Liegen over hoogte rente in dagvaarding

Bron: André Moerman
uur

Het is inmiddels vaste rechtspraak dat rentebedingen in algemene voorwaarden door de rechter ambtshalve worden getoetst aan de Europese richtlijn 93/13 EEG. Een beding waarbij de rente bij verzuim wordt vastgesteld op bijvoorbeeld 1,5% per maand (18% per jaar) zal door de rechter als oneerlijk beding worden aangemerkt en worden vernietigd.

De rechtbank Amsterdam moest oordelen over een vordering van Medicas waarbij in de dagvaarding stond dat de rente 0,9% per maand was, terwijl deze in werkelijkheid 1,5% per maand is. Liegen wordt door de rechtbank genadeloos afgestraft. De hele vordering wordt afgewezen. Medicas heeft hier overigens niet van geleerd, want hun betalingsvoorwaarden vermelden een half jaar na deze uitspraak nog steeds de exorbitant hoge rente van 1,5% per maand.


Het vonnis

Eiser vordert gedaagde te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 119,41 aan (restant) hoofdsom, rente en kosten, dit in verband met een of meer door eiser ten behoeve van gedaagde uitgevoerd fysiotherapeutische behandelingen. De (oorspronkelijke) vordering bevat een bedrag van € 42,31 aan rente, terwijl eiser voorts rente vanaf dagvaarding ter hoogte van 0,9% per maand vordert.

Eiser stelt bij dagvaarding dat algemene leveringsvoorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn en voorts dat de vertragingsrente van 0,9% per maand in artikel 6 van die voorwaarden is overeengekomen. Eiser heeft het betreffende beding in de dagvaarding geciteerd.

De kantonrechter heeft ambtshalve kennis genomen van de door Medicas gehanteerde Betalingsvoorwaarden zoals die zijn gepubliceerd op haar website. Daarbij is gebleken dat artikel 6 van de Betalingsvoorwaarden het betreffende rentebeding bevat, zij het dat dit een vertragingsrente noemt van 1,5% per maand en dus niet 0,9%. Medicas heeft in haar namens eiser genomen akte na tussenvonnis bevestigd dat deze Betalingsvoorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

Gelet op het feit dat de kantonrechter in een zaak als de onderhavige ambtshalve dient te toetsen of een beding waarop een eisende partij zich beroept oneerlijk is, is aan eiser verzocht om zich hier bij akte over uit te laten. Eiser heeft daarop een akte genomen en daarin verklaard dat op de website van MediCas de betreffende betalingsvoorwaarden zijn in te zien en dat artikel 6 daarvan een rentepercentage van 1,5% vermeldt. Zij stelt vervolgens dat de gemachtigde (zijnde MediCas zelf) om diverse redenen heeft besloten een rente te vorderen van 0,9% per maand.

Dat wil zeggen dat de gemachtigde van eiser, MediCas , in strijd met de waarheid en dus in strijd met artikel 21 RV in de dagvaarding heeft gesteld dat tussen partijen bij algemene voorwaarden een vertragingsrente van 0,9% per maand is overeengekomen in plaats van 1,5%. Volgens vaste jurisprudentie wordt een beding waarin 1,5% rente per maand is opgenomen in beginsel als oneerlijk beoordeeld, terwijl bij 0,9% wordt geoordeeld dat dat niet zo is. De kantonrechter gaat ervan uit dat MediCas als professioneel gemachtigde in zaken als de onderhavige goed op de hoogte is van het feit dat in consumentenzaken bedingen met betrekking tot overeengekomen rente onderwerp zijn van ambtshalve toetsing door de kantonrechter. Dat betekent dat MediCas het resultaat van die toetsing bewust heeft trachten te beïnvloeden door misleidende informatie in de dagvaarding op te nemen. De door MediCas in haar akte opgenomen verklaring leidt niet tot een ander oordeel.

Geoordeeld wordt dat met een dergelijke handelwijze MediCas namens eiser zozeer in strijd heeft gehandeld met haar verplichting om de voor de beslissing van belang zijnde feiten naar waarheid aan te voeren dat dit slechts tot afwijzing van de volledige vordering kan leiden.


Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt eiser in de kosten van gedaagde, te stellen op nihil.

Aldus gewezen door mr. E. Pennink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare civiele terechtzitting van 4 oktober 2016, in aanwezigheid van de griffier.


Meer informatie
- Rb Amsterdam 4 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6702  
- Achtergrondinfo rente


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn