Incassokosten? Controleer de veertiendagenbrief!

Bron: André Moerman
uur

Voordat een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder incassokosten in rekening mag brengen moet er eerst een aanmaning worden gestuurd met een betalingstermijn van minimaal veertien dagen. Deze aanmaning moet de hoogte van de incassokosten vermelden die verschuldigd zijn wanneer niet op tijd wordt betaald. Over deze zogenaamde veertiendagenbrief heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met grote gevolgen voor incassokosten. Vanwege foute formuleringen zijn veel aanmaningen ongeldig waardoor de incassokosten niet in rekening mogen worden gebracht.

Ongeldige veertiendagenbrief
De door de schuldeiser verzonden veertiendagenbrief moet voldoen aan aantal wettelijke eisen. De Hoge Raad heeft bepaald dat als de aanmaning een te vroege dag van aanvang of einde van de 14 dagen termijn vermeldt, deze niet geldig is. Hetzelfde geldt wanneer in de aanmaning verwarrende of misleidende informatie wordt gegeven. Zo is de vermelding dat betaald moet worden “binnen veertien dagen na heden” of “binnen veertien dagen na verzending van deze brief” in strijd met de eis dat de schuldenaar in ieder geval een betalingstermijn van veertien dagen, aanvangende de dag na ontvangst van de aanmaning, gegeven moet worden. Het moet de schuldenaar dus duidelijk zijn dat hem die volle wettelijke termijn van veertien dagen ter beschikking staat. De inhoud van de veertiendagenbrief mag bij de schuldenaar niet de onjuiste indruk wekken dat hij de incassokosten al verschuldigd wordt op een datum waarop in werkelijkheid de wettelijke termijn van veertien dagen nog niet is verstreken.

De formulering dat incassokosten verschuldigd worden indien niet betaald is “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd” voldoet dus wel aan de wettelijke eisen. De schuldeiser mag vanzelfsprekend wel een langere termijn dan de wettelijke termijn van veertien dagen hanteren.


Reparatie
Wanneer een aanmaning is verstuurd die niet aan de wettelijke eisen voldoet, mogen er na het verstrijken van de veertien dagen geen incassokosten in rekening worden gebracht. Wil de schuldeiser recht hebben op betaling van incassokosten, dan dient hij (zo nodig alsnog) een aan de wettelijke eisen beantwoordende veertiendagenbrief aan de schuldenaar te verzenden.

Wanneer er verschillende maandtermijnen niet zijn betaald en er voor elke termijn incassokosten in rekening is gebracht, zal voor het opnieuw sturen van de veertiendagenbrief de hoofdsommen voor de berekening van de incassokosten moeten worden samengevoegd.

Bijvoorbeeld
De maandelijkse kosten voor een telefoonabonnement ad. € 20 is gedurende drie maanden niet betaald. De telefoonprovider heeft voor elke maand een veertiendagenbrief verstuurd met de tekst “betaal binnen 14 dagen na heden”. Vervolgens is bij uitblijven van betaling voor elke maand € 40 aan incassokosten berekend. Dus in totaal € 120.
Vanwege de onjuiste formulering van de veertiendagenbrief zijn geen incassokosten verschuldigd.

Wanneer de telefoonprovider (of het incassobureau) dit wil repareren zal ze een nieuwe veertiendagenbrief moeten versturen. In de wet staat dat indien de debiteur voor meer dan een vordering door een schuldeiser kan worden aangemaand (met de veertiendagenbrief), dat in één aanmaning moet geschieden. Dit betekent dat voor de berekening van de incassokosten de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar moeten worden opgeteld. Over de hoofdsom ad. € 60 (3 x € 20) mag dus maximaal € 40 aan incassokosten worden berekend.


Bezwaar maken tegen incassokosten
Download hier verschillende voorbeeldbrieven waarmee je bezwaar kunt maken tegen incassokosten.


Meer informatie

- Hoge Raad 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2704 
- Hoge Raad 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1405 
- Voorbeeldbrieven over incassokosten
- Achtergrondinfo incassokosten


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn