Kantonrechter trekt ten strijde tegen incasso-industrie

Bron: André Moerman
uur

Met het gestegen griffierecht zou je verwachten dat schuldeisers een bewuste afweging maken om wel of niet te procederen. En als ze gaan dagvaarden zou je verwachten dat ze de vordering goed onderbouwen. Menig "repeatplayer" rekent er echter op dat de meeste vorderingen bij verstek toch wel toegewezen worden. En als er wel verweer gevoerd wordt dat dit zonder juridische bijstand gebeurt.

Maar met slordig procederen en rauwelijks dagvaarden moet je bij kantonrechter Staal van de rechtbank Limburg niet aankomen. Kantonrechter Staal schiet de kleine schuldenaar te hulp die vermalen dreigt te worden door de incasso-industrie.
Met zeer uitgebreide, misschien wel wat langdradige, vonnissen worden lomp procederende schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders door kantonrechter Staal stukje bij beetje gefileerd. Met zeer uitgebreid juridisch proza krijg je, ondanks afwijzing van de vordering, toch waar voor je geld :) Een bloemlezing.


1. Essent verhandelt op grote schaal schuldendossiers
Energieleverancier Essent verhandelt op grote schaal schuldendossiers van Nederlandse consumenten aan de Zweedse onderneming Hoist Kredit AB. Dat dit niet altijd tot een zorgvuldige afwikkeling van de vordering leidt, valt uit deze uitspraak op te maken. Een combinatie van misverstanden als gevolg van het niet of te laat informeren van de consument over belangrijke aspecten van de vordering, gebreken in het overgedragen schulddossier zelf en het nalaten van rechtstreeks overleg. Maar ook een veel te gemakzuchtige benadering van de processuele aanpak aan de kant van eisende partij. Resultaat: alleen de hoofdvordering blijft na twee procesronden overeind en partijen blijven elk met de eigen kosten zitten. Bij goed overleg buiten rechte had dit voorkomen kunnen worden: sneller én goedkoper, maar ook minder belastend voor alle betrokkenen. >>>Uitspraak
Zie ook: Forse kritiek op schuldeiser Essent
Andere vergelijkbare uitspraken: Uitspraak 2 >>> Uitspraak 3 >>> Uitspraak 4 >>> Uitspraak 5 >>> Uitspraak 6.


2. Ondanks nakomen betalingsregeling gedagvaard
Voorbarige poging tot gerechtelijke incasso. Betalingsregeling waarin schuldeiser CAK - al dan niet bij vergissing - slechts een deel van de vordering van eigen bijdragen thuiszorg door het ter incasso ingeschakelde deurwaarderskantoor liet opnemen.
De 81-jarige debiteur betwist met succes ontvangst van een recente (kort voor dagvaarding gedateerde) brief waarin CAK tracht eenzijdig die regeling aan te passen. Zij blijft aflossingen verrichten conform eerdere afspraak. CAK wordt (vooralsnog) gehouden aan de oorspronkelijke regeling.
Opeisbaarheid van het restant wordt belet door opschortende werking van de (niet vervallen geachte) regeling.
Vordering wordt afgewezen en CAK wordt veroordeeld in de proceskosten van gedaagde, begroot op € 25. >>>Uitspraak


3. Rauwelijks dagvaarden door Achmea vanwege kleine premieschuld
Volledig mislukte poging tot gerechtelijke invordering van een klein bedrag aan autoverzekeringspremie (hoofdsom € 40,24) prompt na opheffing van het faillissement van de consument / verzekerde. Weigering eisende partij om af te zien van het aanbrengen van de zaak bij kantonrechter ondanks vergaand aanbod tot betaling van de debiteur en directe gedeeltelijke inlossing van na dagvaarding aangegane verplichting. Voordat gedaagde in de procedure aan het woord is, is gehele schuld (in aanzienlijk meer dan reëel te achten omvang) afbetaald. Omdat deel van de hoofdvordering en twee nevenvorderingen niet toewijsbaar zijn en ook proceskosten niet op debiteur te verhalen zijn, resteert daardoor zelfs een - buiten het dictum blijvende - aanmerkelijke terugbetalingsverplichting voor verzekeraar. >>>Uitspraak


4. Door Direct Pay gekochte vordering van Health and Beauty Cosmetics
Omdat gedaagde een hem toegezonden ‘proefpakket’ met het ‘schoonheidsproduct, goed voor de periode van één maand’ niet heeft beantwoord met een tegenbericht, uiterlijk twee weken voor ontvangst van een vervolgpakket, dat hij op voortzetting geen prijs stelde (niet heeft ‘aangegeven’ geen volgende zending te willen ontvangen), mag HBC hem volgens Direct Pay aan een ‘abonnement’ voor onbestemde duur houden. Had hij maar acht moeten slaan op de mededelingen in ‘het verkoopgesprek’, de ‘welkomstbrief’ of ‘de kleine lettertjes’ of op de website van HBC over de (termijn van) opzegging. Ondanks overgelegd ‘voicelog’ - niet bewezen geacht. Vordering wordt afgewezen. >>>Uitspraak


5. Door Direct Pay gekochte telefoonvordering
Extreem voorbeeld van door cessie verkregen gebrekkig ‘telefoonschulddossier’. Eisende partij Direct Pay wordt voor een bij verstek grotendeels toegewezen vordering - na verzet consument - een halt toegeroepen. >>>Uitspraak


6. Zilveren Kruis haalt bakzeil
Vreemde aanpak bij gerechtelijke incasso van kleine premievordering € 117,45 ziektekostenverzekeraar ten opzichte van verzekerde die zojuist een aanzienlijk bedrag aan ‘oude schuld’ van ruim € 4 500,00 ineens (zonder morren) betaald heeft. Vordering wordt afgewezen. De verzekerde had zelfs teveel betaald. De zorgverzekeraar dient de onverschuldigd betaalde premie ad. € 109,45 terug te betalen en wordt veroordeeld in de proceskosten van de gedaagde. >>>Uitspraak


7. Niet-ontvankelijkverklaring ziektekostenverzekeraar CZ in haar premievordering
Vier dagen voor dagvaarding is een regeling tot afbetaling getroffen voor deze gezinsschuld met de (als enige) gedagvaarde vrouw. Kantonrechter acht CZ daarom niet-ontvankelijk en de vordering niet opeisbaar ondanks het feit dat CZ (de voor haar optredende deurwaarder) als eenzijdige voorwaarde aan de regeling verbond dat die geschiedde ‘onder verband van vonnis’. Tevens wordt aanwijzing gegeven aan schuldeiser ten aanzien van nevenvorderingen die in de in het exploot neergelegde vorm niet toewijsbaar geweest zouden zijn. Opmerking verdient dat in de ‘regeling’ de posten rente en kosten zelfs nog hoger gesteld waren dan in het later uitgebrachte exploot. >>>Uitspraak


8. Rauwelijks gedagvaard door ziekenhuis
Verwarring over ziekenhuisfactuur en de betaling / vergoeding daarvan door ziektekostenverzekeraar. Twee kinderen uit hetzelfde gezin met vergelijkbare ooraandoening ondergaan in op elkaar aansluitende perioden behandeling bij een KNO-arts in hetzelfde ziekenhuis. Ouders is buiten rechte niet (voldoende) duidelijk gemaakt hoe de rekeningen / betalingen / eventueel openstaande bedragen zich tot elkaar verhouden. Onvoldoende aangetoond is dat buiten rechte betalingsverzuim ter zake van het in hoofdsom gevorderde ingetreden is. Daarmee vervallen de nevenvorderingen en moeten de gedaagde ouders tevens geacht worden rauwelijks gedagvaard te zijn. Proceskosten worden daarom gecompenseerd. >>>Uitspraak


9. Gekochte vordering Intrum Justitia
Intrum Justitia pretendeert door koop de eigendom van een vordering uit een telefoonovereenkomst verkregen te hebben.
Zij laat bij exploot na daartoe het nodige te stellen en laat in ieder geval de zakenrechtelijke kant (de levering door cessie) geheel onbesproken.
Als repeatplayer wordt zij daar reeds na antwoord/verweer op afgerekend. Er wordt haar geen kans geboden zich in tweede procesronde te revancheren en gebreken te herstellen. Dat gedaagde partij bij antwoord niet uitdrukkelijk ingegaan is op het aspect van de cessie, betekent niet dat de kantonrechter niet ambtshalve moet nagaan of de aangevoerde stellingen/feiten de vordering kunnen dragen. >>>Uitspraak


10. Niet ontvankelijkheid ziektekostenverzekeraar CZ
Aanvankelijk verzwegen betalingsregeling, die ook bij repliek (naar de inhoud én de uitvoering) slechts gedeeltelijk/onvoldoende uit de doeken gedaan is.
Overwegingen ten overvloede over processuele aanpak eisende partij en over de vraag of de nevenvorderingen kans van slagen gehad zouden hebben.
Nalaten van dupliek strekt hier niet tot nadeel gedaagde partij. >>>Uitspraak


Hulde aan kantonrechter Staal!


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn