Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2010-3

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hieronder een selectie van uitspraken in de periode april en mei 2010.1. Deurwaarder moest gelegenheid bieden restant te betalen ipv direct beslag te leggen

Geklaagd wordt over het feit dat de zitting heeft plaatsgevonden terwijl het verschuldigde al was voldaan en er zonder nadere aankondiging een jaar na dato beslag is gelegd. De Kamer is van oordeel dat het doorgaan van de zitting een ongelukkige samenloop van omstandigheden is omdat de deurwaarder niet op tijd wist van de gedane betaling.
De klacht met betrekking tot het gelegde beslag wordt gegrond geacht. De deurwaarder wist inmiddels van de betaling en het had in de rede gelegen om klaagster de gelegenheid te bieden de geringe restvordering te betalen. Dit geldt te meer nu tussen betekening van het vonnis en de verdere tenuitvoerlegging meer dan een jaar was verstreken. Er wordt geen maatregel opgelegd. >>> Uitspraak

2. Niet legitimeren bij binnentreden
De deurwaarder heeft, ondanks een verzoek daartoe, zich niet gelegitimeerd bij het binnentreden van de woning. Volgens de deurwaarder was dit niet nodig omdat hij tot de woning is toegelaten. De kamer is het niet met de deurwaarder eens en verklaart de klacht deels gegrond. Er wordt geen maatregel opgelegd. Zowel klager deurwaarder hebben hoger beroep ingesteld. >>> Uitspraak

3. Concipiërende deurwaarder verifieert gba: betekende deurwaarder mag hiervan uitgaan
Het hof benadrukt dat verificatie van de adresgegevens van degene aan wie het exploot van dagvaarding dient te worden betekend, bij de GBA dan wel KvK, van essentieel belang is en een standaardonderdeel van de procedure dient te zijn. De stelling van de deurwaarder dat het in zijn branche gebruikelijk is dat de concipiërende deurwaarder de gegevens controleert en dat de deurwaarder die wordt verzocht het exploot te betekenen hiervan uit mocht gaan acht het hof juist. Het hof tekent hierbij overigens aan dat het aanbeveling verdient dat bij het opvoeren van deze verschotten de datum van controle van de GBA- dan wel KvK-gegevens wordt genoemd. Tot slot wordt nog overwogen dat, indien de feitelijke situatie aanleiding geeft te twijfelen, het voor zich spreekt dat de betekenende deurwaarder alsnog zelfstandig onderzoek verricht. Het hof verklaart de klacht ongegrond. >>> Uitspraak

4. Periode van 2 maanden tussen nemen uittreksels gba en uitbrengen exploot te lang
Een periode van twee maanden tussen het nemen van uittreksels uit de GBA en KvK en het uitbrengen van het exploot is in het algemeen te lang. Het hof tekent hierbij aan dat de vraag of een nieuw uittreksel moet worden genomen steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval zal moeten worden beantwoord. Maatregel: berisping. >>> Uitspraak

5. Nodeloze kosten door tweede keer beslag te leggen terwijl er al beslag lag
Omdat door een collega al beslag onder de UWV was gelegd, heeft de deurwaarder de vordering bij deze collega als eerst beslagleggende deurwaarder ingediend. Deze collega heeft, na het voldoen van het eerste beslag, aan de deurwaarder een eindafrekening gestuurd. Daarna heeft het UWV enige maanden niets meer aan de (tweede) deurwaarder afgedragen, omdat men in de (onjuiste) veronderstelling verkeerde dat het beslag was opgeheven. Vervolgens heeft de deurwaarder opnieuw op de uitkering beslag gelegd en daarvoor kosten bij klager in rekening gebracht. Maatregel: berisping >>> Uitspraak

6. Schuldeiser stuurt sommatie op briefpapier deurwaarder (profitletter)
Beslissing op verzet. Profitletter. In verzet wordt door klager de door hem gewraakte brief overgelegd. De Kamer toets aan de eerder vastgelegde normen en oordeelt dat de brief de indruk wekt dat de zaak al in behandeling is bij de gerechtsdeurwaarder terwijl dat niet het geval is. De beslissing van de voorzitter wordt vernietigd en de klacht gegrond verklaard. Er wordt geen maatregel opgelegd. >>> Uitspraak Zie ook bestuursregel KBvG


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn