Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2014-03

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april 2014 t/m mei 2014.Niet tot traag reageren op verzoek aanpassing beslagvrije voet

De kamer overweegt dat de deurwaarder bij herhaling niet of met vertraging op verzoeken van klager heeft gereageerd. Zeker nu het hier gaat om de beslagvrije voet, had de deurwaarder direct moeten reageren. Hetgeen de deurwaarder ter zitting heeft aangevoerd vormt geen rechtvaardiging voor zijn te trage reactie(s). Gezien de ernst van het verzuim en het feit dat uit het verweer van de deurwaarder blijkt dat hij dat zelf niet inziet, maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak

Na loonbeslag ook beslag onder belastingdienst gelegd
De kamer overweegt dat er nodeloos beslag is gelegd en niet adequaat en correct is gehandeld naar aanleiding van vragen van klaagster ten aanzien van de beslagvrije voet. Klaagster is gedupeerd omdat er ten onrechte inkomsten onder het beslag zijn gebracht. Dat de kosten van het tweede beslag door de deurwaarder zijn gecrediteerd maakt dit niet anders. Maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak

Beslagvrije voet ten onrechte op nihil

Deurwaarder legt beslag op een aanvullend pensioen en hanteert geen beslagvrije voet. Op de AOW-uitkering van betrokkene was reeds beslag gelegd door een collega-deurwaarder waarop een beslagvrije voet werd toegepast. Een medewerker van het kantoor van de deurwaarder veronderstelde dat klager al zijn volledige aanspraak op de beslagvrije voet via de Sociale Verzekeringsbank ontving en meende daarom de beslagvrije voet op nihil te mogen stellen. Dit is een verkeerde veronderstelling. De beslagene heeft groot belang bij een tijdige en correcte vaststelling van een beslagvrije voet. De deurwaarders dienen bij de toepassing en aanpassing van de beslagvrije grote zorgvuldigheid te betrachten. Klacht gegrond en maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak

Onvoldoende inspanningen executie vonnis 
De kamer overweegt dat de deurwaarder zijn opdracht niet voortvarend genoeg heeft uitgevoerd. Maatregel van berisping opgelegd. Hoger beroep ingesteld. >>>Uitspraak

Corresponderen met onderbewindgestelde
Deurwaarder correspondeert met de onderbewindgestelde in plaats van met de bewindvoerder. De kamer acht de klacht gegrond, maar acht geen reden aanwezig om een maatregel op te leggen, omdat de deurwaarder inmiddels maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen. >>>Uitspraak

Verstrekken vertrouwelijke informatie aan werkgever
Kamer overweegt dat het aan de deurwaarder toe te rekenen handelen van de medewerker tuchtrechtelijk laakbaar is, nu het informatieverzoek afkomstig was van een Bureau van de politiedienst zodat de medewerker zich had behoren te realiseren dat het verstrekken van deze informatie specifiek in dit geval nadelige consequenties voor de debiteur kon hebben. Maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak

Kosten slotenmaker terwijl betrokkene deur open doet

De klacht betreft het vermelden van onwaarheden in het proces-verbaal, beslag leggen op zaken die niet de eigendom van klager zijn en het in rekening brengen van de kosten van de slotenmaker. De Kamer stelt vast dat er in het proces-verbaal twee onjuiste vermeldingen zijn opgenomen. Die klacht wordt gegrond verklaard. Dat geldt ook voor de klacht met betrekking tot de kosten (van de slotenmaker). Met betrekking tot de eigendom van in beslag genomen zaken overweegt de Kamer dat het op het moment van beslag in het algemeen niet mogelijk om vast te stellen of de zaken die zich onder de beslagene bevinden aan een derde toebehoren. Voor de gronde delen van de klacht de maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak

Voorafgaand aan betekening vonnis eerst in gelegenheid stellen te betalen?
De kamer overweegt dat het niet in strijd is met de wet om na het wijzen van een vonnis direct tot betekening daarvan over te gaan. Op grond van een veroordeling is het verschuldigde immers direct opeisbaar. De Kamer overweegt verder dat klaagster geen notoire wanbetaler is en er lag ook geen opdracht direct na het vonnis tot betekening over te gaan. Nu zich hier voorts de situatie voordoet dat er een wanverhouding bestaat tussen de hoofdsom en de kosten van een betekening, had van de deurwaarder verwacht mogen worden dat hij klaagster alvorens tot betekening over te gaan, nog betalingsinstructies en een betalingstermijn had gegeven. Daarbij speelt een rol dat het een niet juridisch geschoolde debiteur na lezing van het dictum van een vonnis niet altijd duidelijk zal zijn welk bedrag hij aan wie moet betalen. Voorts dient een deurwaarder onnodige kosten te voorkomen. Het was dus zorgvuldiger geweest als de deurwaarder klaagster nog een keer tot betaling had aangeschreven alvorens tot betekening over te gaan, maar dat hij dit niet heeft gedaan levert geen tuchtrechtelijk laakbaar handelen op. >>>Uitspraak

Volgende gedaan om tot effectieve uitwinning goederen te komen?
Vermeend onzorgvuldig handelen bij beslag roerende zaken en de openbare verkoop daarvan waardoor er verhaalsmogelijkheden zijn verdwenen. Is het maximale gedaan om te komen tot een effectieve uitwinning van de goederen van de debiteur? De Kamer kan zich verenigen met de beslissing van de voorzitter en verklaart het verzet ongegrond. >>>Uitspraak

Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn