Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2016-02

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2016.
Deurwaarder stuurt e-mail naar algemeen e-mailadres werkgever
De klacht betreft het verzenden van een e-mail naar het algemene e-mailadres van de werkgever van klaagster met betrekking tot een openstaande schuld. De kamer overweegt dat de vergelijking van de deurwaarder met het versturen van een brief per gewone post niet geheel opgaat. In een dergelijk geval bestaat de mogelijkheid om op de envelop te vermelden dat de brief is gericht aan de afdeling personeelszaken. Bij het versturen van een informatieverzoek per e-mail dient dus ook van te voren te worden nagegaan dat de brief de juiste persoon bereikt en dat vermeden wordt dat buitenstaanders binnen een organisatie van dergelijke gevoelige informatie kunnen kennisnemen. De deurwaarder had dit dus beter moeten verifiëren. De kamer ziet echter geen aanleiding tot het opleggen van een maatregel, omdat de deurwaarder maatregelen heeft genomen om dit in de toekomst te vermijden en niet gebleken is dat het een structurele manier van werken is op het kantoor van de deurwaarder. Klacht gegrond, geen maatregel opgelegd. >>> Uitspraak


Naast loonbeslag beslag op auto leggen buiten proportioneel
De kamer heeft het verzet van klaagster gegrond verklaard, de klacht gegrond verklaard en aan de deurwaarder de maatregel van berisping opgelegd. Onder de gegeven omstandigheden is het hof van oordeel dat het leggen van executoriaal beslag op de auto naast het reeds gelegde loonbeslag niet proportioneel was. Van dit handelen kan de deurwaarder een tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt. Het hof bevestigt de beslissing van de kamer. >>> Uitspraak


Schending privacy ivm meewerken aan RTL-programma “Betalen of leeghalen”
Meerdere klachtonderdelen met als kern het delen van vertrouwelijke informatie zonder toestemming en het schenden van de privacy door zonder toestemming publiekelijk bekend maken van die informatie. De Kamer is van oordeel dat het verzet van klager slaagt en de beschikking van de voorzitter niet in stand kan blijven en dient te worden vernietigd. Van een redelijk handelend deurwaarder mag worden verwacht dat hij, ook al zou de toestemming voor het uitzenden van het beeld- en geluidsmateriaal door RTL in orde worden gemaakt, zich ervan vergewist dat die toestemming inderdaad door klager is verleend. De deurwaarder heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Nu de deurwaarder in het onderhavige geval niet kan aantonen dat hij zich ervan heeft vergewist dat klager toestemming heeft gegeven voor het maken van beeld- en geluidsopnames dan wel dat hij zijn medewerking aan het amusementsprogramma wilde verlenen is er sprake van tuchtrechtelijk laakbaar handelen. Nu de deurwaarder door zijn handelen zijn geheimhoudingsplicht en de privacy van klager heeft geschonden acht de Kamer de maatregel van berisping met aanzegging op zijn plaats. >>> Uitspraak


Niet tijdig doorbetalen geïncasseerde bedragen aan wsnp-bewindvoerder
Klager valt sinds 21 mei 2014 onder de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen.
Na 21 mei 2014 heeft de deurwaarder nog een afdracht ontvangen uit een eerder gelegd loonbeslag.
Tot uitgangspunt dient dat de deurwaarder er zorg voor dient te dragen dat de bedragen tijdig aan de bewindvoerder worden uitgekeerd. Gelet op het eerste verzoek van de bewindvoerder aan de deurwaarder op 8 april 2015 om het bedrag over te laten maken naar de boedelrekening, en de uiteindelijke datum van uitbetaling op 4 mei 2015, is dit een onnodige vertraging van bijna vier weken. De deurwaarder heeft dit ook erkend. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd. >>> Uitspraak


Trage afhandeling brieven over aangezegde verkoop inboedel
Het hof is van oordeel dat het niet tijdig inhoudelijk reageren op brieven onbehoorlijk is, zeker waar de deurwaarder meermalen (door klager) is gewezen op zijn niet beantwoorde brief. Dit klemt temeer nu het gaat om correspondentie in het kader van een aangezegde openbare verkoop. Dat klager, naar de deurwaarder heeft gesteld, geen schade zou hebben geleden doordat het verzoek uiteindelijk vóór de aangezegde openbare verkoop is gehonoreerd, doet aan de laakbaarheid van het handelen niet af. Bij het inzetten van een ingrijpend middel als openbare verkoop mag van een zorgvuldig handelend deurwaarder worden verwacht dat brieven hieromtrent onverwijld worden beantwoord. Vastgesteld kan worden, zoals de deurwaarder heeft erkend, dat dit niet is gebeurd. >>> Uitspraak


Niet verplicht om interne klachtenprocedure te volgen
De beroepsorganisatie verplicht een deurwaarder een interne klachtenprocedure vast te stellen en klachten binnen een redelijke termijn op constructieve wijze af te handelen. De wet stelt echter niet de eis dat eerst deze interne klachtenprocedure dient te zijn doorlopen alvorens een klacht bij de kamer kan worden ingediend. Hoezeer de deurwaarder dat ook als frustrerend ervaart, het staat een klager dus vrij om de interne klachtenprocedure niet te volgen of de uitkomst daarvan niet af te wachten. Het hof verwerpt daarom het standpunt van de deurwaarder dat de kamer onvoldoende belang heeft toegekend aan de interne klachtenprocedure van de deurwaarder. >>> Uitspraak


Voorstel onverplichte financiële compensatie in ruil voor intrekking klacht
Het hof ziet in het enkele voorstel van de deurwaarder het gehele kostenvoorschot aan klager terug te betalen als hij geen klacht zou indienen, ander dan klager, geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. In dat voorstel is immers opgenomen dat de deurwaarder ook afstand zou doen van zijn recht op vergoeding van de werkzaamheden, die waren verricht voordat tot dagvaarding is overgegaan. In dit verband merkt het hof nog op dat in zijn ervaring regelingen waarbij aan klagers een onverplichte financiële compensatie wordt geboden tegenover intrekking van een ingediende tuchtklacht in het geheel niet ongebruikelijk zijn. Het aanbieden van een dergelijke regeling acht het hof in beginsel ook niet tuchtrechtelijk laakbaar, terwijl de bijzonderheden van dit geval geen grond geven daarover anders te denken. Daarom zal ook dit klachtonderdeel ongegrond worden verklaard. >>> Uitspraak


Nalaten aan SVB door te geven dat inhouding moest stoppen

Ter zitting is gebleken dat de deurwaarder pas bij brief d.d. 29 mei 2015 aan de SVB heeft bericht dat het beslag opgeheven diende te worden. Kennelijk heeft de deurwaarder het dossier van klager intern afgewikkeld, maar nagelaten door te geven aan de SVB dat er geen inhoudingen meer hoefden te worden gedaan. Uit voornoemde brief is niet komen vast te staan dat eerder aan de SVB is medegedeeld dat het beslag diende te worden beëindigd. Alles duidt erop dat deze brief een eerste bericht is aan de SVB aangaande de opheffing van het beslag. Het is (het kantoor van) de deurwaarder eveneens kwalijk te nemen dat klager telkens is voorgehouden dat zijn vakantiegeld niet bij hen binnen was gekomen, terwijl dit wel het geval was. De SVB is kennelijk blijven afdragen aan het kantoor van de deurwaarder in het kader van een eerder gelegd beslag. De deurwaarder heeft een onjuist standpunt ingenomen dat er een fout bij de SVB is gemaakt. Het is verder een kwalijke zaak dat het bedrag dat bij het kantoor van de deurwaarder is binnengekomen niet te traceren was. Weliswaar heeft de deurwaarder het vakantiegeld van klager aan hem geretourneerd, dit neemt niet weg dat klager weken lang op zijn geld heeft moeten wachten. Klacht gegrond verklaard en de maatregel van berisping opgelegd. >>> Uitspraak


Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn