
 

Partijdigheid en afhankelijkheid t.a.v. gekochte vorderingen
Uit de stellingen van partijen volgt dat toen vennootschap II op 17 november 2015 de vorderingen kocht, vennootschap I aan vennootschap II opdracht heeft gegeven om deze te incasseren. Op dat moment was de deurwaarder bestuurder van vennootschap II, maar tevens in loondienst van vennootschap I,  waaraan de deurwaarder is verbonden en waarvan hij bestuurder en aandeelhouder is. Nu vennootschap I en vennootschap III bovendien op hetzelfde adres zijn gevestigd, is de objectieve schijn van partijdigheid en/of afhankelijkheid ten aanzien van de door vennootschap II  gekochte vorderingen door de deurwaarder gewekt. De deurwaarder heeft immers, als aandeelhouder, (financieel) belang verkregen bij de door vennootschap II aangekochte vorderingen en deze laten incasseren door de aan vennootschap I gelieerde vennootschap II. De deurwaarder heeft de objectieve schijn van partijdigheid en/of afhankelijkheid ten aanzien van gekochte vorderingen gewekt. De Kamer acht dit voor een deurwaarder onwenselijk. De Kamer acht de klacht gegrond en legt aan de deurwaarder de maatregel van berisping op. (gezien de ernst van het vergrijp een opmerkelijk milde maatregel) >>>Uitspraak


Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn