Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2015-01

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2015.Niet reageren op restitutieverzoek ivm te lage beslagvrije voet
Betrokkene heeft om aanpassing beslagvrije voet verzocht en om terugbetaling van de teveel afgedragen bedragen. De aanpassing en terugbetaling neemt zo’n half jaar in beslag. De Kamer voor gerechtsdeurwaarders acht de lange afhandelingsduur en het niet reageren op restitutieverzoeken ernstig verwijtbaar. Bij de toepassing van de beslagvrije voet is uiterste zorgvuldigheid op zijn plaats en de fouten dienen geheel aan de deurwaarder te worden toegerekend.
Ter zitting is aangevoerd dat de vestigingsmanager van het deurwaarderskantoor de brieven niet heeft beantwoord omdat hij de indruk had dat betrokkene niet eerlijk was met het opgeven van zijn inkomsten en uitgaven. Niet gebleken is dat voor die veronderstelling enige grond was, maar al ware dat anders dan zou ook dat geen rechtvaardiging zijn om de brief van klager onbeantwoord te laten.
Klacht gegrond verklaard. Berisping met aanzegging opgelegd. >>> Uitspraak

Trage afhandeling aanpassing beslagvrije voet
Betrokkene verzoekt om aanpassing van de beslagvrije voet en stuurt meerdere keren een herinnering. Pas na drie maanden reageert de deurwaarder op het verzoek. Klacht gegrond verklaard en als maatregel een berisping opgelegd. >>> Uitspraak

Loonbeslag leggen terwijl niet op voorstel tegen finale kwijting was gereageerd
De deurwaarder voert in hoger beroep aan dat hij gerechtigd was beslag te leggen, omdat er geen juridische verplichting bestond om te reageren op het voorstel van klaagster voor een betaling tegen finale kwijting. Met dit betoog miskent de deurwaarder dat beslaglegging zonder te reageren op een schikkingsvoorstel civielrechtelijk weliswaar is toegestaan, maar een deurwaarder niet past. Niet alleen behoort een deurwaarder binnen redelijke termijn te reageren op redelijke vragen en verzoeken die hem worden gedaan, maar bovendien behoort hij voorafgaand aan het treffen van een ingrijpende maatregel als derdenbeslag onder een uitkeringsinstantie, behoorlijk te onderzoeken of voor dat beslag voldoende grond bestaat. Dat het hier ging om een in de omstandigheden van klaagster redelijk voorstel blijkt alleen al uit het feit dat dit voorstel later door de opdrachtgever werd geaccepteerd. In dit verband is voorts van belang dat de opdrachtgever van de deurwaarder hem niet had gevraagd op dat specifieke moment en dus ondanks het schikkingsvoorstel, tot beslaglegging over te gaan. Het hof acht dit handelen en nalaten van de deurwaarder tuchtrechtelijk laakbaar. Maatregel berisping. >>> Uitspraak

Gegronde vrees dat debiteur verhaalsmogelijkheden zal frustreren
Niet onredelijk dat vordering direct wordt opgeëist bij niet strikt nakomen van de betalingsregeling. De deurwaarder heeft vervolgens beslag onder 5 banken gelegd. Volgens het Hof Amsterdam was dit geoorloofd ivm gegronde vrees dat debiteur verhaalsmogelijkheden zal frustreren.
De deurwaarder heeft wel onzorgvuldig gehandeld ten aanzien van het hanteren van een te lage beslagvrije voet. Hiervoor wordt als maatregel een berisping opgelegd. >>> Uitspraak

Deurwaarder berekent standaard ten onrechte informatiekosten
Een deurwaarderskantoor brengt tijdens de incassofase naast incassokosten informatiekosten ad. € 17,85 in  rekening.  De deurwaarders voeren aan dat deze kosten worden gemaakt voor onderzoek in het openbare handelsregister in het kader van de minnelijke incasso-opdracht
Het hof merkt hierover allereerst op dat voor dit soort onderzoek in het incassostadium nu juist het tarief voor buitengerechtelijke kosten ontwikkeld is. Daarnaast staat niet zozeer de hoogte van het bedrag (€ 17,85) ter discussie, maar wel de vraag óf deze kosten in het incassostadium aan de schuldenaar in rekening mogen worden gebracht. Dat is niet het geval. Zoals de gerechtsdeurwaarders zelf ook stellen, zouden deze kosten wel – maar ook pas dan – mogen worden opgenomen in de kosten van het exploot van betekening en bevel.
Gelet op de aard (blijkens het deskundigenrapport op structurele wijze in duizenden zaken ten onrechte in rekening brengen van kosten ten eigen bate) en de ernst van dit handelen, acht het hof het opleggen van een boete in de hoogste categorie, zoals deze luidde ten tijde van het begaan van de tuchtrechtelijk laakbare handelingen, een passende sanctie voor ieder van die gerechtsdeurwaarders. >>> einduitspraak   >>> tussenbeslissing

Ten onrechte in rekening brengen incassokosten in groot aantal dossiers
Niet kan worden gesproken van een incident. Er is sprake van een stelselmatige en grove schending van de verplichtingen en te hanteren normen, die het ambt van deurwaarder met zich brengt. Elke deurwaarder heeft een eigen verantwoordelijkheid voor (de controle op) een door hem uit te reiken exploot, zoals in de tussenbeslissing reeds is overwogen. Dat de deurwaarder uitging van de juistheid van de door zijn kantoor gebruikte sjablonen, ontslaat hem niet van die verantwoordelijkheid. Met de verweten werkwijze hebben de gerechtsdeurwaarders – bewust of onbewust – geprofiteerd van onwetendheid van de betrokken debiteuren. Schorsing van 1 week opgelegd. >>> Uitspraak

Geen correspondentie aan bewindvoerder en ten onrechte kosten sleutelspecialist
Wanneer de schuldenaar onder bewind staat dient de correspondentie mede aan de bewindvoerder te worden verricht. Met betrekking tot de klacht over de kosten van de sleutelspecialist verwijst de Kamer naar rechtspraak van het Gerechtshof dat heeft beslist dat een deurwaarder de voorrijkosten van een sleutelspecialist die geen werkzaamheden heeft verricht niet bij een debiteur in rekening mag brengen. Het door de deurwaarder op dit punt ingenomen standpunt is weliswaar verdedigbaar echter de onderhavige casus wijkt niet dusdanig af van de casus die destijds aan het gerechtshof Amsterdam werd voorgelegd dat de Kamer aanleiding ziet om van dat oordeel af te wijken. Klachten deels gegrond en de maatregel van berisping opgelegd. >>> Uitspraak

Deurwaarder laat onder bewind gestelde onder druk machtiging ondertekenen
Een deurwaarder legt beslag op inboedel van een schuldenaar die onder bewind is gesteld. Ter plekke wordt met de onder bewind gestelde een regeling getroffen door een machtiging te laten ondertekenen om de kinderbijslag te innen. De bewindvoerder dient tegen de deurwaarder een klacht in bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.
De Kamer stelt vast dat de deurwaarder van de onderbewindstelling op de hoogte was. Nu de deurwaarder zonder de bewindvoerder op de hoogte te stellen de debiteur een machtiging heeft laten ondertekenen waarin zij er mee instemt de kinderbijslag naar de deurwaarder over te laten maken, is er tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld. Ook heeft de deurwaarder hiermee willens en wetens getracht het beslagverbod op de kinderbijslag te omzeilen. Van een goed handelend deurwaarder mag worden verwacht dat hij/zij het origineel dan wel een kopie van een dergelijke machtiging in zijn/haar dossier bewaart. Klacht gegrond. Door meerdere opeenvolgende fouten de maatregel van berisping met aanzegging opgelegd. Hoger beroep ingesteld. >>> Uitspraak

Gemaakte kosten niet buitenproportioneel
Dat de gemaakte kosten soms niet in verhouding staan tot het oorspronkelijke bedrag is inherent aan het wettelijk systeem. Immers de gemaakte kosten bevatten naast de in het vonnis vastgelegde proceskosten ook de door de overheid vastgestelde, in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders neergelegde, vaste bedragen voor het verrichten van ambtshandelingen. De in dat Besluit vastgestelde kosten zijn vrijwel altijd hoger dan een kleine hoofdsom. Dat betekent echter nog niet dat die kosten daarmee ook buitenproportioneel zijn. De door de gerechtsdeurwaarder in rekening gebrachte kosten zijn conform de daarvoor geldende regelingen berekend. Klacht ongegrond. >>> Uitspraak

Doorberekening kosten deurwaarder terwijl toevoeging rechtsbijstand is verleend
De vergoeding voor de deurwaarders op grond van de Wet op de rechtsbijstand is geregeld in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000. Deurwaarders ontvangen voor hun diensten, waaronder de tenuitvoerlegging van een uitspraak, van rijkswege een vergoeding van 75% van de bedragen die zij volgens het Btag zouden hebben mogen berekenen. Artikel 40 Wet op de rechtsbijstand bepaalt voorts dat de rechtzoekende partij in een zaak waarin op grond van deze wet rechtsbijstand wordt verleend, behoudens verschotten, geen kosten verschuldigd is voor - onder meer - de bijstand bij de executie.  Dit stelsel van regels leidt tot de conclusie dat een deurwaarder - behoudens door hem gemaakte verschotten - de kosten die hij of zij in gevallen als het onderhavige heeft gemaakt, bij de rechtbank kan declareren, maar niet bij klaagster. Het doel van de regeling is immers dat de minvermogende rechtzoekende van deze kosten blijft gevrijwaard. Klacht gegrond. Maatregel van berisping opgelegd. Hoger beroep ingesteld. >>> Uitspraak

Vexatoir beslag? Executiekosten overstijgen het (restant) verschuldigde
De deurwaarder heeft voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij eerst minder verstrekkende maatregelen ten laste van klaagster heeft genomen en dat hij haar nadien in de gelegenheid heeft gesteld om het restant-verschuldigde alsnog vrijwillig te voldoen. Nu dat niet werd gedaan kan de deurwaarder niet worden verweten dat hij beslag onroerende zaken heeft gelegd. Dat de waarde van de panden en het restant-verschuldigde niet met elkaar in verhouding staan doet aan het beslag niets af, nu klager niet heeft weersproken dat de beslagen panden verhypothekeerd zijn zodat niet aanstonds duidelijk is of met inbeslagname van één pand volstaan had kunnen worden. Dat de gemaakte kosten niet in verhouding staan tot de hoofdsom doet er in beginsel niet toe. Pas wanneer de kosten volledig onnodig zijn gemaakt, is er sprake van tuchtrechtelijk laakbaar handelen, maar dat kan in deze zaak niet uit de overgelegde producties worden opgemaakt. Klacht ongegrond verklaard. >>> Uitspraak

Geen ongeoorloofde druk in sommatiebrief
Een deurwaarder hanteert de volgende passage is een sommatiebrief:
‘Indien u niet of niet-tijdig reageert, heb ik de opdracht zonder nadere aankondiging toestemming aan de rechter te verzoeken om u te verplichten medewerking te (laten) verlenen om het pand binnen te treden ten behoeve van afsluiting, al dan niet met behulp van politie en justitie’.
Het Hof oordeelt als volgt: De deurwaarder wijst in zijn brief de geadresseerde erop wat de gevolgen kunnen zijn van het in stand houden van die onrechtmatige situatie, namelijk dat de deurwaarder zonder nadere aankondiging toestemming aan de rechter zal verzoeken de geadresseerde te verplichten medewerking te (laten) verlenen om het pand binnen te treden ten behoeve van de afsluiting van de aansluiting. Dit acht het hof niet laakbaar. Immers, de deurwaarder kondigt hiermee een maatregel aan die hij kan nemen en bij uitblijven van een reactie van de geadresseerde, naar hij onweersproken heeft gesteld, ook daadwerkelijk neemt. Van het uitoefenen van oneigenlijke druk is derhalve geen sprake.
Klacht ongegrond >>> Uitspraak

Onzakelijke sms-berichten en telefoontjes
Een deurwaarder stuurt naar de opdrachtgever/schuldeiser sms-berichtjes als : “Ik denk aan je”, “Mag ik je valentijntje zijn?”, “Truste xx” etc.
De Kamer acht het gedrag van de deurwaarder ongepast, onfatsoenlijk en uiterst onprofessioneel. Een deurwaarder dient een zekere afstand te bewaren tot zijn cliënten. Dat er sprake was van een vriendschappelijke relatie is op geen enkele wijze gebleken. Gezien het tijdstip waarop sommige sms-berichten zijn verzonden en de inhoud daarvan gaat het niet een vriendschappelijke relatie, maar om het maken van avances. Er is er geen enkele reden om aan te nemen dat klaagster aanleiding heeft gegeven voor dit gedrag van de gerechtsdeurwaarder. Er is hier sprake van tuchtrechtelijk laakbaar grensoverschrijdend gedrag in de bejegening van klaagster. De deurwaarder had moeten begrijpen dat klaagster niet van zijn avances gediend was. De klacht wordt gegrond verklaard met oplegging van de maatregel van berisping met aanzegging. >>> Uitspraak

Meer informatie

- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn