Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2011-03

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hieronder een selectie van uitspraken gepubliceerd in de periode juni t/m juli.



Voor hoofdsom € 10,69 direct na vonnis tot betekening en bevel overgaan
De Kamer voor gerechtsdeurwaarders is van oordeel dat het geen pas geeft om voor een hoofdsom van € 10,69 direct na vonnis tot betekening en bevel van het vonnis over te gaan. De Kamer acht het ook laakbaar dat aansluitend - ook nog eens na betaling van het krachtens het vonnis verschuldigde - voor de betekenings- en bevelkosten hoge derdenbeslagkosten worden gemaakt. Dat de opdrachtgever ontevreden was over de uitkomst van het vonnis, levert geen rechtvaardiging op voor de gevolgde handelwijze, nu de deurwaarder hier een eigen verantwoordelijkheid heeft. De kamer acht de klacht gegrond en legt de deurwaarder de maatregel van berisping op. >>> Uitspraak

Bedrag in beslagexploot opgenomen waarvoor geen executoriale titel
Als een deurwaarder bij de uitoefening van zijn taak een vergissing maakt is dat niet zonder meer tuchtrechtelijk laakbaar. Het hof is echter van oordeel dat de fout in het onderhavige geval het gevolg is van verwijtbare onzorgvuldigheid aan de kant van de deurwaarder. Tot dit oordeel is redengevend dat de deurwaarder na de betekening van het vonnis en de ontruiming (in april 2009) nimmer de moeite heeft genomen om klaagster bij brief tot betaling aan te manen, ook niet nadat zij zich had ingeschreven op haar nieuwe adres. Door haar niet aan te schrijven heeft de deurwaarder klaagster de mogelijkheid ontnomen hem al vóór de beslaglegging erop te wijzen dat de mutatieschade werd betwist en niet was begrepen onder de executoriale titel. Gelet op de ingrijpendheid van het middel van loonbeslag had van de deurwaarder mogen worden verwacht dat hij alvorens tot beslaglegging over te gaan pogingen zou ondernemen de vordering op andere wijze te innen. Dat hij vervolgens een relatief zeer hoog bedrag ten onrechte in het beslagexploot heeft opgenomen valt de deurwaarder onder die omstandigheden ernstig te verwijten. Dit klachtonderdeel is gegrond. Maatregel berisping. >>> Uitspraak

Debiteur verzoekt om inzage persoonsgegevens
Het hof is van oordeel dat vast staat dat de deurwaarder heeft verzuimd de gevraagde inlichtingen (in voldoende mate) te verstrekken. Reeds hierom heeft de deurwaarder, naar oordeel van het hof, tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Het hof is echter van oordeel dat een maatregel achterwege kan blijven nu is gebleken dat de deurwaarder meer malen overleg heeft gevoerd met het College bescherming persoonsgegevens omtrent de gegevens die beschikbaar zouden moeten worden gesteld aan klager. Uit deze gang van zaken blijkt dat het niet verstrekken van de gevraagde gegevens niet zozeer berustte op onwil, als wel op een onbekendheid met de tamelijk ingewikkelde wettelijke eisen. Het hof bekrachtigt de bestreden beslissing. >>> Uitspraak

Betaling verwijtbaar afgeboekt op verkeerd dossier?
Het hof is anders dan de kamer van oordeel dat de handelwijze van de deurwaarder niet in strijd is met een tuchtrechtelijke norm. De deurwaarder heeft de betaling afgeboekt op een ander dossier dan door klager bedoeld, waardoor ten onrechte beslag is aangekondigd. Deze fout is echter grotendeels veroorzaakt door toedoen van klager zelf. Bij de betaling was namelijk geen dossiernummer vermeld en aan de hoogte van het bedrag kon niet opgemaakt worden voor welk dossier het was bedoeld. Het hof vernietigt de bestreden beslissing en, opnieuw rechtdoend verklaart de klacht ongegrond. >>> Uitspraak

Afsluiten energietoevoer in woning
Aannemelijk is dat de deurwaarder zijn bezoek aan de woning tweemaal heeft aangekondigd. De klacht dat de gerechtsdeurwaarder de woning heeft betreden zonder voorafgaande melding wordt ongegrond verklaard. >>> Uitspraak

Gebruik oude adresgegevens
Bij dagvaarding gebruik gemaakt van (te) oude adresgegevens uit GBA.  Klacht gegrond verklaard en de maatregel van berisping opgelegd. >>> Uitspraak

Sommatie ondanks nakomen betalingsregeling
Ondanks nakomen betalingsregeling heeft klager een brief ontvangen waarin hij wordt gesommeerd de laatste termijn te betalen binnen zeven dagen bij gebreke waarvan klager zou worden gedagvaard. Klacht gegrond verklaard. Er wordt geen maatregel opgelegd omdat het een vergissing betrof en klager excuses zijn aangeboden. >>> Uitspraak

Meer informatie
- Eerder verschenen overzichten


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn