Overzicht tuchtrecht deurwaarders april t/m juni 2021

uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2021.Beslag op woning als oneigenlijk drukmiddel en niet proportioneel
Ondanks dat een betalingsregeling van € 100,00 per maand wordt nagekomen, heeft de de deurwaarder beslag op de woning gelegd. De deurwaarder stelt in zijn verweerschrift dat hij slechts “ter meerdere zekerheid” beslag heeft gelegd op de woning van klager, met de intentie om dit beslag slechts “uit te voeren” indien klager de gemaakte betaalafspraken niet zou honoreren. De deurwaarder heeft beslag op de woning gelegd terwijl hij nog niet concreet van plan was de woning te verkopen. De deurwaarder heeft hiermee oneigenlijke druk uitgeoefend.
De kamer acht beslag op de woning van klager voor een vordering ad. € 7.106,98 niet proportioneel. Het ligt op de weg van de deurwaarder om onder deze omstandigheden beslag te leggen op de WW uitkering, waarbij een beslagvrije voet dient te worden berekend en toegepast. De beslagvrije voet beoogt een bestaansminimum te garanderen en van een deurwaarder wordt bij toepassing daarvan een hoge mate van zorgvuldigheid verwacht. Het leggen van beslag op de woning, enkel als drukmiddel om klager te bewegen tot een betalingsregeling, die verder gaat dan wat de beslagvrije voet zou toelaten in geval van beslag op het inkomen, is naar oordeel van de kamer oneigenlijk en tuchtrechtelijk verwijtbaar. Ook dat klachtonderdeel acht de kamer gegrond. Maatregel: geldboete € 1000. >>>Uitspraak


Verlaging beslagvrije voet met verwijzing naar vtlb-rapport
De deurwaarder heeft bij het berekenen van de beslagvrije voet een bedrag in mindering gebracht onder vermelding 'Recofa vermindering'. De deurwaarder verwijst naar het vtlb-rapport en verlaagt de beslagvrije voet met € 349,91. Naar oordeel van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders biedt artikel 475d Rv geen ruimte voor een dergelijke vermindering. Klacht gegrond, maatregel waarschuwing >>>Uitspraak


Beslag op bankrekening ondanks betalingsvoorstel
Er is beslag op de bankrekening van klager gelegd zonder hem op de hoogte te brengen van de reactie van de opdrachtgever op het betalingsvoorstel van klager, terwijl dit wel was toegezegd. Verder acht de kamer het gelet op de formulering in het exploot begrijpelijk dat klager er vanuit ging dat hij met het betalingsvoorstel niet langer aan het bevel tot (onmiddellijke) betaling hoefde te voldoen. Klacht gegrond. Maatregel van berisping en tevens veroordeling in proceskosten. >>>Uitspraak


Oud e-mailadres en oud banknummer
De deurwaarder heeft gebruik gemaakt van een oud e-mailadres van klaagster waardoor zij niet (tijdig) heeft gereageerd op een brief van de deurwaarder.  Daarnaast heeft de deurwaarder op een oud banknummer van klaagster een bedrag teruggestort. Klachten hierover zijn gegrond. Er wordt echter geen maatregel opgelegd omdat klaagster de e-mail wel heeft ontvangen en de deurwaarder tijdig het bedrag op een juist rekeningnummer heeft geretourneerd. >>>Uitspraak


Vergoeding schade onder voorwaarde dat debiteur klacht intrekt
De deurwaarder heeft ten onrechte druk uitgeoefend op klaagster om, in ruil voor een compensatie, af te zien van haar recht om een klacht in te dienen; klaagster voelt zich hierdoor gechanteerd.
Hoewel het hof kan begrijpen dat de kosten van de tuchtrechtelijke procedure een deurwaarder in de verleiding kan brengen om uit economische overwegingen een dergelijk voorstel te doen, kan deze handelwijze niet worden aanvaard. Het tuchtrecht strekt ertoe om in het algemeen belang toe te zien op het niveau van de beroepsuitoefening. De goede werking van het tuchtrecht mag niet worden gefrustreerd. Met de omstandigheid dat schadevergoeding is betaald of aangeboden kan in de tuchtprocedure rekening worden gehouden, maar het intrekken of niet indienen van een tuchtrechtelijke klacht mag niet als voorwaarde worden verbonden aan een aanbod tot schadevergoeding, ook niet als de deurwaarder meent dat zijn aanbod onverplicht is. Klacht gegrond, uitspraak berisping >>>Uitspraak


Onfatsoenlijk en onprofessioneel
De kamer acht de wijze waarop de deurwaarder zich heeft gedragen in woord en (voornamelijk) in geschrift ongepast, onfatsoenlijk en uiterst onprofessioneel. Dergelijk gedrag is onbetamelijk en past een redelijk handelend deurwaarder niet. Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel één week schorsing en veroordeling in de proceskosten. >>>Uitspraak


Op onzorgvuldige wijze beslag, bewaring en verkoop van fietsen
De deurwaarder heeft naar willekeur gehandeld en lijkt op geen verantwoordelijkheid te hebben willen nemen om een deugdelijk executoriaal proces van inbeslagname, bewaring en executieverkoop te willen voeren. De deurwaarder is inconsequent gebleken in zijn optreden en onzorgvuldig ten aanzien van de aankondiging met betrekking tot de executoriale openbare verkoop, terwijl hij geacht wordt te weten dat bij de inzet van een ingrijpend middel als beslag uiterste zorgvuldigheid mag worden gevergd. Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel: één week schorsing en veroordeling in de proceskosten. >>>Uitspraak


Ondanks bewind blijft deurwaarder debiteur benaderen
De deurwaarder dient te communiceren met de bewindvoerder als de schuldenaren onder bewind zijn gesteld. Ondanks dat de bewindvoerder de deurwaarder meerdere keren heeft meegedeeld dat haar cliënten onder bewind staan, heeft de deurwaarder hen rechtstreeks benaderd. Maatregel van waarschuwing opgelegd. >>>Uitspraak


Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn