Nationale ombudsman oordeelt over kwijtschelding

Bron: André Moerman
uur

Recent maar ook in het verleden heeft de Nationale ombudsman diverse interessante rapporten uitgebracht over kwijtschelding gemeentelijke belastingen, zuiveringslasten en inkomstenbelasting. Een selectie.Aanvraagtermijn voor kwijtschelding
Bepaalde gemeenten en waterschappen hanteren een aanvraagtermijn voor het indienen van kwijtschelding. Onbehoorlijk volgens de Nationale ombudsman. Het moet altijd mogelijk zijn om kwijtschelding aan te vragen voor een aanslag gemeentelijke belastingen, waterschapslasten en inkomstenbelastingen. Dus ook wanneer er al een dwangbevel is uitgevaardigd.
Alleen wanneer de aanslag al betaald is, dan geldt een aanvraagtermijn van 3 maanden. >>> Rapport

Te hoog banksaldo door ontvangen bijzondere bijstand
Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen mag er niet veel geld op de bankrekening staan. Het komt er globaal op neemt dat een saldo gelijk aan de bijstandsnorm verhoogd met een deel van de huur en premie ziektekostenverzekering vrijgesteld is.
De Nationale ombudsman moest oordelen over de situatie dat het banksaldo te hoog was omdat er bijzondere bijstand op gestort was. Nu bijzondere bijstand juist bedoeld is voor bijzondere kosten is het onredelijk om kwijtschelding vanwege een te hoog saldo af te wijzen. >>> Rapport

Te hoog banksaldo vanwege huurtoeslag die moet worden terugbetaald
Het banksaldo kan ook te hoog zijn omdat er een bedrag op staat, bijvoorbeeld huurtoeslag, dat moet worden terugbetaald. Volgens de Nationale ombudsman dient dit buiten beschouwing te blijven indien de belastingdienst de huurtoeslag aantoonbaar terugvordert. Zolang het terugvorderingsbesluit op zich laat wachten is het redelijk dat het kwijtscheldingsverzoek wordt aangehouden en invorderingsmaatregelen worden opgeschort. >>> Rapport

Bijzondere inkomensbestanddelen
Om te beoordelen of men voor kwijtschelding in aanmerking komt moet de betalingscapaciteit worden berekend. Dit gebeurt aan de hand van het inkomen en bepaalde uitgaven (huur,  premie ziektekostenverzekering en onderhoudsbijdrage). Bij bepaalde inkomensbestanddelen is het de vraag of het al dan niet meegerekend moet  worden. De Nationale ombudsman heeft hierover een aantal rapporten uitgebracht.

Niet telt mee:
- de vergoeding die pleegouders ontvangen >>> Rapport
- de toeslag Wet uitkering burgerslachtoffers >>> Rapport

Wel telt mee:
- verhoging WAO ivm blijvende hulpbehoevendheid >>> Rapport

Verwijtbaarheid aanslag
Bij een aanvraag kwijtschelding voor een aanslag inkomstenbelasting geldt een extra voorwaarde. De aanslag mag betrokkene niet te verwijten zijn, bijvoorbeeld omdat een onjuiste voorlopige teruggaaf is aangevraagd of verkeerd aangifte is gedaan.
De Nationale ombudsman moest oordelen over de situatie dat er heffingskortingen zijn aangevraagd waarvan achteraf bleek, vanwege gewijzigde omstandigheden, dat men daar niet voor in aanmerking kwam. Volgens de Nationale ombudsman niet verwijtbaar. >>> Rapport

Wanneer de aanslag slechts voor een deel van het bedrag verwijtbaar is, oordeelt de Nationale ombudsman dat voor het andere deel - indien aan de overige voorwaarden wordt voldaan - wel kwijtschelding mogelijk moet zijn. >>> Rapport

Wetswijziging op komst
Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, mag men nauwelijks geld op de bankrekening hebben staan. Onlangs heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarin wordt geregeld dat gemeenten en waterschappen ruimere vermogensgrenzen mogen hanteren (maximaal de vermogensgrenzen die voor de WWB gelden). >>> Parlementaire behandeling

Meer informatie
- Achtergrondinfo belastingen
- Rekenprogramma betalingscapaciteit


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn