LOSR wil onderzoek AFM naar DelayMyBill en PayMyDebt

Bron: Persbericht LOSR / MOgroep
uur

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verzocht om met spoed een onderzoek in te stellen naar het bedrijven DelayMyBill en PayMyDebt* (hierna gezamenlijk DelayMyBill genoemd).
Volgens de LOSR handelt DelayMyBill in strijd met beschermende regels die gelden voor een consumentenkrediet, zoals de maximum kredietvergoeding, de reclameregels en de registratie van schulden bij het Bureau Kredietregistratie.

DelayMyBill rekent te hoge kosten
De Sociaal raadslieden van de LOSR stuitten onlangs op DelayMyBill, dat voet aan de grond lijkt te krijgen in Nederland. DelayMyBill maakt het mogelijk om opeisbare schulden in drie termijnen af te betalen. Daarmee wordt de opeisbaarheid (iets) vertraagd. In feite schiet DelayMyBill de schuld voor. In de opinie van de Sociaal raadslieden betreft het hier dan ook een vorm van een lening.

Als dat zo is, brengt dit bedrijf voor deze beperkte vertraging van de opeisbaarheid met drie maanden veel te hoge kosten in rekening. Een jaar te laat betalen kost namelijk DelayMyBill 32% van het verstrekte bedrag. Afgemeten naar het wettelijk maximum dat geldt voor een consumentenkrediet - op dit moment 16% op jaarbasis – is dit veel te hoog.

Werkwijze
Het aantal mensen met schulden stijgt. Dat trekt bedrijven die handel zien in schulden. Bij DelayMyBill doen ze dit als volgt:
• De schuldeiser wijst in de aanmaning op de mogelijkheid gebruik te maken van DelayMyBill;
• de debiteur gaat naar de website www.delaymybill.nl en logt in met postcode en factuurnummer;
• DelayMyBill vraagt de gegevens op bij de schuldeiser;
• na acceptatie moet de debiteur eerst 10% van het verschuldigde bedrag betalen. Na ontvangst hiervan betaalt DelayMyBill het totaal verschuldigde bedrag aan de schuldeiser;
• de debiteur moet het resterende bedrag in drie maandelijkse termijnen aan DelayMyBill betalen.

Kosten, rente, boete
DelayMyBill rekent een vergoeding van 8% van de geldsom met een minimum van € 10,00, en rente als een termijn niet op tijd betaald wordt. Als een betalingstermijn niet op tijd betaald is, wordt 2% rente per maand in rekening gebracht met een minimum van € 10,00 per maand.
En DelayMyBill legt boetes op van 10% over de geldsom per overtreding, als de klant niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals: eerder failliet zijn verklaard of toegelaten zijn tot de wsnp;
gebruik hebben gemaakt van een buitengerechtelijke schuldregeling; geen vaste woon- of verblijfplaats hebben; minderjarig zijn geweest bij het sluiten van de overeenkomst, etc.

Maximale kredietvergoeding
De wet kent een maximale kredietvergoeding van - op dit moment - 16% op jaarbasis. Ervan uitgaande dat DelayMyBill gewoon een krediet verstrekt, brengt dit bedrijf dus een veel te hoge vergoeding in rekening.
De vergoeding van 8% van de geldsom over een periode van 3 maanden is op zichzelf al hoger dan de maximale kredietvergoeding. De extra rente van 2% per maand maakt het een en ander exorbitant hoog. Zo komt een jaar niet betalen bij DelayMyBill neer op een vergoeding van 8% + (12 x 2%) = 32%.

Omzeilt DelayMyBill wetgeving?
DelayMyBill hanteert een juridische constructie die overwegend de kenmerken heeft van een consumentenkrediet waarvoor strenge regels gelden. De constructie is zodanig dat DelayMybill daarbij door subrogatie ook in de plaats treedt van de rechten van de oorspronkelijke schuldeiser. Zou DelayMyBill mer deze ‘suboragatie-constructie’ een gat in de wet hebben gevonden, dan adviseert de LOSR dit gat zo snel mogelijk te dichten teneinde de consument te beschermen.

Reclameregels
Als er sprake is van een lening, dan  moet DelayMyBill ook de reclameregels die gelden voor het lenen van geld in acht nemen. Op de website van DelayMyBill komt de term ‘lenen’ echter niet voor, laat staan de waarschuwing ‘dat lenen geld kost’.

Kredietregistratie
Wij hebben geen aanwijzing kunnen vinden, dat registratie van de kredietverstrekking door DelayMyBill plaats vindt bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel. DelayMyBill B.V. en haar aandeelhouder Valkenburg Groep B.V. worden op de website van de BKR niet als deelnemer vermeld. Gevolg daarvan is enerzijds dat de debiteur in onvoldoende mate wordt beschermd  tegen zichzelf en anderzijds dat andere verstrekkers van consumptief krediet een onvolledig beeld krijgen van de financiële status van de debiteur. Dit terwijl registratie van schulden een belangrijk preventief effect heeft om een problematische schuldsituatie dan wel de verergering daarvan te voorkomen.

De consument moet beschermd worden tegen organisaties die misbruik maken van burgers met financiële problemen. De LOSR vertrouwt erop dat de AFM snel een onderzoek instelt en de maatregelen treft die nodig zijn om de kwetsbare consument in betalingsproblemen te beschermen. Beschermende wetgeving en de toezichthouder vervullen hierbij een belangrijke rol. De LOSR is aangesloten bij de MOgroep.

* Hetzelfde product is onder twee namen in de markt gezet DelayMyBill en PayMyDebt. De algemene voorwaarden zijn hetzelfde.

Meer informatie
- Brief LOSR aan AFM over DelayMyBill en PayMyDebt
- ’Woekerrente DelayMyBill en PayMyDebt’ (Telegraaf) 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn