Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2014-04

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden juni t/m juli 2014.
Deurwaarder moet voor vaststellen beslagvrije voet afstemmen met collega deurwaarder
Een deurwaarder heeft beslag gelegd op de uitkering en onder de Belastingdienst op de voorlopige teruggaaf belastingen (AM: Ik neem aan niet namens dezelfde schuldeiser, anders is er mogelijk sprake van een zinloos beslag en het onnodig maken van kosten, zie meer info)
De (collega-)deurwaarder die het eerste executoriale beslag heeft gelegd op de uitkering zorgt voor verdeling en bepaalt de hoogte van de beslagvrije voet. Voor wat betreft het beslag op de uitkering kon de deurwaarder betrokkene derhalve verwijzen naar zijn collega.
Maar de deurwaarder is eerste beslaglegger onder de Belastingdienst.. Dit betekent dat de deurwaarder wel degelijk rekening moet houden met de beslagvrije voet en daarover zo nodig afstemming moet zoeken met de collega die op het andere inkomen (uitkering) beslag heeft gelegd. Dit om te voorkomen dat een inkomen onder de beslagvrije voet overblijft. Klacht gegrond verklaard, maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak

Onjuiste berekening beslagvrije voet en niet adequaat reageren op brieven
De medewerker van het deurwaarderskantoor heeft de beslagvrije voet meermalen verkeerd berekend. De medewerker kon zelfs geen uitleg geven hoe de eerste berekening tot stand is gekomen en een andere medewerker is daarna weer de fout ingegaan. Bovendien is niet adequaat dan wel traag gereageerd op de overige verzoeken in de brieven van klager, die duidelijk zijn geformuleerd. De Kamer acht de klacht gegrond en legt de maatregel van berisping op. >>>Uitspraak

Loonbeslag in drie dossiers ondanks betalingsvoorstel tegen finale kwijting
De deurwaarder heeft in een drietal dossiers ten onrechte loonbeslag gelegd. In twee dossiers was loonbeslag gelegd terwijl de schuldeiser akkoord was gegaan met een betalingsvoorstel tegen finale kwijting. In het derde dossier was loonbeslag gelegd, terwijl nog niet op het betalingsvoorstel tegen finale kwijting was gereageerd.
De Kamer acht het handelen van de deurwaarder in hoge mate onzorgvuldig en legt de maatregel van berisping met aanzegging op. De ‘aanzegging’ betekent dat bij een volgende gegronde klacht een zwaardere maatregel zal worden opgelegd (een geldboete, schorsing of ontzetting). >>>Uitspraak

Ten onrechte bankbeslag vanwege financiële situatie betrokkene
De klacht betreft een beslag op een bankrekening dat de deurwaarder gezien de financiële omstandigheden volgens klager niet had mogen doen. De Kamer is het hier mee eens. De deurwaarder was op de hoogte van de financiële toestand van betrokkene. Een eerder gelegd beslag op de uitkering heeft de deurwaarder moeten terugdraaien omdat de uitkering ver onder de beslagvrije voet lag. De Kamer verklaart de klacht gegrond en legt de maatregel van berisping op. >>>Uitspraak  

Deurwaarder mag schuldenaar rechtstreeks benaderen, maar dient wel bewindvoerder te berichten
De schuldenaar is onder bewind gesteld. De deurwaarder tracht tevergeefs van diens bewindvoerder betaling van een boete te verkrijgen. De bewindvoerder heeft een betalingsvoorstel van €75 per  maand gedaan. De deurwaarder heeft daarop bericht dat gelet op de expiratiedatum van de CJIB boete minimaal € 125 per maand zal moeten worden afgelost en dat bij niet tijdige inning van de boete het CJIB de zaak terugneemt en dwangmiddelen kan gaan toepassen, zoals gijzeling van de onder bewind gestelde schuldenaar. De bewindvoerder heeft dit tegenvoorstel afgewezen, omdat dan de beslagvrije voet van de schuldenaar niet meer zou kunnen worden gerespecteerd.
De deurwaarder heeft zich vervolgens per brief rechtstreeks tot de schuldenaar gewend en hem in de gelegenheid gesteld zelf akkoord te gaan met een betalingsregeling van € 125 per maand.
Gelet op deze omstandigheden acht het hof het niet onjuist dat de deurwaarder bij wijze van een laatste poging uiteindelijk rechtstreeks bij de schuldenaar getracht heeft betaling van de vordering te verkrijgen. De deurwaarder zag zich immers geconfronteerd met de expiratiedatum van de boete, zonder dat de bewindvoerder ervan doordrongen leek te zijn welke ingrijpende gevolgen het niet tijdig kunnen innen van die vordering voor de schuldenaar zou kunnen hebben. Met de kamer is het hof van oordeel dat de deurwaarder aldus voldoende aannemelijk heeft gemaakt te hebben gehandeld in het belang van de schuldenaar. Het handelen van de deurwaarder is in zoverre derhalve niet tuchtrechtelijk laakbaar.
Wel is het onzorgvuldig dat de deurwaarder heeft nagelaten om een kopie van de brief aan  de schuldenaar naar de bewindvoerder te sturen. Het hof ziet, gelet op de betrekkelijk geringe ernst van dit nalaten, geen aanleiding een maatregel op te leggen.  >>>Uitspraak

Geen sprake van “rauwelijks” executeren van een vonnis
Het vonnis is aan klager in persoon betekend. Klager heeft vervolgens nagelaten de vordering te voldoen. Gelet op de genoemde feiten en omstandigheden hoeft van de deurwaarder niet te worden verwacht dat deze, alvorens over te gaan tot het nemen van (nieuwe) executiemaatregelen, zich inspant om in contact met klager te treden. >>>Uitspraak

Intrekken verzoek faillietverklaring zonder ruggespraak opdrachtgever
De klacht betreft het intrekken van een het verzoek tot faillietverklaring zonder klaagster (de schuldeiser) daarvan in kennis te stellen of ruggespraak met haar te houden. De Kamer is van oordeel dat de deurwaarder de door hem toegezegde zorgvuldigheid niet in acht heeft genomen. Gelet op de tussen partijen gemaakte afspraken had het zonder meer op de weg van de deurwaarder gelegen om de opdrachtgever tijdig en nauwgezet op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Het uitdrukkelijk verzoek om toezending van het (concept-)faillissementsrekest had de deurwaarder dan ook niet mogen negeren. Als de deurwaarder al niet aan dat verzoek had behoren te voldoen, had hij tenminste uit moeten leggen waarom niet aan het verzoek werd voldaan. De Kamer verklaart de klacht gegrond en legt de deurwaarder de maatregel van berisping op. >>>Uitspraak

Dreigtaal of beeld schetsen wat er gaat gebeuren
Klacht van beroepsorganisatie KBvG. De klacht betreft de inhoud van de door de deurwaarder gebruikte brieven. Er wordt gedreigd met binnentreding - en afsluiting - waarbij slechts een kleine en niet afdoende nuance wordt aangebracht - en er wordt een schadebedrag gevorderd, waarvan de legitimiteit niet vast staat. Geadresseerde wordt meer in het algemeen niet medegedeeld dat hij zich kan verweren tegen de claims die de gerechtsdeurwaarder hem voorhoudt. Hiermee oefent de gerechtsdeurwaarder oneigenlijke druk uit op de geadresseerde.
Volgens vaste jurisprudentie van de Kamer wordt het in zijn algemeenheid niet onzorgvuldig geacht dat de deurwaarder een beeld schetst van de gevolgen van het uitblijven van betaling. De Kamer is van oordeel dat de brief stevig is aangezet, maar dat de deurwaarder door zijn overige bewoording voldoende duidelijk heeft gemaakt dat indien de justitiabelen niet of niet tijdig reageren er daadwerkelijk toestemming aan de rechter zal worden gevraagd om de geschetste maatregelen te mogen nemen. Ten aanzien van het schadebedrag is de Kamer van oordeel dat de deurwaarder zowel in de eerste als in de tweede brief duidelijk aangeeft waar de gevorderde schadevergoeding betrekking op heeft en in de tweede brief heeft hij de schadevergoeding gefixeerd op een vast bedrag. De woorden die deurwaarder in zijn brief gebruikt om justitiabelen te bewegen om de (gefixeerde) schadevergoeding vrijwillig te voldoen zijn niet in strijd met de tuchtrechtelijke norm. De klacht wordt ongegrond verklaard. >>>Uitspraak

Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn