Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2013-04

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden mei t/m juni 2013.
Te lang wachten met executoriale verkoop auto, oplopende stallingkosten
Met de zorgvuldigheidsplicht van de gerechtsdeurwaarder valt niet te rijmen dat zij de inbewaringgeving van de in beslag genomen auto langer heeft laten voortduren dan in het belang van de executie nuttig was. Na 3 november 2008 zijn ten behoeve van klager geen betalingen meer verricht. Desondanks is de gerechtsdeurwaarder eerst op 22 juli 2009 overgegaan tot executoriaal verkoop van de auto met een opbrengst van € 1.000,-. Dat het noodzakelijk was om ten laste van klager gedurende een periode van ruim zes maanden de stallingkosten met ruim € 2.440,- te laten oplopen heeft de gerechtsdeurwaarder niet aannemelijk gemaakt. Klacht gegrond. Berisping. >>> Uitspraak

Geen apart tarief voor meer exploten op één adres
Een deurwaarder hanteert een apart tarief wanneer meerdere exploten op één adres moeten worden betekend: eenmaal het volle en voor de andere exploten een verminderd tarief.Volgens het Hof gelden volgens het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG) vaste schuldenaarstarieven. Het BTAG biedt voor de deurwaarder geen mogelijkheid om van het vaste tarief af te wijken, ook niet wanneer deze lager zijn. Hof houdt vast aan eerdere rechtspraak (LJN: BN5956): Als een ambtshandeling bij één exploot kán worden gedaan, dan behoort deze in beginsel ook bij één exploot te wórden gedaan. Aangezien het vanwege het principiële karakter van de klacht om een proefprocedure gaat wordt afgezien van het opleggen van een maatregel. >>> Uitspraak

Klacht over renteberekening
Gerechtsdeurwaarder verrichtte onvoldoende onderzoek naar de klacht over onjuiste renteberekening. Het hof rekent het de gerechtsdeurwaarder zwaar aan dat hij ondanks concrete aanwijzingen dat de berekende rente veel te hoog was, is blijven volharden in de juistheid van het door zijn kantoor gebruikte renteberekeningssysteem, terwijl het tamelijk eenvoudig zou zijn geweest de juistheid van de renteberekening op andere wijze te toetsen. Maatregel van schorsing van twee weken opgelegd. >>> Uitspraak Zie ook verslag antwoorden vragen vaste kamercommissie Veiligheid en Justitie inzake renteberekening door gerechtsdeurwaarders

Verificatie bij de GBA
Verificatie bij de GBA is van essentieel belang bij betekenen exploten en hoort daarom een standaardonderdeel van de door een gerechtsdeurwaarder uit te voeren procedure te zijn. Gerechtsdeurwaarder heeft dat nagelaten, maar daarover heeft klager, anders dan de kamer kennelijk heeft geoordeeld, niet geklaagd. Voor zover klager zich in hoger beroep hierover wel beklaagt, moet hij in die klacht niet ontvankelijk worden verklaard, aangezien het hof geen kennis kan nemen van klachten die voor het eerst in hoger beroep naar voren worden gebracht. Raadpleging van de GBA voorafgaande aan de betekening van het vonnis zou er niet toe hebben geleid dat betekening op het nieuwe adres van klager zou hebben plaatsgevonden en dat aldus de kosten van het loonbeslag voorkomen hadden kunnen worden. Indien de te late opneming van het juiste, nieuwe adres in de GBA, op een fout van de gemeente berust, zoals klager heeft aangevoerd, moet dit - hoe ongelukkig ook - voor rekening en risico van klager komen. Daarom geen onnodige kosten gemaakt. Klacht ongegrond. >>> Uitspraak

Uitvoeren incassowerkzaamheden door deurwaarder
Krachtens artikel 20 lid 3 van de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) is het de gerechtsdeurwaarder toegestaan andere werkzaamheden, naast de ambtshandelingen als bedoeld in artikel 2 Gdw, te verrichten, voor zover deze de goede en onafhankelijke vervulling van zijn ambt, dan wel het aanzien daarvan, niet schaadt of belemmert. Bij het uitvoeren van incassowerkzaamheden hoeft een gerechtsdeurwaarder niet kenbaar te maken dat hij geen hem bij wet exclusief toebedeelde werkzaamheden verrichtte. Het is immers niet zo dat een gerechtsdeurwaarder bij het uitvoeren van die werkzaamheden geen gerechtsdeurwaarder is. Als een incassotraject geheel door een gerechtsdeurwaarder wordt uitgevoerd, gaat de incassofase vloeiend over in een gerechtelijke fase. Ook in dat licht zou een verplichting voor de gerechtsdeurwaarder zich in beide fasen verschillend te presenteren gekunsteld zijn. Klacht ongegrond. >>> Uitspraak 

Executoriale titel was niet zonder meer voor executie vatbaar
Een gerechtsdeurwaarder heeft een eigen verantwoordelijkheid in die zin dat marginaal dient te worden getoetst of de desbetreffende titel voldoende grond biedt voor het te leggen beslag. Het hof is van oordeel dat de door de ex-echtgenoot van klaagster aan de gerechtsdeurwaarders ter executie aangeboden echtscheidingsbeschikking voor wat betreft het daarin opgenomene met betrekking tot de scheiding en deling van de ontbonden huwelijksgemeenschap niet zonder meer voor executie vatbaar was. Gelet daarop hadden de gerechtsdeurwaarders niet tot het ten uitvoer leggen van de echtscheidingsbeschikking mogen overgaan, maar zich ervan moeten vergewissen dat tussen partijen overeenstemming bestond over het door klaagster aan haar ex-echtgenoot per saldo verschuldigde bedrag, alvorens tot beslaglegging over te gaan. De gerechtsdeurwaarders is daarom tuchtrechtelijk te verwijten dat zij tot het leggen van executoriaal derdenbeslag zijn overgegaan. Zij hebben hierdoor de belangen van klaagster geschaad. Klacht gegrond. Berisping. >>> Uitspraak

Proces-verbaal van constatering, foto´s dubbel gebruikt
Klacht over proces-verbaal van constatering dat gerechtsdeurwaarder niet tweemaal op dezelfde plaats is geweest, maar gemaakte foto's dubbel heeft gebruikt. Hof constateert ook grote gelijkenissen en stelt de gerechtsdeurwaarder bij tussenuitspraak in de gelegenheid aannemelijk te maken dat de beide processen-verbaal authentiek zijn en dat de foto’s derhalve op beide dagen afzonderlijk zijn genomen. In zijn einduitspraak komt het hof komt het hof tot het oordeel dat de gerechtsdeurwaarder daarin niet in is geslaagd. Daardoor moet het ervoor worden gehouden dat beide processen-verbaal niet authentiek zijn. Het proces-verbaal van constatering dient in civiele procedures als middel van bewijs en omdat het op ambtseed is opgemaakt wordt in het algemeen aangenomen dat hetgeen de gerechtsdeurwaarder in dat proces-verbaal vaststelt een waarheidsgetrouw beeld geeft van de werkelijkheid op dat moment. Bij het opmaken daarvan mag van de gerechtsdeurwaarder uiterste zorgvuldigheid worden gevergd. Door zijn handelen heeft de gerechtsdeurwaarder het in hem te stellen vertrouwen ernstig beschaamd. Gelet hierop acht het hof de maatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van twee weken passend en geboden. >>> Uitspraak

Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn