Onjuiste aanmaning? Geen incassokosten!

Bron: André Moerman
uur

Voordat er incassokosten in rekening mogen worden gebracht moet de schuldeiser eerst een aanmaning sturen die aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Klopt de aanmaning niet, dan mogen er geen incassokosten berekend worden. Zo heeft Hof Den Haag bepaald dat de aanduiding “betalen binnen 14 dagen na dagtekening”, niet voldoet.
De 14-dagenbrief

Voorwaarde voor het in rekening brengen van incassokosten is dat de schuldenaar van te voren gewaarschuwd wordt. In de wet is opgenomen dat eerst een aanmaning moet worden verstuurd, waarin staat, dat:

  • er binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning, moet worden betaald;
  • een aankondiging van de gevolgen indien niet op tijd wordt betaald;
  • in het bijzonder de hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd zijn.


Deze zogenaamde 14-dagenbrief is een harde voorwaarde om incassokosten in rekening te brengen. In een aantal gevallen voldoet de aanmaning niet:
1.    de aanmaning vermeldt te hoge incassokosten;
2.    de 14-dagentermijn start te vroeg;
3.    de aanmaning is niet ontvangen.


1. de aanmaning vermeldt te hoge incassokosten
De incassokosten zijn gemaximeerd zo mag over een hoofdsom tot € 2500 maximaal 15% aan incassokosten berekend worden met als minimum € 40. In de 14-dagenbrief moet de hoogte van de incassokosten vermeld staan die verschuldigd zijn wanneer niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning betaald wordt. Stel dat een aanmaning verstuurd voor een hoofdsom van € 200, met een aankondiging van de volgende kosten:
- € 10 administratiekosten
- € 40 incassokosten
In feite wordt hier € 50 incassokosten aangekondigd en dat is te hoog. Wat is hiervan de consequentie? Volgens het rapport BGK-integraal dat door een rechtelijke werkgroep is vastgesteld, is er dan geen geldige aanmaning verstuurd en zijn er in het geheel geen incassokosten verschuldigd. Wanneer er meerdere aanmaningen zijn verstuurd en één daarvan vermeldt een aankondiging van het juiste bedrag aan incassokosten, dan zijn de incassokosten wel verschuldigd, aldus het rapport. Er is eveneens sprake van een geldige 14-dagenbrief wanneer een lager bedrag aan incassokosten aangekondigd wordt dan de incassokosten die maximaal berekend mogen worden.


2. de 14-dagentermijn start te vroeg
Wanneer in de aanmaning een betalingstermijn staat “binnen 14 dagen na dagtekening”, is het de vraag of deze termijn wel voldoet. Het hof Den Haag oordeelde in het arrest van 7 juli 2015 met een beroep op de parlementaire geschiedenis dat de 14-dagen-termijn een dag na ontvangst van de aanmaning in gaat.  Zo staat in de nota naar aanleiding van het verslag:
“Aan de consument wordt een termijn van 14 dagen geboden om alsnog de vordering te voldoen zonder dat de incassokosten verschuldigd worden. Om er zeker van de zijn dat de aanmaning is ontvangen en vervolgens de termijn van 14 dagen gaat lopen, kan de schuldeiser kiezen voor aangetekende verzending van de aanmaning.”
De aanduiding “binnen 14 dagen na dagtekening” is daarmee niet geldig en het Hof verbindt daaraan de consequentie dat er geen incassokosten verschuldigd zijn.
In een eerder arrest van Hof Den Haag 21 april 2015 oordeelde het Hof dat de aanduiding : “binnen 14 dagen na heden” neerkomt op “binnen 14 dagen na dagtekening” en daarmee ook niet voldoet.

De aanmaning heeft als doel te voorkomen dat de schuldenaar door de incassokosten wordt overvallen. Een aanmaning met een onjuiste termijn heeft in beginsel hetzelfde gevolg als er geen aanmaning is verstuurd, namelijk dat er geen incassokosten verschuldigd zijn.
Echter Hof Den Haag oordeelde in het arrest van 21 april 2015 dat een onjuiste vermelding van de betalingstermijn in de aanmaning geen consequenties heeft indien duidelijk is dat betrokkene toch niet kon betalen, ook niet bij een juiste betalingstermijn (betrokkene had dit zelf verklaard). De incassokosten zijn dan wel verschuldigd.


3. de aanmaning is niet ontvangen

De 14-dagenbrief is een harde voorwaarde om incassokosten in rekening te kunnen brengen. Wanneer de schuldenaar deze brief niet heeft ontvangen, zal de schuldeiser zo nodig moeten bewijzen dat deze wel is verstuurd, bijvoorbeeld aangetekend en door betrokkene ontvangen. Lukt dat niet, dan zijn er geen incassokosten verschuldigd.


Meer informatie
- Hof Den Haag 7 juli 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1896 
- Hof Den Haag 21 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:813
- Rb Gelderland 6 september 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:2834 (geen aanmaning ontvangen)
- Voorbeeldbrief om bezwaar te maken tegen incassokosten vanwege niet ontvangen of onjuiste aanmaning
- Achtergrondinfo incassokosten


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn