Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2011-04

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hieronder een selectie van uitspraken gepubliceerd in de periode augustus t/m september.Deurwaarder betaalt te laat aan opdrachtgever, gevolg te late afmelding CVZ
De deurwaarder heeft de door klager gedane betalingen te laat aan zijn opdrachtgever (een zorgverzekeraar) afgedragen. Dit had tot gevolg dat de zorgverzekeraar betrokkene niet tijdig kon afmelden bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Daardoor moest hij maandelijks de hogere bestuursrechtelijke premie (130%) betalen. Klacht gegrond. De Kamer legt echter geen maatregel op omdat de deurwaarder zijn automatiseringssysteem inmiddels heeft aangepast. Bovendien heeft de deurwaarder contact met de opdrachtgever opgenomen omdat betrokkene nog steeds niet was afgemeld bij het CVZ. >>> Uitspraak

Halvering beslagvrije voet op grond van uitlatingen op Hyvespagina
Wanneer de deurwaarder aan de debiteur vraagt om op te geven hoeveel het inkomen van zijn partner bedraagt en de debiteur doet dat niet, dan mag de beslagvrije voet gehalveerd worden. Daarvan kan alleen sprake zijn indien de deurwaarder een redelijk vermoeden heeft dat de debiteur een partner heeft.
De deurwaarder baseert zijn vermoeden op mededelingen van klager op zijn Hyves-pagina waar staat vermeld “Chilling with Kimmy en Its me Kimmy who guide” etc.
Als al kan worden aangenomen dat op grond van deze gegevens de beslagvrije voet mag worden gehalveerd - de enkele mededelingen als hiervoor vermeld lijken een te ruime interpretatie van het begrip partner - dan geldt het volgende. De beslagvrije voet is ingesteld om te voorkomen dat een schuldenaar wegens beslag op al zijn inkomen een beroep moet doen op de bijstand. De halvering is slechts toegelaten als de schuldenaar geen informatie wenst te verstrekken over het inkomen van zijn of haar partner. In dit geval werd er wel informatie verstrekt, namelijk er is geen partner en dus ook geen inkomen. Gezien de bezwaren van klager en met name de inhoud van de brief van 24 juni 2011 van de gemachtigde van klager had het op de weg van de deurwaarder gelegen nader onderzoek te plegen dan wel een en ander aan zijn opdrachtgever voor te houden. Gesteld noch gebleken is dat dit is gedaan. Klacht wordt gegrond verklaard en er wordt de maatregel van berisping opgelegd. >>> Uitspraak

Beslag op bankrekening tweelingzuster
De deurwaarder heeft per abuis beslag gelegd op de bankrekening van de tweelingzuster van de schuldenaar. De klacht wordt gegrond verklaard. De deurwaarder heeft de fout echter direct nadat hij hiervan op de hoogte werd gesteld hersteld. Hij heeft het beslag opgeheven, de bankkosten terugbetaald en de beslagkosten niet ten laste van de andere zuster gebracht. De Kamer ziet daarom geen aanleiding voor het opleggen van een maatregel. >>> Uitspraak

Schuldeiser bedreigt debiteur en deurwaarder onderneemt niets
Klager verwijt de deurwaarders dat zij niets hebben gedaan met de meldingen van klager dat hij bedreigd werd door de schuldeiser. Dat de situatie is geëscaleerd, waarbij klager daadwerkelijk mishandeld werd door de schuldeiser, is volgens klager mede veroorzaakt door het passieve gedrag van de deurwaarders.
Het hof is van oordeel dat van de deurwaarders verwacht had mogen worden dat zij, na kennisneming van de brief van de gemachtigde, waarin is vermeld dat klager door de schuldeiser was lastiggevallen, de situatie serieus zouden nemen. De door hen ingenomen passieve houding is daarbij niet op zijn plaats.
Met de kamer is het hof voorts van oordeel dat de volgende in de brief opgenomen passage onbehoorlijk is: “Een klacht indienen op basis van deze casus tegen een van onze deurwaarder wordt door ons gezien als misbruik/chantage en levert ons inziens klachtwaardig handelen van uzelf op”. Een dergelijke wijze van communiceren acht het hof niet passend voor een deurwaarder. Het hof acht de klacht gegrond en legt als maatregel een berisping op. >>> Uitspraak

Beslag op auto nadat debiteur rechtsreeks aan de tandarts had betaald
Het hof is van oordeel dat de deurwaarder niet onjuist heeft gehandeld. Onbetwist heeft hij gesteld dat hij niet op de hoogte was van de betaling van de hoofdsom van klager aan zijn tandarts, terwijl toen de zaak bij zijn kantoor in behandeling was gegeven, betalingen plaats dienden te vinden op zijn kantoorrekening.  Het beslag op de auto is reeds daarom niet onrechtmatig gelegd. De kosten van de betekening van het vonnis heeft klager niet voldaan. Nu deze kosten voor rekening van klager komen en hij deze niet heeft voldaan, ook niet nadat medewerkers van het kantoor van de deurwaarders hem de gang van zaken met betrekking tot de beslaglegging hadden uitgelegd, is niet onbegrijpelijk dat de deurwaarder de beslaglegging heeft gehandhaafd.
Uit het verhandelde ter terechtzitting is gebleken dat de deurwaarder oog heeft gehad voor zowel het belang van zijn opdrachtgever als dat van klager. Daarnaar gevraagd heeft de deurwaarder nader uitgelegd dat, nadat het rekeningnummer van de bankrekening van klager bekend werd door de betaling van klager aan zijn tandarts, hij ten voordele van klager gekozen heeft voor beslaglegging op de bankrekening, omdat hiermede minder kosten gemoeid zouden zijn dan met handhaving van het beslag op de auto, inbewaringstelling van de auto en het entameren van een openbare verkoop. Gelet op dit een en ander acht het hof de beslaglegging op de bankrekening evenmin onrechtmatig.
Het hof vernietigt de bestreden beslissing en verklaart de klacht ongegrond. >>> Uitspraak

Deurwaarder verrekent zakelijke vordering met geïncasseerd geld
De deurwaarders hebben met klaagster een langdurige zakelijke relatie gehad. Klaagster leverde kopieer- en printapparatuur en de deurwaarders zorgden voor het incasseren van vorderingen van klaagster op een deel van haar klanten.
Tussen klaagster en de deurwaarders is een geschil gerezen over een printer met gebreken. De deurwaarders hebben op eigen kosten een ICT-specialist ingeschakeld. Voor de kosten hiervan hebben de deurwaarders klaagster gefactureerd voor een bedrag ad € 724,41. Klaagster was niet bereid deze nota te betalen. De deurwaarders hebben vervolgens het bedrag van de nota verrekend met gelden die zij onder zich hadden ten behoeve van klaagster uit de voor klaagster verrichte incassowerkzaamheden.
Naar het oordeel van de Kamer gaat het door de deurwaarders gedane beroep op verrekening niet op omdat het hier om een vordering gaat waarbij partijen crediteur en debiteur zijn in verschillende hoedanigheden. De klacht wordt gegrond verklaard en de deurwaarders wordt de maatregel van berisping met aanzegging opgelegd. De aanzegging houdt in dat indien nogmaals sprake is van een handelingen die tuchtrechtelijk laakbaar is, een geldboete, schorsing of ontzetting uit het ambt zal worden overwogen. >>> Uitspraak

Gebruik van geheime adresgegevens in dagvaarding
Indien het gaat om een geheim adres kan een deurwaarder aanvullende maatregelen treffen om de privacy te waarborgen. De deurwaarder vermeldt dan in de dagvaarding dat het een geheim adres betreft dat aan de deurwaarder bekend is en dat aan dat adres het exploot is gelaten. De Kamer tekent hierbij aan dat het aanbeveling verdient dat deze werkwijze bij een geheim adres altijd wordt gevolgd. De klacht wordt gegrond verklaard maar er wordt geen maatregel opgelegd. >>> Uitspraak

Bewaringstekort en BFT onjuist informeren
De deurwaarder heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) onjuist geïnformeerd en samengespannen met de andere aan het kantoor verbonden deurwaarders om het tekort te verbergen. De deurwaarders hebben ervoor gekozen de negatieve bewaringspositie niet aan het BFT te melden en het BFT onjuiste bewaringsoverzichten toegezonden. De Kamer acht dit handelen in ernstige strijd met de tuchtrechtelijke norm. De deurwaarder wordt (mede) verantwoordelijk geacht voor het laakbare handelen en de klacht wordt gegrond verklaard. De deurwaarder wordt ondanks dat hij zelf al ontslag had genomen toch uit het ambt ontzet. Aan een ontzetting uit het ambt na ontslag komt naar het oordeel van de Kamer zelfstandige betekenis toe omdat een deurwaarder die uit zijn ambt is ontzet daarvan melding zal moeten maken indien hij voor een hernieuwde benoeming tot deurwaarder in aanmerking wil komen, waardoor dit aspect bij de beoordeling van een dergelijk verzoek zal worden meegenomen. Dat de deurwaarder ter zitting heeft verklaard dat hij nooit meer werkzaam wil zijn als deurwaarder, doet hieraan niet af. >>> Uitspraak. Zie ook Uitspraak 2 en Uitspraak 3 

Deurwaarder blijft brieven sturen en huisbezoeken afleggen terwijl betrokkene niet wil betalen
Klager verwijt de deurwaarder dat deze ondanks zijn duidelijke mededeling dat hij niet van plan is te betalen omdat hij het niet met de vordering eens is, blijft volharden in het schrijven van brieven en het afleggen van huisbezoeken. De Kamer is van oordeel dat op zichzelf het versturen van een herhaalde schriftelijke aanmaning  en het afleggen van huisbezoeken na de berichtgeving van klager niet voor de hand ligt, maar dat het niet tuchtrechtelijk laakbaar is.
De deurwaarder heeft echter aan klager meegedeeld dat hij zijn opdrachtgever zou adviseren om tot dagvaarding van klager over te gaan. Om daarna nog tot tweemaal toe een huisbezoek af te leggen, gaat naar het oordeel van de Kamer te ver. Het is begrijpelijk dat dit bij klager intimiderend kan overkomen. De Kamer verklaart de klacht gegrond, maar ziet geen aanleiding voor het opleggen van een maatregel. >>> Uitspraak

Deurwaarder komt niet opdagen bij aangekondigde executoriale verkoop
Wanneer een aangekondigde executoriale verkoop niet door gaat ligt het op de weg van de deurwaarder om dit tijdig door te geven. Door de deurwaarder is niet nader toegelicht door welke externe omstandigheden de openbare verkoop geen doorgang kon vinden. Dit klachtonderdeel wordt gegrond verklaard. De deurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd. >>> Uitspraak

Doorzetten executie terwijl vordering was voldaan
Ten onrechte aankondigen van executiemaatregelen en het duurt te lang voordat het gelegde beslag wordt opgeheven. Van een deurwaarder mag worden verwacht dat sneller wordt gereageerd nadat wordt geconstateerd dat een fout is gemaakt. De deurwaarder heeft weliswaar zijn excuses aangeboden maar de Kamer is van oordeel dat er sprake is van zodanige onzorgvuldigheden dat de klacht gegrond dient te worden verklaard. Er wordt een maatregel van berisping opgelegd. >>> Uitspraak

Niet reageren op vragen en klachten
Niet reageren op vragen en klachten van klaagster. De deurwaarder heeft de klacht erkend. Hij heeft ook erkend niet te hebben gehandeld conform zijn eigen klachtenregeling. De klacht wordt gegrond verklaard en de maatregel van berisping wordt opgelegd. >>> Uitspraak

Uitwinnen van beslag op levensverzekering
De deurwaarder wist op het moment van het uitwinnen van het beslag op de levensverzekering dat er een tweede rechthebbende was die onder bewind was gesteld. De deurwaarder had daarom niet tot volledige doorbetaling van het uitgewonnen bedrag aan zijn opdrachtgever mogen overgaan. De klacht wordt gegrond verklaard en de maatregel van berisping wordt opgelegd.  >>> Uitspraak

Meer informatie
- tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn