Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2014-02

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden februari 2014 t/m maart 2014.Buitensporig hoge executiekosten in rekening brengen

Tussenbeslissing: De beroepsorganisatie KBvG verwijt twee van haar leden buitensporig hoge executiekosten aan schuldenaren te berekenen en buitenproportionele ambtshandelingen te verrichten. De beroepsorganisatie vermoed dat door deze leden een bestendig kantoorbeleid wordt gevoerd dat erop is gericht hoge executiekosten te maken. De Kamer is van oordeel dat gelet op de omstandigheden en stellingen en de ter zitting hierop gegeven nadere toelichting dat een nader onderzoek is aangewezen naar de vraag of het door de beroepsorganisatie geuite vermoeden juist is. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wordt met het onderzoek belast. >>> uitspraak tussenbeslissing

Eindbeslissing: Uit het door het BFT opgemaakte rapport van bevindingen blijkt dat de gerechtsdeurwaarders in een groot aantal dossiers kosten in rekening hebben gebracht waarvoor de wet geen ruimte biedt. Verder blijkt uit het rapport dat het combineren van overbetekeningen bij de gerechtsdeurwaarders niet gebruikelijk was, althans dat de kosten van de overbetekeningen niet in alle gevallen werden beperkt tot de kosten van één overbetekening. Ook heeft in een groot aantal zaken geen overbetekening plaatsgevonden. De door de gerechtsdeurwaarders daarvoor gegeven verklaring acht de Kamer onvoldoende. Dat er over een langere periode meerdere beslagen worden gelegd is op zich niet laakbaar. Uit de bevindingen van het BFT blijkt echter dat door de gerechtsdeurwaarders in 2010 en 2011 structureel (vrijwel gelijktijdig) beslag is gelegd onder 2 banken tegelijk. Na dit in eerste instantie te hebben ontkend, zijn de gerechtsdeurwaarders ter zitting van 18 december 2012 terug gekomen op het eerder ingenomen standpunt en hebben zij dit erkend. De Kamer is van oordeel dat het standaard beslag leggen onder twee banken tegelijk gedurende een langere periode onjuist is en tuchtrechtelijk laakbaar. De hoeveelheid en de periode waarin de beslagen werden gelegd, maakt dat het tot het bedrijfsbeleid kan worden gerekend om dit te doen. Dat er kosten zijn gecrediteerd doet hieraan niet af. Immers creditering ten behoeve van schuldenaren (die uiteindelijk de rekening hebben betaald) is gesteld noch gebleken. De Kamer komt tot het oordeel dat het handelen van de gerechtsdeurwaarders tuchtrechtelijk laakbaar is. Gelet op de aard (blijkens het rapport op structurele wijze in duizenden zaken meerdere beslagen leggen) en de ernst van dit handelen, acht het de Kamer in dit geval het opleggen van een schorsing een passende maatregel. De Kamer heeft daarbij mede in aanmerking genomen dat er ontruimingskosten in rekening worden gebracht waar tegenover een tarief noch (wettelijke) legitimatie bestaat. De gerechtsdeurwaarders doen hier ernstige afbreuk aan het vertrouwen dat door het publiek in de gerechtsdeurwaarder als bekleder van een openbaar ambt wordt gesteld. Schorsing van drie maanden opgelegd aan beide gerechtsdeurwaarders. >>> Uitspraak eindbeslissing

Lees hier een kritisch commentaar van Erica Schruer (Observatrix):
Kamer voor Deurwaarders dekt twee deurwaarders die met pek en veren heengezonden hadden moeten worden

Structureel niet toegewezen incassokosten executeren
Tussenbeslissing. Klacht betreft het feit dat de gerechtsdeurwaarders structureel bevel doen voor (incasso)kosten die niet zijn toegewezen door de rechter en dat de gerechtsdeurwaarders deze niet toegewezen kosten ook ten laste van de veroordeelde partijen executeren. De Kamer is van oordeel dat er indicatoren zijn die duiden op een stelselmatige grove schending van het ambt en gelast een nader (deskundigen)onderzoek. >>> Uitspraak tussenbeslissing

Geen snelle en correcte aanpassing beslagvrije voet
De gerechtsdeurwaarder hoeft geen diepgaand onderzoek te doen naar de rechtsgeldigheid van een aan hem ter hand gestelde titel. Gemachtigde niet op de hoogte gesteld van de bevindingen van de gerechtsdeurwaarder.
Te laat reageren op brief met het verzoek om aanpassing beslagvrije voet. Klacht deels gegrond. Maatregel van berisping opgelegd vanwege het maatschappelijk belang van een juiste toepassing van de beslagvrije voet en een snelle en correcte aanpassing daarvan indien daartoe aanleiding bestaat. >>> Uitspraak

Beslagvrije voet terecht nihil bij beslag onder de belastingdienst
Niet kan worden uitgesloten dat er, zoals door de gerechtsdeurwaarder wordt gesteld, dusdanige neveninkomsten zijn dat bij het beslag onder de Ontvanger geen beslagvrije voet van toepassing is. Klacht ongegrond verklaard. >>> Uitspraak

Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn