Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2013-02

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de periode februari 2013 t/m maart 2013


Klacht KBvG tegen deurwaarders die buitensporig hoge executiekosten berekenen
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) verwijt twee van haar leden buitensporig hoge executiekosten aan schuldenaren te berekenen en buitenproportionele ambtshandelingen te verrichten. De beroepsorganisatie vermoed dat door deze leden een bestendig kantoorbeleid wordt gevoerd dat erop is gericht hoge executiekosten te maken. De Kamer is van oordeel dat gelet op de omstandigheden en stellingen en de ter zitting hierop gegeven nadere toelichting dat een nader onderzoek is aangewezen naar de vraag of het door de beroepsorganisatie geuite vermoeden juist is. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wordt met het onderzoek belast. >>> Uitspraak

Beslag ondanks nakomen betalingsregeling
Geklaagd wordt over het feit dat er beslag wordt gelegd ondanks het feit dat wordt voldaan aan de afgesproken regeling. Deze klacht is terecht voorgesteld. De deurwaarder had telefonisch met de echtgenoot van klager afgesproken dat de betalingsregeling van € 150 per maand zou worden verhoogd naar € 400 per maand. Uit niets blijkt dat de echtgenote bevoegd was tot verhoging van de betalingsregeling namens klager noch dat klager op de hoogte was van de verhoogde regeling. Het had op de weg van de deurwaarder gelegen de nieuwe regeling schriftelijk aan klager te bevestigen. Klacht gegrond, de kamer ziet af van het opleggen van een maatregel. >>> Uitspraak

Deurwaarder mocht er niet vanuit gaan dat GBA-adres juist was
Een deurwaarder mag op de door hem opgevraagde inlichtingen uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) afgaan, tenzij hij over voldoende aanwijzingen beschikt om te veronderstellen dat dit GBA-adres niet het woonadres is. In het onderhavige geval had de deurwaarder kunnen en naar het oordeel van het hof ook moeten onderkennen dat er wel degelijk aanleiding was om te veronderstellen dat het GBA-adres niet klagers woonadres was. Dit gezien het feit dat het adres reeds sinds 6 augustus 2010 bij de gemeente in onderzoek stond. Dat de deurwaarder dit niet heeft onderkend en derhalve geen verder onderzoek naar de juistheid van het door hem gehanteerde adres van klager heeft gedaan waar dit wel geboden was, acht het hof tuchtrechtelijk laakbaar. Het hof ziet af van het opleggen van een maatregel. >>> Uitspraak

Ontzetting uit het ambt
Door de deurwaarder is erkend dat hij verslaafd is aan verdovende middelen en dat hij die verslaving tot op heden niet onder controle heeft weten te krijgen. Daarbij komt dat deze verslaving aan verdovende middelen (in combinatie met overmatig alcoholgebruik) in maart 2011 heeft geleid tot een gewelddadige escalatie, hetgeen ook door hem is erkend. Dit gedrag, bezien in het licht van de voortdurende verslavingsproblematiek van de deurwaarder, is naar het oordeel van het hof op geen enkele wijze verenigbaar met de uitoefening van het openbaar ambt van deurwaarder. De handelwijze van de deurwaarder, zoals die door hem is erkend, levert een tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging in de zin artikel 34 Gerechtsdeurwaarderswet op. Het feit dat de gedragingen zijn verricht in de privé-sfeer en niet in de uitoefening van zijn beroep als deurwaarder doet aan dit oordeel niet af. Met de kamer is het hof van oordeel dat de maatregel van ontzetting uit het ambt in deze situatie passend en geboden is. >>> Uitspraak

Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn