Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2010-2

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hieronder een selectie van uitspraken in de periode maart 2010.1. Diverse fouten bij loonbeslag

Geklaagd wordt over een loonbeslag dat voor een te hoog bedrag is gelegd en te lang is gehandhaafd. De klacht wordt gegrond verklaard. De Kamer is van oordeel dat de deurwaarder verwijtbaar heeft gehandeld door:
- het loonbeslag niet over te betekenen (debiteur heeft geen afschrift ontvangen);
- niet adequaat te reageren op telefoontjes en brieven van klager, en;
- voor een te hoog bedrag beslag heeft gelegd.
Maatregel: geldboete van € 750. >>> Uitspraak

2. Ten onrechte beslagvrije voet halveren
De deurwaarder heeft de beslagvrije voet ten onrechte gehalveerd, omdat hij niet naar het inkomen van de partner heeft gevraagd.  Bovendien heeft de deurwaarder niet op brieven gereageerd en het teveel ingehouden bedrag niet gerestitueerd. Ten tijde van de zitting is de kwestie nog steeds niet opgelost. Maatregel: berisping met aanzegging dat als het nog een keer gebeurt, er een zwaardere maatregel wordt overwogen. >>> Uitspraak

3. Beslag op verkeerde onroerende zaak
De deurwaarder legt beslag op een verkeerde onroerende zaak door een fout bij de gepleegde recherche in het Kadaster. De Kamer vindt dit meer dan een administratieve vergissing of een simpele fout en verklaart de klacht gegrond. Gezien het adequate handelen van de deurwaarder toen hij met de fout bekend raakte wordt geen maatregel opgelegd. >>> Uitspraak

4. Deurwaarder heeft i.p.v. een ‘grosse’ een afschrift betekend
Beslissing op verzet. De kamer is het met klager eens dat de uitspraak niet kon worden tenuitvoer gelegd. Er is in plaats van een grosse een afschrift betekend. Het verzet is gegrond en de klacht ook. De Kamer legt geen maatregel op. >>> Uitspraak

5. Onnodig kosten door een tweede beslag
De Kamer acht het verzet gegrond omdat de deurwaarder onzorgvuldig heeft gehandeld door geen vervolg te geven aan een eerder gelegd beslag maar opnieuw beslag heeft gelegd en daardoor onnodige kosten heeft gemaakt. Maatregel: berisping. De deurwaarder heeft hoger beroep ingesteld. >>> Uitspraak

6. Diverse fouten bij beslag op inboedel en inkomen
Betekening van een beschikking waarbij bevel tot betaling wordt gedaan voor een bedrag dat niet geheel aan de titel kon worden ontleend. Leggen van beslag inboedel terwijl de termijn waarbinnen de achterstand kon worden voldaan nog niet was verstreken. In strijd met de wet de volgende dag geen proces-verbaal opgemaakt met de aanduiding waarop beslag was gelegd. Ondanks tijdige betaling toch beslag gelegd onder de UWV. De gang van zaken, in samenhang bezien, acht de Kamer ernstig verwijtbaar. Maatregel berisping met aanzegging dat als het nog een keer gebeurt, een zwaardere maatregel wordt overwogen. >>> Uitspraak

7. Beslag gelegd vanwege onregelmatig nakomen betalingsregeling
Klaagster maakt bezwaar tegen een ten laste van haar gelegd beslag. Er is een regeling getroffen en klaagster is van mening dat zij die is nagekomen. Omdat de regeling onregelmatig werd nagekomen is deze komen te vervallen. Het leggen van beslag is daarom naar het oordeel van de Kamer niet tuchtrechtelijk laakbaar. De klacht wordt ongegrond verklaard. >>> Uitspraak

8. Snel twee maal achter elkaar beslag leggen
Naar het oordeel van de Kamer heeft de deurwaarder onzorgvuldig gehandeld door snel tweemaal achter elkaar beslag te leggen met alle kosten van dien. Na de betekening van het vonnis op 2 oktober 2008 heeft de deurwaarder op 10 oktober 2008 ten laste van de schuldenaar beslag gelegd op het woonhuis, welk woonhuis pas een half jaar daarvoor was aangeschaft. Op 13 oktober 2008 heeft een advocaat namens de schuldenaar aan de deurwaarder meegedeeld dat er de bereidheid bestond tot het treffen van een betalingsregeling.
De deurwaarder heeft vervolgens op 16 oktober 2008 loonbeslag gelegd. De Kamer acht dit disproportioneel, ook al gelet op de relatief geringe omvang van de hoofdsom en het feit dat de executie van het dwangbevel na de betekening daarvan op 10 oktober 2005 bijna drie jaren heeft stilgelegen. Maatregel: berisping. >>> Uitspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn