Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2011-02

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hieronder een selectie van uitspraken gepubliceerd in de periode april t/m mei 2011.


Doorgaan met tuchtrechtelijk laakbaar handelen na uitspraak tuchtrechter
Het hof rekent het de deurwaarder ernstig aan dat hij na eerdergenoemde beslissing van de kamer bewust is doorgegaan met zijn door de tuchtrechter inmiddels gelaakte handelwijze en stelt vast dat de deurwaarder daarmee te kennen heeft gegeven geen respect te hebben voor het tuchtrechtelijke oordeel.
Het hof bekrachtigt  de door de kamer aan de deurwaarder opgelegde maatregel van schorsing voor de duur van drie maanden. >>> Uitspraak

Zonder adresverificatie openbaar betekenen
De deurwaarder verzuimt een adresverificatie te doen en betekend tweemaal in het openbaar (advertentie in de krant). De Kamer acht de klacht gerond en legt de deurwaarder de maatregel van berisping op. >>> Uitspraak

Deurwaarder komt niet opdagen bij aangekondigd beslag
De deurwaarder is niet verschenen op een aangekondigde dag van beslaglegging. Het is vaste rechtspraak van de Kamer dat een beslaglegging die geen doorgang vindt, van te voren dient te worden afgezegd. De Kamer acht de klacht gegrond en legt de deurwaarder de maatregel van berisping op. >>> Uitspraak 

Ten onrechte in rekening brengen van kosten
De deurwaarder brengt tot tweemaal toe ten onrechte kosten in rekening die niet door de rechter zijn toegewezen. De Kamer acht dat laakbaar en legt de deurwaarder de maatregel van berisping op. >>> Uitspraak

Het beslag wordt niet overbetekend
De deurwaarder legt beslag onder de bank en heeft dit beslag vervolgens niet overbetekend aan de debiteur. Betrokkene heeft dus geen afschrift ontvangen, terwijl dit wel moet. De Kamer acht de klacht gegrond, maar legt geen maatregel op. >>> Uitspraak

Te weinig opleidingspunten behaald
De KBvG verwijt de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder dat hij in de periode 2007-2008 te weinig opleidingspunten heeft behaald. Om de kwaliteit van de gehele beroepsgroep te verzekeren zijn alle gerechtsdeurwaarders verplicht per twee jaar een minimum aantal opleidingspunten te behalen. Wanneer een gerechtsdeurwaarder niet aan deze verplichting voldoet brengt hij niet alleen de kwaliteit van zijn eigen beroepsuitoefening in gevaar, maar bevoordeelt hij zich ook ten opzichte van andere gerechtsdeurwaarders die zich wel aan de Verordening houden en aan de op hen rustende opleidingsverplichting tijd en geld moeten besteden. De toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder heeft tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld. De maatregel van berisping is passend en geboden. De door de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder aangevoerde omstandigheden, alle van financiële aard, geven het hof geen aanleiding in deze zaak naast de berisping een lagere boete op te leggen dan een van € 200,= per niet behaald opleidingspunt (in totaal dus € 5.200,=). >>> Uitspraak

Ontzetting uit ambt door bewaringstekort
Het Bureau Financieel Toezicht verwijt de deurwaarders dat zij een bewaringstekort hebben laten ontstaan en dat zij dat tekort – in strijd met artikel 19 lid 3 Gdw – niet terstond hebben aangevuld. Het hof ziet geen aanleiding anders te oordelen dan de kamer inzake de gegrondheid van de inhoud van de klacht. Met betrekking tot de door de kamer aan hen opgelegde maatregel overweegt het hof als volgt. Het hof rekent het de deurwaarders zwaar aan dat zij op deze wijze hun kantoor hebben gevoerd. De deurwaarders hebben willens en wetens de gelden van derden – die niet aan hen toebehoorden – aangewend ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering, hetgeen een groot risico op benadeling van die derden met zich bracht. Dat betekent dat de rechten van de crediteuren van de kwaliteitsrekening door het handelen van de deurwaarders aangetast hadden kunnen zijn. Een dergelijk gevolg van het handelen van een deurwaarder is maatschappelijk onaanvaardbaar. Gezien de aanmerkelijke omvang van het – structurele – bewaringstekort en de wijze waarop de deurwaarders hiermee zijn omgegaan, is het hof van oordeel dat de maatregel van ontzetting uit het ambt passend en geboden is. Het hof bekrachtigt de bestreden beslissing. >>> Uitspraak 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn