Overzicht tuchtrecht deurwaarders januari t/m maart 2017

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2017.
Deurwaarder belt niet aan maar doet exploot direct in brievenbus
De deurwaarder heeft in het exploot van betekening verklaard dat hij niemand had aangetroffen. Klager en zijn echtgenote waren echter aanwezig. Uit de door klager in het geding gebrachte beeld- en audiobestanden van een op zijn voordeur gerichte bewakingscamera valt echter te zien dat de deurwaarder een brief in de brievenbus stopt en weer wegloopt. Mede gezien het tijdsverloop van 4 seconden acht de Kamer het niet aannemelijk dat de deurwaarder heeft aangebeld, zoals hij heeft verklaard. Dit betekent dat de deurwaarder onjuist in het exploot van betekening heeft verklaard dat hij niemand had aangetroffen. De Kamer acht dit onderdeel van de klacht gegrond en legt een berisping op. >>> Uitspraak


Omzeilen beslagvrije voet door beslaglegging op bankrekening waarop uitkering wordt gestort?

Daarvan is volgens de Kamer geen sprake. Er kan sprake zijn van misbruik van recht, als de beslagvrije voet bewust wordt ontdoken doordat het beslag geen ander doel heeft dan het brengen van de uitkering onder het beslag. Het omzeilen van de beslagvrije voet door het leggen van een bankbeslag is bijvoorbeeld niet toegestaan ingeval de betreffende bankrekening uitsluitend wordt gevoed door een inkomstenbron (bijvoorbeeld een uitkering) waarop geen beslag kan worden gelegd vanwege de daarvoor geldende beslagvrije voet en de beslag leggende deurwaarder daarvan op de hoogte is of moet zijn. Deze situatie heeft zich hier echter niet voorgedaan. Niet gebleken is dat de deurwaarder op het moment van beslaglegging op de hoogte was van het inkomen van de partner en de saldopositie van de bankrekening(en) van klaagster. Het bedrag dat onder het beslag is gebracht valt ook niet te herleiden tot inkomsten waarop geen beslag mocht worden gelegd gelet op de daarvoor geldende beslagvrije voet. >>> Uitspraak 1 Zie ook >>> Uitspraak 2


Deurwaarder wil geen info vertsrekken over betalingen ex-partner
Klager en ex-partner zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een vordering. De deurwaarder is vanwege privacy niet bereid om klager te informeren hoeveel de ex-partner al betaald heeft. De kamer acht dit te stellig geformuleerd. Niet valt in te zien op welke wijze de privacy zou worden geschonden indien klager na een daartoe strekkend verzoek wordt medegedeeld welke bedragen door zijn ex-partner zijn of worden betaald. Klager heeft er immers recht op te weten wat er door of namens zijn ex-partner op de vordering wordt voldaan, te meer nu sprake is van een hoofdelijke veroordeling. Klacht gegrond. Geen termen aanwezig om over te gaan tot het opleggen van een maatregel. De deurwaarder heeft zich gerealiseerd dat klager op gezette tijden een opgave zou kunnen worden verzonden, waaronder het totale door- of namens zijn ex-echtgenote betaalde bedrag. >>> Uitspraak


Ondanks nakomen betalingsregeling bankbeslag leggen
Klaagster heeft zich correct aan de betalingsregelingen gehouden. Wegens administratieve fouten door de deurwaarder zijn ten onrechte beslagen gelegd en kosten gemaakt. De deurwaarder heeft de Kamer hierover onjuiste informatie verschaft. De deurwaarder stelt in zijn verweerschrift dat hij ‘uit coulance’ de kosten van de bankbeslagen ad € 450,28 aan klaagster heeft geretourneerd. Ter zitting is gebleken dat de deurwaarder dit bedrag niet in september 2015, zoals hij in zijn verweerschrift stelt, maar pas in januari 2017, dus een week voor de zitting, aan klaagster heeft terugbetaald, overigens zonder dat rente is vergoed.
Van de deurwaarder mag worden verwacht dat op het moment dat er zaken fout zijn gegaan en eerder onterecht loonbeslag is gelegd, hij extra zorgvuldig is met het leggen van een volgend loonbeslag, temeer nu de wijze van boeking van de betalingen klaagster op geen enkele wijze valt te verwijten. Klacht gegrond, als maatregel word een geldboete ad. € 350 opgelegd. >>> Uitspraak


Invorderingskosten in reken in brengen zonder geldige titel
Bij notariële akte hebben klagers van hun (schoon) ouders een bedrag van € 285.000,00 geleend. Omdat ze achter waren met betalen de (schoon) ouders ingeschakeld. De deurwaarder heeft de notariële akte betekend en bevel tot betaling gedaan. Tevens heeft de deurwaarder invorderingskosten ad. € 18.537,20, in rekening bebracht terwijl de akte daar geen grondslag voor biedt. De Kamer acht dit met name in strijd met artikel 8 van het Reglement KBvG-normen voor Kwaliteit. Voor het gegronde deel van de klacht legt de Kamer de deurwaarders ieder de maatregel van schorsing voor de duur van één week op. >>> Uitspraak


Vermelding geheim adres in exploot

De deurwaarder vermeldt een geheim adres in een exploot. Volgens de deurwaarder is de privacy niet geschonden nu de opdrachtgever het adres al kende. De kamer oordeelt dat de deurwaarder niet de ruimte heeft om een eigen afweging te maken of afwijking van artikel 45 lid 3 onder d Rv al dan niet gerechtvaardigd is. Vaste praktijk is inmiddels, en zo volgt ook uit jurisprudentie, dat deurwaarders verantwoordelijk zijn voor de correcte verwerking van een geheimhoudingsindicatie in exploten. Indien de deurwaarder nalatig is door toch de adresgegevens te vermelden, is deze nalatigheid klachtwaardig. De klacht is gegrond, er wordt geen maatregel opgelegd. >>> Uitspraak 1 Zie ook: >>> Uitspraak 2


Niet tijdig terugbetalen te veel ontvangen bedragen
Hetgeen door de deurwaarder als verklaring is gegeven betreft een interne kwestie waarvoor de deurwaarder de verantwoordelijkheid draagt. Klacht gegrond. Maatregel van berisping opgelegd. Immers iemand met een uitkering waarbij teveel wordt ingehouden heeft er groot belang bij dat deze (onterecht) ingehouden gelden snel worden terugbetaald. >>> Uitspraak 1 Zie ook >>> Uitspraak 2


Onjuiste vaststelling van de beslagvrije voet
De Kamer rekent het de deurwaarder aan dat deze zonder nader onderzoek uit door klagers verstrekte gegevens de conclusie heeft getrokken dat die gegevens niet juist waren. Van een deurwaarder mag bij de vaststelling van een beslagvrije voet een kritische houding worden verwacht, maar de deurwaarder heeft in dit geval onzorgvuldig gehandeld door zonder nader onderzoek voorbarige conclusies te trekken. De Kamer acht het ook passend als de deurwaarder wel was ingegaan op het aanbod van klagers tot het aangaan van een gesprek.
Klacht gegrond, oplegging van de maatregel van berisping met aanzegging. >>> Uitspraak


Bij herhaling niet reageren op brieven
De deurwaarder heeft bij herhaling niet gereageerd op brieven van de gemachtigde, een advocaat, van klager. Zelfs is een bericht van ontvangst niet verzonden naar aanleiding van de ontvangen brieven. Daar komt nog bij dat binnen de organisatie van de deurwaarder sprake is geweest van een foutieve boeking. Klacht gegrond, oplegging van een berisping met aanzegging. >>> Uitspraak 1 Zie ook >>> Uitspraak 2


Hof legt slechts berisping ipv boete op voor langdurig geen beslagvrije voet hanteren
De Kamer voor gerechtsdeurwaaders heeft de deurwaarder een boete opgelegd van € 1000 vanwege het langdurig niet hanteren van een beslagvrije voet. In hoger beroep legt het Hof slechts de maatregel van berisping op omdat die maatregel in lijn zou zijn met eerdere uitspraken in soortgelijke zaken. Opmerkelijk nu het hier om een forse schending van de beslagvrije voet gaat. Wat moet je als deurwaarder dan doen om nog een boete te krijgen. Dat vraag je je af bij het lezen van de volgende feiten.

De deurwaarder heeft ten behoeve van de gelegde beslagen in augustus en september 2014 de beslagvrije voet van klager aanvankelijk vastgesteld op nihil. Met de kamer is het hof van oordeel dat dit in in strijd is met de wet; niet gebleken is dat voor deze nihilstelling een wettelijke grondslag aanwezig is.
Na eerst nog telefonisch contact te hebben gehad met de deurwaarder over de beslagvrije voet, heeft (de advocaat van) klager de deurwaarder bij e-mail van 25 november 2014 de benodigde gegevens verstrekt met betrekking tot inkomsten en uitgaven van klager ten behoeve van de juiste berekening van die beslagvrije voet. De deurwaarder heeft daarop pas gereageerd bij e-mail van 19 december 2014, dus ongeveer vier weken later. Het hof acht dit onredelijk laat en daarmee tuchtrechtelijk verwijtbaar.
Verder valt het de deurwaarder aan te rekenen dat hij de nihilstelling van de beslagvrije voet tot aan 12 februari 2015 heeft gehandhaafd. Het moge zo zijn dat de deurwaarder zijn twijfels had over de juistheid en volledigheid van de financiële gegevens die (de advocaat van) klager aan hem had verstrekt, maar dat bracht niet met zich dat hij gerechtigd was al die tijd vaststelling/aanpassing van de beslagvrije voet achterwege te laten. Als de deurwaarder na vaststelling van de beslagvrije voet uit nader onderzoek zou zijn gebleken van neveninkomsten van klager, had hij op dat moment de beslagvrije voet (opnieuw) kunnen aanpassen. Het hof is overigens niet gebleken dat de deurwaarder daadwerkelijk nader onderzoek heeft verricht.

Evenzeer verwijtbaar is dat de gerechtsdeurwaarder pas na herhaald verzoek op 22 april 2015 de (aangepaste) hoogte van de beslagvrije voet heeft doorgegeven aan de derde-beslagenen, terwijl hij ruim twee maanden eerder, op 12 februari 2015, de beslagvrije voet had vastgesteld. Het gevolg hiervan is geweest dat gedurende een lange periode maandelijks een aanzienlijk groter deel van het inkomen van klager onder de beslagen werd gebracht dan uit de wet voortvloeit. Ook heeft de gerechtsdeurwaarder niet tijdig (en pas na herhaald verzoek) de te veel geïncasseerde bedragen aan klager uitbetaald.
De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel tot betaling van een geldboete van 1000 euro opgelegd. Het hof verklaart twee van de drie klachtonderdelen gegrond en legt aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op. >>> Uitspraak


Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn