Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2013-05

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden juli t/m september 2013.Deurwaarder brengt structureel ten onrechte informatiekosten in rekening

Beslissing op klacht tegen berekening informatiekosten aangehouden. Door KBvG voorgedragen deskundige benoemd om vast te stellen of het hier om een incidentele fout ging (waarvan de kamer bij de beoordeling is uitgegaan), dan wel de gerechtsdeurwaarder bedoelde informatiekosten structureel aan schuldenaren in rekening heeft gebracht. Eindbeslissing: Uit bevindingen van de deskundige blijkt dat de gerechtsdeurwaarder in het verleden de bedoelde informatiekosten structureel in het incassostadium aan schuldenaren in rekening heeft gebracht en, anders dan waarvan de kamer is uitgegaan, dat het niet ging om een incidentele fout. Gelet op de aard (blijkens het deskundigenrapport op structurele wijze in duizenden zaken ten onrechte in rekening brengen van kosten ten eigen bate) en de ernst van dit handelen, acht het hof het opleggen van een boete in de hoogste categorie (€7400), zoals deze luidde ten tijde van het begaan van de tuchtrechtelijk laakbare handelingen, een passende sanctie. >>> Uitspraak

Kosten slotenmaker ten onrechte in rekening gebracht
Vast staat dat er bij gelegenheid van de beslaglegging op 14 februari 2012 geen werkzaamheden aan het slot van de woning van klager zijn uitgevoerd door een slotenmaker. De huisgenote van klager heeft de deurwaarder toegang tot de woning verschaft. Wat er ook zij van de stelling van de deurwaarder dat preventieve bijstand van een slotenmaker bij een beslagroute efficiënt is, dat betekent nog niet dat de daaraan verbonden kosten noodzakelijk zijn. Als een deurwaarder ervoor kiest zich op een beslagroute door een slotenmaker te laten vergezellen, zal hij de daaraan verbonden kosten zelf moeten dragen indien de slotenmaker niet in actie behoeft te komen. In een dergelijk geval kan de deurwaarder de aan de aanwezigheid van een slotenmaker verbonden kosten niet bij een schuldenaar in rekening brengen. Klacht grond, met als maatregel een berisping. >>> Uitspraak

Tot tweemaal toe huisbezoek afleggen in dit geval intimiderend
Het versturen van een herhaalde schriftelijke aanmaning na de berichtgeving dat klager gedagvaard wil worden, ligt niet voor de hand, maar is niet tuchtrechtelijk laakbaar. Het afleggen van een huisbezoek is in zijn algemeenheid evenmin tuchtrechtelijk laakbaar. In het onderhavige geval zijn echter door klager duidelijke signalen afgegeven dat hij niet van plan was de vordering te voldoen (omdat hij het niet met de vordering eens was). De deurwaarder deelde klager mee dat hij zijn opdrachtgever zou adviseren om tot dagvaarding van klager over te gaan. Om daarna nog tot tweemaal toe een huisbezoek af te leggen, gaat te ver. Het is begrijpelijk dat dit bij klager intimiderend kan overkomen. In zoverre heeft de deurwaarder niet gehandeld als een goed gerechtsdeurwaarder betaamt. Klacht grond. Van het opleggen van een maatregel wordt afgezien. >>> Uitspraak 

Opzeggen betalingsregeling zonder herzieningsclausule
Uitgangspunt vormt dat een betalingsregeling zonder herzieningsclausule niet eenzijdig door de schuldeiser kan worden opgezegd indien en zolang de debiteur zich aan die regeling houdt. Onder omstandigheden kan echter worden geoordeeld dat van de schuldeiser in redelijkheid niet kan worden verlangd dat deze met de ongewijzigde betalingsregeling genoegen blijft nemen. De schuldeiser mocht in het onderhavige geval aanpassing van de betalingsregeling verlangen. Gezien de hoogte van de overeengekomen afbetalingstermijnen enerzijds en de nog verschuldigde hoofdsom anderzijds, was totale aflossing van de schuld niet binnen afzienbare tijd te verwachten. De financiële positie van klager was voorts aanzienlijk verbeterd. Klager heeft ook niet betwist dat hij tot hogere aflossingen in staat was. Dat betekent dat het de deurwaarders niet te verwijten valt dat zij zich namens de schuldeiser tot klager hebben gewend teneinde aanpassing van de betalingsregeling te bewerkstelligen. >>> Uitspraak

Beslagvrije voet ten onrechte op nihil

De deurwaarder heeft de beslagvrije voet op nihil bepaald zonder voorafgaand enige informatie in te winnen over de financiële situatie van klaagster. Dergelijk handelen/nalaten acht het hof evenals de kamer laakbaar. Bij het inzetten van een ingrijpend middel als beslaglegging, mag van de deurwaarder uiterste zorgvuldigheid worden verwacht. Aan het verweer van de deurwaarder dat de eerste beslagleggend deurwaarder uiteindelijk de hoogte van de beslagvrije voet bepaalt, gaat het hof voorbij, aangezien de deurwaarder hiermee zijn eigen verantwoordelijkheid in deze miskent. Bovendien heeft de deurwaarder in zijn eigen proces-verbaal aan de derde meegedeeld dat de beslagvrije voet op nihil moet worden gesteld.Verder rekent het hof de deurwaarder aan dat hij ten onrechte geïncasseerde gelden op een andere bankrekening heeft overgemaakt dan klaagster bij brief had opgegeven. Hierdoor zijn de gelden niet bij klaagster terecht gekomen. Naar het oordeel van het hof betaamt dit een zorgvuldig handelend deurwaarder niet. Gelet op het voorgaande heeft de kamer de klacht op beide onderdelen terecht gegrond verklaard en een maatregel van een berisping opgelegd >>> Uitspraak

Kamer moet onderzoeken tegen welke deurwaarder klacht is gericht
Het hof stelt voorop dat het tuchtrecht tot doel heeft in het algemeen belang een goede wijze van beroepsbeoefening te bevorderen door toe te zien op het optreden van de individuele deurwaarder. Deze kan worden aangesproken voor zijn eigen handelen of nalaten of dat van anderen voor wie hij de verantwoordelijkheid draagt. Bij een tuchtrechtelijk verwijt van voldoende zwaarte kan aan hem een maatregel worden opgelegd. Met dit uitgangspunt valt niet te verenigen dat een willekeurige deurwaarder binnen een organisatie de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid op zich neemt voor een gedraging die weliswaar is verricht binnen die organisatie, maar waarmee hij in werkelijkheid niets te maken heeft gehad. In dat geval zou bij gegrondverklaring van de klacht het opleggen van een maatregel, zoals berisping of zelfs schorsing of ontzetting uit het ambt, volstrekt zinledig en zelfs ongepast zijn. Mede gelet op de verklaringen van de gemachtigde van de deurwaarder hieromtrent is niet aannemelijk geworden dat de deurwaarder zelf op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de verweten handelwijze. Daarom had de kamer niet ermee mogen volstaan de deurwaarder op diens eigen aangeven aan te merken als de enige deurwaarder die de klacht betrof. In een geval als het onderhavige dient de kamer nauwkeurig te onderzoeken tegen welke deurwaarder de klacht is gericht en vervolgens de klacht tegen die deurwaarder te behandelen. In een geval van een kantoorcombinatie kunnen dat ook meer deurwaarders zijn. Zaak terugverwezen naar de kamer ter verdere afdoening. >>> Uitspraak

Deurwaarder gaat op TV-jacht tijdens EK-2012
De deurwaarder heeft voorafgaande aan het EK-2012 een brief verzonden aan diverse debiteuren met een tekst die volgens klager, de KBVG, klachtwaardig is. De Kamer is van oordeel dat de gewraakte brief overduidelijk bedoeld was om bij de geadresseerde debiteuren de indruk te wekken – en in vele gevallen ongetwijfeld ook de indruk gewekt heeft – dat zij de EK-wedstrijden niet op hun televisie zouden kunnen volgen, als zij de bij de deurwaarder in behandeling zijnde vordering niet op korte termijn zouden voldoen. Dat is een onjuiste indruk en de gewraakte brief dient als een vorm van oneigenlijke drukuitoefening worden aangemerkt. Om die reden is de EK-beslagcampagne van de deurwaarder klachtwaardig. Daar komt bij dat de actie en de bedoelde brief getuigen van een slechte smaak welke voor een deurwaarder in zijn ambtsuitoefening niet gepast is. Dat wordt er niet beter op nu de deurwaarder de actie heeft willen rechtvaardigen met de kwalificatie van “een licht creatieve aanpak”. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd. >>> Uitspraak

Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn