Ongeoorloofde druk: dreigen met beslag zonder vonnis

Bron: Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
uur

Een debiteur ontvangt van de deurwaarder de volgende brief:

”KENNISGEVING VOORGENOMEN GERECHTELIJKE PROCEDURE GEVOLGD DOOR BESLAG ROEREND EN/OF ONROERENDE GOED
Onlangs bent u door ons gesommeerd het daarin verschuldigde te voldoen. Tot heden is door U hieraan niet voldaan, zodat thans moet worden overgegaan tot verkrijging van een vonnis en mocht U hierop niet betalen, gevolgd door betekening der titel door de daartoe bevoegde gerechtsdeurwaarder en beslag op Uw roerende en/of onroerende goederen en op Uw bank- en/of girorekening.
Thans heeft U de laatste gelegenheid OM BINNEN VIJF DAGEN NA HEDEN het verschuldigde te voldoen bij gebreke waarvan het voormelde zal worden geëffectueerd. Mocht tijdens de beslaglegging niemand aanwezig zijn, dan zal het beslag worden gelegd middels forcering van de deuren, zulks met assistentie van justitie en politie, krachtens art. 444 Rv…..”

De debiteur heeft over deze brief een klacht ingediend bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De Kamer oordeelt als volgt:

"4.4 De Kamer acht de gebruikte tekst in de brief van 13 juli 2009 door de gerechtsdeurwaarder niet toelaatbaar, misplaatst en onzorgvuldig, omdat in strijd met de waarheid de indruk wordt gewekt dat er al sprake is van een toewijzende titel tegen klager en de gerechtsdeurwaarder bij niet betaling al na vijf dagen ten laste van klager over kan gaan tot beslaglegging. Uit de toelichting van de gerechtsdeurwaarder blijkt dat hij zich onvoldoende bewust is van het feit dat de meerderheid van de geadresseerden van een dergelijke brief niet juridisch onderlegd is. De brief is onnodig intimiderend en heeft kennelijk de bedoeling om de daardoor geïmponeerde leek te bewegen tot buitengerechtelijke betaling.

4.5 (...) Door een dergelijke brief wekt de gerechtsdeurwaarder ten onrechte de indruk dat hij maatregelen kan treffen, terwijl hij die nog niet kan nemen. Het staat de gerechtsdeurwaarder vanzelfsprekend vrij om de gebruikelijke gang van zaken uiteen te zetten, maar dat dient dan te geschieden op een niet intimiderende wijze en zodanig dat - ook voor een leek - duidelijk is dat pas na een voor de schuldeiser gunstig vonnis executiemaatregelen mogelijk zijn."

De Kamer legt een maatregel van een berisping op met de aanzegging dat als nog een keer tuchtrechtelijk laakbaar wordt gehandeld, een andere maatregel, bijvoorbeeld een geldboete, zal worden opgelegd.

Meer informatie:
- Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, 26 januari 2010, LJN:YB0370

Vergelijkbare uitspraken:
- Dreigen met beslag, zonder vonnis 1
- Dreigen met beslag, zonder vonnis 2
- Dreigen met conservatoir beslag en aanvragen faillissement
- Aankondigen beslaglegging met politie en sleutelsmid