Klem gezet door de verhuurder!

Bron: André Moerman
uur

Een verhuurder vordert bij de kantonrechter ontbinding van de huurovereenkomst omdat er een achterstand is in de betaling van de huur. Wat blijkt het geval: diezelfde verhuurder heeft vanwege een huurschuld beslag op de huurtoeslag gelegd met als gevolg dat de lopende huur niet betaald kan worden. En op het verzoek om de beslagvrije voet op de huurtoeslag toe te passen wordt traag gereageerd en het teveel inhouden bedrag wordt niet terugbetaald. De kantonrechter oordeelt als volgt.
"Voor wat betreft de gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst en een veroordeling tot ontruiming van het gehuurde overweegt de kantonrechter als volgt.

Ingevolge artikel 45 lid 1 aanhef en onder a Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen is het een verhuurder van een woning, met het oog waarop de huurtoeslag aan de betreffende huurder wordt verstrekt, in beginsel toegestaan beslag te leggen op de aan die huurder toekomende huurtoeslag wegens niet-nakoming van diens betalingsverplichting uit hoofde van de huurovereenkomst ter zake van die woning. Dat neemt echter niet weg dat huurtoeslag een vordering van de schuldenaar tot weerkerende betalingen is, als bedoeld in artikel 475f Rv, waarover de beslagvrije voet moet worden toegepast (zie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 oktober 2014).

Tussen partijen is niet in geschil dat Vestia algeheel beslag heeft gelegd op de aan [gedaagde] toekomende huurtoeslag. Voor zover dat beslag in algemene zin al op goede gronden heeft plaatsgevonden, heeft Vestia in ieder geval in strijd met artikel 475c Rv gehandeld door de beslagvrije voet op de huurtoeslag niet te respecteren. Dat klemt temeer nu Vestia, ondanks dat [gedaagde] in de door hem overgelegde brief van 6 november 2015 aan de gemachtigde van Vestia heeft verzocht om de beslagvrije voet toe te passen bij het op de huurtoeslag gelegde beslag en in die brief tevens is vermeld dat daarmee rekening houdend de toeslag niet vatbaar is voor beslag, het beslag pas in december 2015 weer heeft opgeheven. Ook heeft Vestia de met de beslaglegging onterecht verkregen gelden niet alsnog aan [gedaagde] doen toekomen, zodat hij daardoor alsnog in staat zou worden gesteld aan zijn huurbetalings-verplichtingen jegens Vestia te kunnen voldoen. [gedaagde] heeft ook onbetwist aangevoerd dat de oorzaak van de onbetaald gelaten huur over november 2015 is gelegen in het feit dat Vestia beslag heeft gelegd op zijn huurtoeslag.

De tekortkoming in de huurbetalings-verplichting van [gedaagde] met betrekking tot de huur over die maand kan derhalve niet los gezien worden van dit handelen van Vestia met betrekking tot het door haar gelegde beslag op de huurtoeslag. De kantonrechter is van oordeel dat onder deze omstandigheden de onderhavige tekortkoming ontbinding van de huurovereenkomst en een veroordeling tot ontruiming van het gehuurde niet rechtvaardigt. De hiertoe strekkende vorderingen zullen daarom worden afgewezen. De enkele omstandigheid dat [gedaagde] eerder, bij door de kantonrechter te Rotterdam gewezen vonnissen van respectievelijk 22 februari 2013 en 27 maart 2015 is veroordeeld tot betaling aan Vestia van een huurachterstand, kan niet tot een ander oordeel leiden. Beide veroordelingen hebben slechts betrekking op een (relatief) geringe huurachterstand, waarbij nog komt dat eerstgenoemde veroordeling ook gelet op de aanzienlijke tijdsduur die zich heeft voltrokken tussen die huurachterstand en het ontstaan van de latere achterstand niet zonder meer kan worden betrokken bij de beoordeling van de thans gevorderde ontbinding en ontruiming. Het oordeel dat geen grond bestaat voor ontbinding en ontruiming vindt bovendien nog steun in het feit dat [gedaagde] de huur al vanaf mei 2015 telkens, slechts met uitzondering van die over november 2015, tijdig voldoet."

Meer informatie

- Rb Rotterdam 25 maart 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:3296
- Achtergrondinfo: Beslag op huurtoeslag


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn