Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2012-02

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hieronder een selectie van uitspraken gepubliceerd in de periode april t/m augustus 2012.Deurwaarder eerste beslaglegger reageert niet op verzoek info collega

De deurwaarder is eerste beslaglegger. Hij reageert niet op een verzoek van een collega om informatie in verband met het voornemen ook beslag te leggen. Klaagster heeft belang bij het verkrijgen van de gevraagde informatie, om te kunnen bepalen of het leggen van beslag zinvol is. De Kamer vindt dat een deurwaarder in een situatie als de onderhavige verplicht is om tijdig op het verzoek om informatie te reageren. Klacht gegrond, de maatregel van berisping opgelegd. >>> Uitspraak 1 Zie ook: Uitspraak 2

Rauwelijks beslag
Termijn gelegen tussen de betekening van het vonnis en het leggen van beslag is ruim drie jaar. Die termijn is dermate lang dat het op de weg van de deurwaarder gelegen klaagster eerst nog tot betaling aan te schrijven alvorens beslag te leggen. De klacht op dit punt is terecht voorgesteld. Klacht deels gegrond. Maatregel van berisping opgelegd. >>> Uitspraak

Ten onrechte beslag op zorgtoeslag
De deurwaarder heeft ten onrechte beslag op de zorgtoeslag gelegd, omdat de schuld aan de zorgverzekeraar de aanvullende verzekering betrof en niet de basisverzekering. De deurwaarder heeft erkend dat er in het dossier van klager een inschattingsfout is gemaakt op grond waarvan is gedacht dat beslag op de zorgtoeslag mogelijk was. Klacht gegrond. Geen maatregel opgelegd, omdat de deurwaarder het beslag heeft opgeschort. Hoger beroep ingesteld. >>> Uitspraak

Bankbeslag ondanks betalingsregeling
De deurwaarder heeft abusievelijk beslag op de bankrekening gelegd, terwijl net een betalingsregeling overeengekomen was. Klacht gegrond. Geen maatregel omdat de deurwaarder het beslag terstond heeft opgeheven en aan klaagster de kosten die de bank in rekening heeft gebracht heeft vergoed. >>> Uitspraak

Betaling afdwingen van door kantonrechter afgewezen vordering
Klager verwijt de deurwaarder dat deze alsnog betaling van de factuur wil afdwingen van een vordering die door de kantonrechter is afgewezen. Naar het oordeel van de Kamer kan de vordering niet opnieuw aan de rechter worden voorgelegd. De vordering waarvoor klager opnieuw is aangemaand, is bij vonnis door de kantonrechter afgewezen omdat de vordering onvoldoende was onderbouwd. In die zin heeft de kantonrechter zich al over de gegrondheid van de vordering uitgelaten. Het past de deurwaarder niet om klager opnieuw voor betaling van die vordering aan te schrijven met de mededeling dat zonder aankondiging tot verdere rechtsmaatregelen c.q. executiemaatregelen zou worden overgegaan. Klacht gegrond. Maatregel van berisping opgelegd. >>> Uitspraak

Dubbel beslag, ten onrechte instemmen met wens opdrachtgever
Naar het oordeel van de Kamer kan de deurwaarder niet worden verweten dat hij het beslag heeft gelegd. De deurwaarder had immers de opdracht gekregen tot executie van een notariële akte over te gaan. De deurwaarder wist niet dat de opdracht ook aan een andere deurwaarder was vertrekt en klaagster daarmee een regeling had getroffen.
Toen na het loonbeslag bleek dat er een dubbele executieopdracht was gegeven heeft de opdrachtgever de opdracht bij de andere deurwaarder ingetrokken en heeft verzocht het loonbeslag voort te zetten.
De opdrachtgever kon de met de andere deurwaarder getroffen betalingsregeling niet zomaar opzeggen. De deurwaarder had daarom niet zonder meer in mogen stemmen met de wens van zijn opdrachtgever het loonbeslag te handhaven. De deurwaarder heeft dit ook erkend. Dit leidt ertoe dat de klacht terecht is voorgesteld.
De Kamer is van oordeel dat kan worden volstaan met de constatering dat de klacht gegrond is. Gelet op het feit dat de deurwaarder de situatie waarin klaagster verkeerde voor het loonbeslag werd gelegd heeft hersteld, zijn er geen termen aanwezig om tot het opleggen van een maatregel over te gaan. >>> Uitspraak

Berekening rente (fout in software)
De argumenten van klager hadden voor de deurwaarder tenminste aanleiding moeten zijn voor gerede twijfel over de betrouwbaarheid van de gebruikte software. De deurwaarders hebben eerst na indiening van de klacht de betrouwbaarheid van het gebruikte computersysteem aan een onderzoek onderworpen. Dat hadden de deurwaarders eerder moeten doen omdat het voor een deurwaarder geen verantwoorde vorm van praktijkvoering is om debiteuren zonder enig voorbehoud te confronteren met berekeningen van het verschuldigde, die gebaseerd zijn op een zozeer twijfelachtig computerprogramma. Klacht gegrond, berisping. Hoger beroep ingesteld. >>> Uitspraak

Te hoog bedrag aan verschot berekend
De deurwaarder berekent voor het raadplegen van de kamer van koophandel een hoger bedrag dan daadwerkelijk verschuldigd, omdat medewerkers het uittreksel dienen te bestuderen en te verwerken.
De Kamer is van oordeel dat het verschot niet meer zou moeten zijn dat een vergoeding voor de directe kosten voor het opvragen van informatie. Klacht gegrond. Geen maatregel omdat de deurwaarder onverplicht alle kosten van de door hem verrichte ambtshandelingen heeft terugbetaald. >>> Uitspraak

Tenuitvoerlegging onduidelijk echtscheidingsconvenant
De aan de deurwaarder ter executie aangeboden titel was - zoals de president in kort geding ook heeft overwogen - gelet op de bewoordingen in het echtscheidingsconvenant niet zo duidelijk dat daaruit concrete bedragen konden worden gedestilleerd. De beschikking noch het convenant boden voldoende grondslag voor de door de deurwaarders becijferde bedragen waarvoor beslag is gelegd. Klacht gegrond. Maatregel van berisping met aanzegging opgelegd. Hoger beroep ingesteld. >>> Uitspraak

Meer informatie
- tuchtrechtspraak 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn