Kosten voor een betalingsregeling, mag dat wel?

Bron: André Moerman
uur

Een betalingsregeling is een gunst. Als debiteur heb je geen recht op een betalingsregeling. Maar betekent dit dan ook dat de schuldeiser voor de betalingsregeling kosten in rekening mag brengen? Een veel gestelde vraag omdat diverse schuldeisers alleen een betalingsregeling wil afsluiten wanneer daar maandelijks een vergoeding tegenover staat. Maar mag dat wel?
Kosten ter voldoening buiten rechte

Kosten voor een betalingsregeling zijn in feite kosten die gemaakt worden om de schuld, zonder tussenkomst van de rechter, te voldoen. De schuldeiser mag onder bepaalde voorwaarden redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening brengen. Dit is de juridische benaming voor wat we meestal incassokosten noemen. Deze kosten komen onder verschillende benamingen voor:

  • administratiekosten;
  • bureaukosten;
  • aanmaankosten (w.o. kosten aangetekend verzenden);
  • buitengerechtelijke kosten.

Zowel het incassobureau, de deurwaarder, maar ook de schuldeiser zelf brengen deze kosten in rekening.
De hoogte van de incassokosten die maximaal in rekening mag worden gebracht hangt af van de hoogte van de hoofdsom. Met de incassocalculator kun je eenvoudig de maximum incassokosten berekenen.
De kosten voor een betalingsregeling zijn dus ook aan te merken als kosten ter voldoening buiten rechte. Dit betekent dat dezelfde voorwaarden gelden.


Strikte voorwaarden
Voor particulieren (natuurlijke personen die niet handelen in beroep of bedrijf) mag het in rekening brengen van incassokosten alleen onder strikte voorwaarden.
Allereerst moet de debiteur in verzuim zijn. Dit is o.a. het geval wanneer de overeengekomen termijn waarbinnen betaald moet worden is verstreken.
Vervolgens moet de schuldeiser een zogenaamde 14-dagenbrief sturen waarin staat:

  • dat de vordering binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning moet worden betaald (de Hoge Raad heeft bepaald dat een termijn "binnen 14 dagen na heden" of "binnen 14 dagen na dagtekening" niet geldig is)
  • een aankondiging van de gevolgen indien niet op tijd wordt betaald;
  • in het bijzonder de hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd is;

Het versturen van een aanmaning die voldoet aan de hierboven vermelde eisen is een harde voorwaarde om bij een volgende stap incassokosten in rekening te mogen brengen. Zo nodig zal de schuldeiser moeten aantonen dat deze brief de debiteur heeft bereikt.
Wanneer deze verplichte aanmaning een hoger bedrag aan incassokosten vermeldt dan wettelijk is toegestaan, dan is dit geen geldige aanmaning.


Dwingend recht
Voor particulieren (natuurlijk persoon die niet handelt in beroep of bedrijf) zijn de regels voor incassokosten van dwingend recht. Dit betekent dat er bij algemene voorwaarde of bij overeenkomst niet ten nadele van de consument mag worden afgeweken. Een afwijkend beding in het nadeel van de debiteur is vernietigbaar. Een dergelijk beding kan door de debiteur via een brief (een buitengerechtelijke verklaring genoemd) en (ambtshalve) door de rechter worden vernietigd. Dit kan tot drie jaar nadat op basis van het beding ten onrechte kosten in rekening zijn gebracht. Deze kosten moeten dan als onverschuldigd worden terugbetaald.


Kosten betalingsregeling
Bij een betalingsregeling sluit de schuldenaar een overeenkomst met de schuldeiser om de vordering in termijnen te voldoen. Wanneer daarin een clausule is opgenomen dat voor elke betalingstermijn bijvoorbeeld € 5,00 aan kosten berekend wordt, dan is dat alleen geldig wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden die gelden voor het in rekening brengen van incassokosten.
Dus het in rekening brengen van kosten voor een betalingsregeling is vernietigbaar wanneer:

  • dit overeengekomen is wanneer betrokkene nog niet te laat was met betalen (niet in verzuim);
  • er voorafgaand aan de overeenkomst geen correcte 14-dagenbrief is verstuurd.

Wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan kunnen de ten onrechte in rekening gebrachte kosten worden teruggevorderd. Eenvoudiger is natuurlijk om bij de laatste betalingstermijn de ten onrechte in rekening gebrachte kosten te verrekenen.

Rente (vertragingsschade) in rekening brengen mag uiteraard wel.


Meer informatie
- incassokosten
- rente


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn